ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܕܗܘܟ ܒܩܝܡܐܝ̄ܠܗܿ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܐܡܢܝܐ

ܦܬܚܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـܼ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܫܘܬܦܬܐ ܕ”ܫܡܥܘܢ ܫܠܝܡܘܢ” ܚܠܦ ܗܘܦܪܟܐ ܕܕܗܘܟ ، ܘ”ܪܐܕ ܓ̰ܪܓ̰ܝܼܣ ܐܒܼܪܗܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ/ ܕܗܘܟ ، ܘܐܒܐ ” ܝܘܣܦ ܝܩܘ” ܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܬ ܐܠܗܐ، ܦܬܚܠܗ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܐܡܢܝܐ ܗܘ ܕܟܡ ܡܩܝܡܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ / ܕܗܘܟ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 18/ ܐܝܠܘܼܠ 2022 ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܥܢ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܕܗܘܟ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ ܘܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܡܕܝܢܝ̈ܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܐܡܢܐ.
ܚܒܫܠܗ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܡܫܘܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܓܠܘܦܘܬܐ ܘܪܘܫܡܐ ܘܝܩܕܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܘܢܩܒ ܕܪܫܐ ܘܪܘܫܡܐ ܥܠ ܙܓܼܘܿܓܼܝܼܬܐ ܘܥܡ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܐܝܕܐ ܒܝܕ ܐܡܢ̈ܐ ܡܒܥܢ̈ܐ : ” ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܐܠܢܓ̰ܪ” /ܐܠܩܘܫ، “ܡܪܝܼ ܣܒܐ” / ܕܗܘܟ، “ܦܝܼܦܝܢ ܐܝܘ”/ ܕܗܘܟ ، ” ܣܢܬܐ ܨܕܩ”/ ܐܠܩܘܫ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap