ܡܘܪܝܐ ܚܠܩܝܐ ܫܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܟܪܝܼܬ̣ܵܐ

ܟܲܘܬܲܪ ܢܲܓ̰ܝܼܒ ܥܲܒܕܠܐܲܚܲܕ

ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܚܙܘܿܝܸܐ ܗܘܵܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ، ܘܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܪܓ̣ܘܿܫܹܐ ܗܘܵܐ ܒܲܙܕܘܿܥܬ̣ܵܐ ܘܲܒܕܘܼܡܵܪܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܓܣܵܪܵܐ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܥܘܵܝܵܐ ܕܝܵܪܘܿܖܸ̈ܐ ܘܝܲܕܢܸ̈ܐ(1) ܘܲܢܒ̣ܵܚܵܐ ܕܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܲܢܩܵܩܵܐ ܕܦܸܩܵܥ݇ܩܹ̈ܐ ܘܲܢܨܵܦܵܐ(2) ܕܚܸܘܵܘܹ̈ܐ ܒܲܥܒ̣ܵܪܵܐ ܠܢܵܬ̣ܝܼ، ܘܡ̣ܢ ܐ݉ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܥܲܝ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܡܖܸ̈ܐ ܘܒܘܼܡܹ̈ܐ ܡܲܒܖ̈ܘܿܩܸܐ ܘܡ̣ܢ ܒܸܖ̈ܩܲܝܗܝ ܥܲܝ̈ܢܵܬ̣ܝܼ ܣܝܵܟܵܐ، ܠܲܝܬ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܠܒܲܪܵܝ ܫܒ̣ܘܿܩ ܡܸܢܝܼ، ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܖ̈ܘܼܚܵܬ̣ܵܐ ܘܕܲܚܠܘܼܠܸ̈ܐ.(3) ܘܗܵܠܸܝܢ ܫܘܼܡܵܗܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܝܗܝܼܒܹ̈ܐ ܛܵܠܝܼ ܕܝܼܠܝܗܝ ܕܵܡܝܵܢܸ̈ܐ ܠܗܵܢ ܚܹܙܘܵܐ ܕܸܟܚܵܙܹܝܢ: ܡܵܬ̣ܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ ܘܚܲܫܘܼܟܬܵܐ، ܩܵܠܸ̈ܐ ܡܲܖ̈ܗܒ̣ܵܢܸܐ ܘܚܸܙܘܸ̈ܐ ܡܲܙܕܥܵܢܸ̈ܐ، ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܟܚܵܕܪܝܼ ܠܵܗ̇، ܢܵܛܘܿܖܹ̈ܐ ܠܒ̣ܝܼܫܹ̈ܐ ܦܲܪܙܠܵܐ ܦܖ̈ܝܼܣܹܐ ܒܐܲܖ̈ܒܲܥܦܹܢܝܵܬ̣ܵܗ̇ ܘܲܟܢܵܛܪܝܼ ܠܵܗ̇. ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܙܕܘܿܥܬ̣ܵܐ ܒܸܥܒ̣ܵܪܵܐ ܠܠܸܒܝܼ، ܘܕܸܥܬ̣ܵܐ ܒܸܪܕܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܓܒ̣ܝܼܢܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܕܹܐ݇ܟ̣ܝ݇ ܟܒܵܪܹܐ ܕܙܵܕܥܸܢ ܟܘܼܕ ܐܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܚܕܵܪܵܐ، ܘܲܩܒܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܓܝܵܢܝܼ ܗܵܢ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܚܸܠܩܵܝܵܐ؟! ܕܹܐ݇ܟ̣ܝ݇ ܟܒܵܪܹܐ ܕܙܵܕܥܸܢ ܟܘܼܕ ܦܝܼܫ ܒܲܝܢܝܼ ܘܒܲܝܢܹܗ ܩܲܪܝܼܒ̣ܵܐ ܠܐܸܡܵܐ ܡܝܼܬܖܹ̈ܐ ܕܡܵܛܹܝܢ ܥܲܠܹܗ ܘܬܵܦܩܸܢ ܒܓܵܘܹܗ ܘܫܵܩܠܸܢ ܠܲܩܠܝܼܕܵܐ ܕܫܵܡܝܼܪܵܐ ܡܸܢܹܗ؟!

ܫܩܝܼܠ ܠܝܼ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܠܲܓܝܵܢܝܼ ܕܡܲܬܝܸܡܸܢ ܠܐܘܼܪܚܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܠܩܵܕ݉ܡܵܐ ܘܲܐ݉ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܐ݇ܟ̣ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܠܒܵܬ̣ܪܵܐ. ܚܝܼܪ ܠܝܼ ܒܢܵܛܘܿܖܹ̈ܐ ܕܝܼܠܝܗܝ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܒܗܵܢ ܓܲܒܵܐ ܘܲܒܗ̇ܘ ܐ݉ܚܪܹܢܵܐ، ܟܸܡ ܚܵܙܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܦܬܲܟ̣ܖܹ̈ܐ ܓܡܝܼܕܹ̈ܐ ܒܕܘܼܟܬ̣ܝܗܝ ܘܲܚܝܵܪܬܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܵܙܵܐ ܘܢܸܨܵܐ، ܘܥܲܠ ܟܲܬ̣ܦܝܗܝ ܙܲܝܢܵܐ، ܟܢܵܛܪܝܼ ܠܬܵܪܲܥܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܘܠܲܡܵܣܘܿ. ܥܒ̣ܝܼܕ ܠܝܼ ܓܝܵܢܝܼ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܘܲܪܚܝܼܫ ܠܝܼ ܬܵܐ ܩܵܕ݉ܡܵܐ ܙܪܝܼܙܵܐܝܼܬ̣ ܗܘܿܠ ܕܲܡܛܹܐ ܠܝܼ ܠܬܲܪܥܵܐ، ܕܝܼܩ ܠܝܼ ܥܲܠܹܗ ܒܟܠ ܫܸܠܝܘܼܬ̣ܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܬ̣ܝܼܚܵܐ ܛܵܠܝܼ ܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬ̣ܵܐ.

– ܦܩܘܿܕ ܥܒ̣ܘܿܪ ܡܵܪܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܟܣܵܒܹܪ ܠܘܼܟ݂، ܗܵܕܲܟ݂ ܐ݉ܡܝܼܪ ܠܹܗ ܛܵܠܝܼ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܵܛܘܿܖܹ̈ܐ.

+ ܫܠܵܡܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ ܡܲܠܟܵܐ.

– ܒܫܲܝܢܵܐ ܐ݉ܬܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܠܡܲܠܟܘܼܬ̣ܝܼ ܘܥܲܠܘܼܟ݂ ܫܵܪܝܵܐ ܒܘܼܪܟܬ̣ܝܼ.

+ ܐ݉ܡܝܼܪ ܠܝܼ ܒܩܵܠܵܐ ܢܟ̣ܝܼܦܵܐ: ܥܲܒ̣ܕܘܼܟ݂ ܩܵܕ݉ܡܘܼܟ݂ ܟܝܼܦܵܐ ܘܲܡܛܲܝܒ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܵܡܹܥ ܩܵܠܘܼܟ݂.

– ܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܬ̣ܪܝܼ، ܪܲܒ ܐܸܡܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܲܩܖ̈ܵܒ̣ܬ̣ܵܢܹܐ ܟܣܵܓ̣ܕܝܼ ܛܵܠܝܼ، ܡܢܲܛܪܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܐܸܢܫܹ̈ܐ ܘܲܕܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ، ܡܫܘܼܠܛܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ، ܘܛܲܖ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܡܸܢܝܼ ܠܵܐ ܟܢܵܬ̣ܪܝܼ. ܐܝܼܬ̣ ܠܘܼܟ݂ ܙܸܕܩܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܘܼܩܵܖܹ̈ܐ ܡܒܲܩܪܸܬ ܗܘܿܠ ܕܡܵܨܹܝܬ ܝܵܗ݉ܒܸܬ ܦܘܼܢܵܝܵܐ، ܐܸܢ ܝܕܝܼܥ ܠܘܼܟ̣ ܒܫܵܩܠܸܬ ܠܚܘܼܛܪܵܐ ܘܲܒܠܵܒ̣ܫܸܬ ܠܬܵܓ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܫܘܼܒ̣ܚܝܼ ܒܝܵܬܒܸܬ، ܘܐܸܢ ܠܵܐ، ܒܦܵܝܫܸܬ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܣܖ̈ܝܼܚܵܬ̣ܵܐ ܘܦܵܖ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܚܲܒ̈ܵܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒܓܵܘ ܩܲܪܩܲܦܬܘܼܟ݂ ܒܸܫ ܒܸܕ ܥܵܠܹܐ ܥܲܪܣܝܼ، ܡܵܐ ܟܐܵܡܪܸܬ ܒܩܵܒܠܸܬ ܠܹܗ ܡܘܼܪܵܝܵܐ؟

+ ܐܹܝܢ ܒܩܵܒܠܸܢ ܠܹܗ ܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ.

– ܡܒܲܩܲܪ ܠܒܘܼܩܵܪܘܼܟ݂ ܩܲܕ݉ܡܵܝܵܐ.

+ ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ، ܫܒ̣ܘܿܩ ܬܵܐ ܥܲܒ̣ܕܘܼܟ݂ ܘܲܓܠܝܼ ܛܵܠܹܗ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܡܛܘܼܫܝܵܐ، ܕܲܡܒܲܩܲܪ ܥܲܠ ܫܸܡܘܼܟ݂ ܬܵܐ ܕܝܵܗܹܒ̣ ܠܘܼܟ݂ ܦܘܼܢܵܝܵܐ؟

ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܒܝܲܩܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܢܵܝܵܐ ܘܲܪܚܝܼܫ ܠܹܗ ܨܘܿܒ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܖ̈ܟܹܗ ܘܲܦܫܝܼܛ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܟܬ̣ܵܒܹ̈ܗ ܘܟܸܡ ܢܵܫܹܩ ܠܹܗ، ܘܦܝܼܫ ܚܵܕܹܪ ܘܡܲܩܠܸܒ̇ ܒܦܵܬ̣ܘܵܬܹ̈ܗ ܘܣܵܕܹܪ ܐܵܬ̣ܘ̈ܵܬ̣ܵܐ ܚܕܵܐ ܒܣܸܕܪܵܐ ܕܲܐ݉ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܘܲܟܪܵܫܹܡ ܒܚܲܕ ܣܸܪܛܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܟܵܐܡܹܪ ܥܲܠ ܓܝܵܢܹܗ: ܝܵܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܚܘܼܒܘܼܟ݂ ܪܲܒܵܐ ܬܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܟܫܵܒܹܩ ܠܝܼ ܕܓܵܠܹܝܢ ܡܛܘܼܫܝܵܐ: ܟܬ̣ܵܒܹ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܲܩܖ̈ܵܒ̣ܬ̣ܵܢܹܐ ܘܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܙܲܝܢܹ̈ܐ ܗܘܵܘ ܗܝܼܵܝܘܼܬ̣ܝܼ، ܘܐܲܪܝܵܐ ܘܢܸܫܪܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܝܼ. ܐܵܝ ܝܠܹܗ ܫܸܡܝܼ ܘܐܵܝ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܝܼ، ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܟ݂ ܕܫܵܪܹܝܬ ܠܩܸܛܪܵܐ. ܦܫܘܿܛ ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܘܲܫܩܘܿܠ ܟܬ̣ܵܒ̣ܝܼ ܘܲܩܪܝܼ ܘܝܼܕܘܿܥ ܡ̇ܢ ܝܼܘܸܢ ܐܵܢܵܐ.

+ ܫܩܝܼܠ ܠܝܼ ܘܲܩܪܹܐ ܠܝܼ: ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܕܸܪܝܵܐ ܒܣܲܠܬ̣ܵܐ ܘܛܝܼܦܵܐ ܥܲܠ ܦܪܵܬ̣ ܢܲܗܪܵܐ. ܒܵܒܝܼ ܡܛܘܼܫܝܵܐ ܘܲܒܫܸܡܝܼ ܟܫܵܓܹܫ ܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ، ܘܫܘܼܒ̣ܚܝܼ ܦܪܝܼܣܵܐ ܒܲܝܢܲܬ̣ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܫܝܼܢ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܠܵܐ ܟܓܵܠܝܵܐ ܘܪܸܫ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܟܡܵܝܬ̣ܵܐ، ܘܘܵܐܘ ܕܘܲܥܕܵܐ ܕܠܵܐ ܟܢܵܦܹܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܟܵܦ ܕܟܸܢܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܟܟܵܠܹܐ ܡ̣ܢ ܡܚܵܝܵܐ، ܘܝܘܿܕ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܢܘܼܢ ܕܢܝܼܫܵܐ ܪܲܘܪܒ̣ܵܐ ܕܪܵܫܹܡ ܠܹܗ ܟܠ ܚܲܟܝܼܡܵܐ…

ܫܘܼܡܵܗ̈ܘܼܟ݂ ܟܡܵܐ ܖ̈ܵܡܹܐ ܡܵܪܝܼ ܘܲܥܒ̣ܵܕܘܼ̈ܟ݂ ܡܵܐ ܓܲܢ݉ܒܵܖܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܥܵܪܹܝܬ ܠܵܗ̇ ܥܲܠܝܼ ܪܲܒܝܼ ܟܒܲܪ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ̣ܘܼܟ݂ ܫܵܪܝܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܘܼܟ݂ ܘܥܵܒ̣ܕܸܬ ܛܵܠܝܼ ܛܲܝܒܘܼ ܘܬܵܢܹܝܬ ܠܹܗ ܙܒܲܢ݉ܬܵܐ ܐ݉ܚܪܹܬ̣ܵܐ ܫܸܡܘܼܟ݂؟

– ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܘܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܬܲܫܥܝܼܬ̣ܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܚܹܝܬ̣ ܕܚܲܪܒܵܐ ܕܠܵܐ ܟܪܵܚܡܵܐ ܥܲܠ ܣܲܪܝܘܼܬ̣ܵܐ، ܘܡܝܼܡ ܕܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܟܵܝܠܵܐ ܒܫܵܘܝܘܼܬ̣ܵܐ، ܘܘܵܐܘ ܕܘܲܪܝܼܕܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ، ܘܪܹܫ ܕܪܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܵܚܹܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܦܵܠܹܛ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܝܼ ܒܩܸܫܝܘܼܬ̣ܵܐ، ܘܒܹܝܬ̣ ܕܒܵܒܹܝܠ ܕܲܬܗܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܘܝܘܿܕ ܕܝܵܘܢܵܐ ܛܥܝܼܢܬܵܐ ܣܵܘܟܵܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܬܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ.

+ ܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬ̣ܝܼ ܛܵܠܘܼܟ̣ ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܘܒܵܥܘܼܬ̣ܝܼ ܡܸܢܘܼܟ݂ ܕܲܡܦܲܫܩܸܬ ܒܸܫ ܛܵܠܝܼ ܐ݉ܖ̈ܵܙܘܼܟ݂ ܐܵܘ ܕܓܵܠܹܝܬ ܠܝܼ ܩܸܨܵܐ ܡ̣ܢ ܖܸ̈ܡܙܘܼܟ݂؟

– ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܵܠܲܦ ܕܐܝܼܬ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܚܹܝܬ̣ ܕܚܸܟ̣ܡܬ̣ܵܐ ܘܝܘܿܕ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܘܩܘܿܦ ܕܩܲܝܢܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܪܹܫ ܕܪܲܒܘܼܬ̣ܵܐ. 

+ ܟܸܡ ܫܵܩܹܠ ܠܝܼ ܛܢܵܢܵܐ ܘܐ݉ܡܝܼܪ ܠܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܝܵܐ ܡܲܠܟܲܢ ܡܥܲܠܝܵܐ، ܢܦܝܼܠ ܠܹܗ ܐܲܪܝܘܼܟ݂ ܘܲܬܒ̣ܝܼܪ ܠܹܗ ܓܘܼܠܦܵܐ ܕܢܸܫܪܘܼܟ݂، ܘܗܵܢ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܩܵܪܵܐ!

– ܫܡܘܿܥ ܥܲܠܝܼ ܐܘܿ ܥܠܲܝܡܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ: «ܟܠ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܵܐ ܦܠܝܼܓ̣ܬܵܐ ܥܲܠ ܓܝܵܢܵܗ̇ ܒܚܵܪܒ̣ܵܐ، ܘܟܠ ܡܕܼܝܼܢ݉ܬܵܐ ܐܵܘ ܒܲܝܬ̣ܵܐ ܦܠܝܼܓ̣ܵܐ ܥܲܠ ܓܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܟܣܵܡܹܟ̣،»(4)  ܗܵܕܲܟ̣ ܙܪܝܼܥ ܠܹܗ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܒܲܝܢܲܬ̣ ܚܸܛ̈ܝܼ ܙܝܼܘܵܢܵܐ ܘܡܘܿܩܛܸܠ ܠܸܗ ܐܲܪܝܝܼ ܒܢܸܫܪܝܼ ܘܢܸܫܪܝܼ ܒܐܲܪܝܝܼ ܘܗ̇ܘ ܥܠܲܝܗܝ ܚܵܙܝܵܢܵܐ ܘܐܵܦ ܓܵܚܟܵܢܵܐ، ܘܲܬܠܝܼܚ ܠܹܗ ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬ̣ܝܼ ܘܡܘܿܚܫܸܟ ܠܹܗ ܠܫܸܡܫܝܼ ܘܡܘܼܕܥܸܟ݂ ܠܹܗ ܫܪܵܓ̣ܝܼ ܠܵܗܝܵܢܵܐ. ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܝܘܸܢ ܕܗܵܘܹܝܬ ܝܕܝܼܥܝܼ.

+ ܬܵܘܕܝܼ ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܦܣܵܣܘܼܟ݂ ܕܝܵܗܒܸܢ ܠܘܼܟ݂ ܦܘܼܢܵܝܵܐ.

– ܘܕܲܗܵܐ ܐ݉ܬܹܐ ܠܹܗ ܪܦܵܦܵܐ ܓܵܪܘܿܡܵܐ،(5) ܪܦܵܦܵܐ ܕܲܡܣܲܦܝܵܢܘܼܬ̣ ܚܘܼܟܡܵܐ ܛܵܠܘܼܟ݂ ܐܵܘ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܪܹܫܘܼܟ݂ ܡܓܘܼܫܡܘܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܘܼܪܵܝܵܐ. ܦܣܵܣܝܼ ܛܵܠܘܼܟ݂ ܘܦܘܼܢܵܝܵܐ ܠܓܲܒܘܼܟ݂: ܡ̇ܢ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ؟

+  ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܟܘܼܚܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܝܼܡܵܐ ܒܦܲܠܓܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܒܹܝܬ̣ ܕܒܲܝܬܵܐ ܒܲܗܘܼܪܵܐ، ܘܝܘܿܕ ܕܝܲܒ̣ܫܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܝܲܪܘܼܩܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ، ܘܬܵܘ ܕܬܵܓ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܘܢܘܼܢ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܓܲܢ݉ܒܵܪܬܵܐ ܘܗܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܬܲܪܟܵܢܵܐ ܘܪܹܫ ܕܪܹܝܚܵܢܵܐ ܕܡܲܥܛܸܪ ܣܲܪܝܘܼܬ̣ܵܐ، ܘܝܘܿܕ ܕܝܲܡܵܐ ܕܡܲܫܬܹܐ ܠܒܲܪܢܵܫܘܼܬ̣ܵܐ ܘܢܘܼܢ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܘܢܲܒ̣ܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܕܲܟܦܵܐܹܫ ܣܒܝܼܪܵܐ ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܒܗܸܪ ܠܠܸܒܵܘ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܡܲܢܗܸܪ ܠܚܸܫܟܵܐ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܗܵܢܵܐ.

ܐܝܩܪ̈ܐ

1. ابن آوى والضبع.

2. الفحيح.

3. مفردها ܕܲܚܠܘܼܠܵܐ شبح هائل مفزع.

4. ܡܲܬܲܝ 12: 25

5. اللحظة الحاسمة

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap