ܡܛܟܣܬܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 6 ܚܙܝܪܢ 2024، ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܡܫܕܪܕܘܬܐ ܡܢ ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ (ܡܛܟܣܬܐ) ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܛܟܣܬܐ “ܓܒܪܐܝܠ ܡܘܫܐ” ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܕܡܛܟܣܬܐ ܚܦܝܛܬܐ ܓܘ ܣܘܪܝܼܐ.

ܘܡܘܩܪܒܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܦܘܫܩܐ ܟܪܝܐ ܚܕܪ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܫܘܬܦܬܝܗܝ ܒܝܗ̄ܒܠܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܦܢܝܬܐ، ܟܕ ܪܡܙܠܗ ܒܣܘܘܕܗ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܒܒ̈ܐ.

ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܩܘܠܣܠܗ “ܡܘܫܐ” ܒܓܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܘܝܡܐ ܒܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܐܢܝ ܕܟܦܫܝ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܒܒ̈ܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap