ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

‐ ܩܫܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܘܓܢ

ܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܫܟ̣ܝܕܐ ‐ ܗܘܠܢܕܐ

ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܐܳܡܝܕܳܝܐ: (ܐܦ̇ܥܕ ـ ܐܨ̇ܠ)܆ ܡܫܡܫܢܐ ܛܰܪܩܐ ܐܘܢܓܠܝܐ܆ ܢܘܗܪܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܠܶܫܢܐ ܐܳܪܳܡܳܝܐ ܐܶܫܬܘܝ̣ ܠܡܠܬܐ ܕܳܐܡܪܐ: ܫܡܐ ܛܒܐ ܛܒ ܡܢ ܕܗܒܐ ܛܒܐ.

ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܩܰܕܝ̣ ܫܡܐ ܗܢܐ ܛܒܐ܆ ܕܛܒ ܗܘ ܡܢ ܕܰܗܒܐ ܛܒܐ. ܣܳܗܕ ܠܗܕܐ ܡܠܦܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝܚܐ ܕܩܰܪܗܒܰܫ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܕ ܐܳܡܪ:

ܠܰܘ ܟܠ ܕܡܰܫܩܶܠ ܡܢ ܗܢ ܥܠܡܐ ܚܫܝܒ ܗܘ ܡــــܝܬܐ܆    

ܘܠܰـــܘ ܕܝܢ ܚܰــܝܰܐ ܗ̱ܘ ܟܠ ܡܰܢ ܕܪܳܚـــܫ ܒـــܗܕܐ ܒـܪܝܬܐ.      

ܥــܒ̇ـــܕ̈ܐ ܛــܒ̈ܐ ܕܓــܒــܪܐ ܐܢـــܘܢ ܫــܡܗ ܚــــܬܝـــܬܐ܆     

ܕܒـــܗܘܢ ܡــܬܬܪܝــܡ ܐܦ ܡـܫـܬܰܒـܚ ܒـܟـܠ ܡܰـܫܪܝܬܐ.   

ܡܢܳܚܐ ܡܪܝ̱ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܕܝܢ ܡܝܰܩܪ ܠܗ ܠܢܶܨܚܳܢܐ ܕܰܡܢܳܚܐ ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܟܕ ܐܳܡܪ:

ܫــܝܦــܘܪܐ ܗ̱ܘܐ ܪܰܥــܘܡ ܩــܠــܐ ܡــܛــܠ ܡܳـܬܢ܆

ܘܡــܛــܠ ܠــܫــܢـܐ ܣــܘܪܝܳܝـܐ ܐܳܪܡـܝـܐ ܕܰܐܒܳــܗ̈ܬܢ.

ܠـܐ ܫܳــــܐ ܗ̱ܘܐ ܡــܢ ܝــܘܒܳــܒــܐ ܕܰܒــܡܰــܫـܪܝـܬܢ܆

ܕܩــܘܡــܘ̱ ܐܚ̈ــܝ ܟܰــܕܘ̣ ܠــܫܶــܢـܬܢ ܘܰܠـܕܰܡـܟــܘܬܢ.

ܕܠـܐ ܠـܫـܢـܐ ܒـܝـܬ ܥـܢـܝ̈ـܕܐ ܚـܫـܝـܒـܐ ܐܘܡـܬܢ܆ 

ܘܫـܘܚـܠܦ ܠܶـܥܙܰܝ̈ܢ ܥܶܠܬܐ ܗ̱ܘ ܪܒܬܐ ܕܦܠܝܓܘܬܢ.

ܢـܪܝـܡܝܗ̇ ܠـܥܶـܠـܬܐ ܗܕܐ ܣـܢـܝ̣ـܬܐ ܡـܢ ܒܰـܝܢܬܢ܆ 

ܘܒـܚـܕܐ ܐܝـܕܐ ܢـܩـܝـܡـܝܘܗ̱ܝ ܠـܠܶܥܙܢ ܒܰܡܚܰܝܕܘܬܢ܀

ܐܟــܡـܐ ܕܗܘ ܒــܝܳـܬܗ ܓـܝـܪ ܙܩܰـܪ ܡـܠـܬܐ ܘܶܐܡـܪ:

ܐܳܘ ܐܰܬܪܝ̱! ܒــܟ ܐܬܝܰــܠــܕܶܬ̥ ܘܒــܟ ܒܳـܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܡܘܬ. 

ܘܡـܬܟــܫـܦ ܐ̱ܢـܐ ܕܓــܘܫــܡـܝ̱ ܒـܟ ܢܶــܬܩــܒــܪ.

ܡܢܳܚ ܢܦܫܐ ܡܠܦܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ܆ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܠܒܐ ܢܘܪܳܢܝܐ ܠܐܘܡܬܗ܆ ܘܠܢܦܫܗ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܒܐ ܕܦܰܪܙܠܐ. ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܪܳܚܡ ܢܦܫܗ ܘܠܕܝܠܗ ܝܳܨܦ܆ ܐܠܐ ܕܳܒܚ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܐܘܡܬܗ.

ܒܡܰܘܬܗ ܕܥܶܟ ܟܰܘܟܒܐ ܪܒܐ ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܥܡܢ. ܒܗܳܝ ܕܡܠܦܢܐ ܗ̱ܘܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܛܰܢܳܢܐ ܕܥܝܪܘܬܐ. ܡܠܦܢܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ܆ ܒܩܳܠܗ ܘܐܦ ܒܩܰܢܝܗ. ܐܟܡܐ ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܡܰܪ̈ܬܝܳܢܘܳܬܗ ܡܙܰܗܪ ܠܢ ܘܳܐܡܪ:

ܡܢ ܐܰܢܰܢܩܝ̣ ܘܳܠܐ ܠܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ̣ ܣܘܪܝܐܝܬ ܡܛܠ ܬܪܝܢ ܢܝ̈ܫܐ:

ܐ : ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܠܫܢܢ ܒܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܘܒܕ ܠܫܡܢ ܝܩܝܪܐ. ܕܛܒ ܗܘ ܡܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ.

ܒ: ܕܠܐ ܢܺܐܒܕ ܛܟܣܐ ܕܬܫܡ̈ܫܬܐ ܥܕܬܢܝ̈ܬܐ ܡܛܠ ܕܒܗ ܡܫܬܡ̈ܠܝܳܢ.

ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܘܡܪܝ̱ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܗܕܝܢ ܥܠܘܗ̱ܝ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܡܠܦܢܐ ܗ̱ܘܐ ܡܝܰܩܪܐ ܕܝ̣ܨܦ ܕܠܫܢܐ ܘܕܡܰܪܕܘܬ̥ܐ ܠܡܰܠܳܦܘܬܗ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܘܒܰܐܬ̥ܪ̈ܰܘܳܬ̥ܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܕܠܐ ܟܠܳܝܐ ܠܒ̈ܢܰܝ ܥܡܗ. ܘܣܟ ܠܐ ܥܳܦ ܡܢ ܥܰܡܠܗ ܬܥܝܫܐ ܘܠܐ ܐܨܛܒܝ ܒܰܢܝܳܚܐ. ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܡܰܠܳܦܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܩܡ܆ ܐܠܐ ܝ̣ܨܦ ܐܦ ܕܰܡܬܰܪܓܡܢܘܬܐ. ܬܰܪܓܶܡ ܡܠܘ̈ܐܐ ܘܰܣܝ̈ܳܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܡܰܪܕܘܬ̥ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܳܬܐ ܠܗ̇ ܠܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ.

ܡܠܦܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ: ܥܡܰܠ ܘܰܠܐܺܝ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܘܡܰܪܕܘܬ̥ܐ ܘܡܰܫܠ̈ܡܳܢܘܳܬ̥ܐ ܕܥܡܗ ܘܕܥܕܬܗ. ܡܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܕܢܚ ܟܰܘܟܒܗ ܡܢ ܓܰܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܐܶܡܰܢ. ܕܰܗܘܬ ܣܶܬܳܪܐ ܠܠܫܢܢ ܘܠܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܗ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܰܒܝܰܬ ܘܰܐܣܩܰܬ ܐܢܘܢ ܠܬܪܘܢܘܣ ܩܕܝܫܐ. ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܒܪܝܬܐ ܠܐ ܫܳܘܝܐ ܗ̱ܘܬ ܠܗܘܢ ܕܰܢܗܠܟܘܢ ܥܠܝܗ̇. ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܐܢܗܪܘ̱ ܠܥܠܡܐ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܥܕܬܢܝܐ ܟܝܬ ܘܐܘܡܬܢܝܐ.

ܡܟܝܠ: ܚܰܝܳܒܝܢܢ ܕܢܬܠ ܠܗ̇ ܛܘܒܐ ܠܥܕܬܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ܆ ܕܰܐܩܝܡܰܬ ܠܢ ܗܟܢܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܘܢܨܝ̈ܚܐ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܟܰܘ̈ܟܒܐ ܒܰܗܘܪ̈ܐ ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܘܰܐܢܗܪܘ̱ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܠܚܶܫܘܟܘܬ ܥܡܢ. ܘܚܰܝܠܘ̱ ܠܗ̇ ܠܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܝܰܩܝܪܬܐ ܒܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܬܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܕܥܬܝܪܐ ܗ̱ܝ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܢܶܨܚܢܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܝܳܕܥ ܐܝܩܪܗ̇܆ ܗܳܘܶܐ ܫܢܝܓ ܒܚܘܒܗ̇ ܘܒܪܶܚܡܬܗ̇܆ ܘܒܚܘܒܐ ܕܐܘܡܬܗ ܘܕܡܬܗ ܒܕܡܘܬܗ ܕܡܢܳܚܐ ܗܢܐ. ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ܆ ܐܥܬܪ ܒܰܣܝ̈ܳܡܘܗ̱ܝ ܠܥܕܬܗ ܘܠܐܘܡܬܗ ܣܘܪܝܳܝܬܐ. ܟܕ ܡܶܫܬܓܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܚܘܒܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܕܐܘܡܬܢܝܘܬܐ. ܗܘܝܘ ܕܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܥܐ ܘܙܰܡܶܢ ܥܕ̈ܬܐ ܐܰܚ̈ܘܳܬܐ ܠܚܕܐ ܐܰܘܝܘܬܐ܆ ܕܢܬܟܢ̈ܫܳܢ ܬܚܶܝܬ̥ ܚܕ ܬܰܛܠܝ̣ܠܐ (ܩܛܳܪܐ). ܘܟܠ ܥܕܬܐ ܠܦܘܬ ܬܘܕܝܬܗ̇ ܘܡܫܠܡܢܘܬܗ̇ ܬܗܐ ܬܶܬܩܰܕܡ ܘܬܶܬܪܰܡܪܡ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܗ̇.

ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ܆ ܟܕ ܒ̣ܪܐ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܓܒ̣ܠܗ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܕܪ̈ܳܥܐ ܘܬܪܬܝܢ ܥܝ̈ܢܐ ܘܬܪܬܝܢ ܐܕ̈ܢܐ ܘܬܪܬܝܢ ܪ̈ܓܠܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܓܘܫܡܗ܆ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܒܚܰܝ̈ܘܗ̱ܝ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܝܢ܆ ܒ̣ܪܐ ܘܝܗ̱ܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܬܰܪܬܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܕܐܝܬܰܝܗܝܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܐܘܡܬܢܝܘܬܐ. ܒܝܰܕ ܗܠܝܢ ܬܰܪܬܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܪܢܫܐ ܢܝܚܐܝܬ ܥܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܪܥܐ. ܘܒܝܰܕܗܝܢ ܣܠܶܩ ܠܕܪܓܐ ܥܠܝܐ܆ ܘܰܐܟܫܪ ܠܩܘܕܡܐ ܒܟܠ ܥܒ̇ܕ ܘܦܘܠܚܳܢ ܕܝܠܗ. ܐܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܪܰܟܰܒ ܗܘ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ܆ ܗܟܢ ܕܝܢ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܪܟܒܐ ܗ̱ܝ ܡܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܐܘܡܬܢܝܘܬܐ.

ܘܗܢܐ ܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܠܘܳܬ ܒܪܢܫܐ. ܘܒܝܰܕ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܗ ܕܝ̣ܗܝ̈ܒܳܢ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܡܛܐ ܒܪܢܫܐ ܠܫܰܘܝܘܬܐ ܕܕܰܪܓܐ ܕܩܘܕܡܳܝܘܬܐ ܕܝܘܡܢܐ. ܒܗܕܐ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܐ ܟܕ ܚܳܝܪܝܢܢ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܡܢ ܣܘܪܝܳܝܐ܆ ܚܳܙܝܢܢ ܕܙܒܢ ܙܒܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܥܕܪܬܗ ܘܣܰܡܟܬܗ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܘܙܒܢ ܙܒܢ ܕܝܢ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܚܰܝܠܰܬ݀ ܠܒܪܢܫܐ ܒܚܰܝܘ̈ܗ̱ܝ ܘܒܦܘܠܚܢܗ.

ܡܟܝܠ ܥܕܬܐ ܠܐ ܐܶܣܬܰܦܩܰܬ ܡܢ ܐܘܡܬܳܢܳܝܘܬܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܝ ܗܳܝ ܕܢܶܛܪܰܬ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܥܡܗ̇ ܕܝܢ ܠܐܘܡܬܢܝܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܰܕ ܬܪܝܢ ܕܪ̈ܳܥܘܗ̱ܝ ܡܶܬܢܰܨܚ ܒܥܰܡܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܡܬܢܨܚܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܒܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܣܢܝܩܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܠܐܘܡܬܢܝܘܬܐ܆ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܒܢ̈ܐ ܘܥܕ̈ܢܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܒܢܘܟܪܳܝܘܬܐ ܚܳܝܶܝܢܢ. ܘܣܢܝܩܝܢܢ ܠܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ.

ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܥܕܬܐ ܫܒܝܚܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܒܐܘܡܬܢܝܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܢܳܚܐ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܐܝܩ. ܒܗܕܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܕܣܟ ܠܐ ܒܛܶܠܝ̱̈ ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܐܦܠܐ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܰܐܦܩܰܬ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܘܡܗܝܪ̈ܐ ܒܕܪ̈ܐ ܕܰܥܒܪܘ̱ ܐܰܝܟ ܡܠܦܢܢ ܥܗܝܕܐ.

ܘܐܢ ܠܡ ܒܙܒܢ ܐܶܬܡܚ̈ܶܠܝ̱. ܗܕܐ ܠܓܰܕܐ ܒܝܫܐ ܕܕܳܪ̈ܐ ܘܙܒܢ̈ܐ ܕܥܕܬܢ ܗܘܬ. ܕܟܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܛܳܠܘ̈ܡܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܰܡܠܟܘ̱܆ ܘܰܬܚܶܝܬ̥ ܢܝܪܗܘܢ ܫܰܥܒܕܘܗ̱ܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܡܘ̱ ܠܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܒܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܟܫܝܪܐ܆ ܐܬܚܙܰܘܙܝ̣ ܠܢ ܕܥܕܬܢ ܠܐ ܢܨܚܰܬ ܒܐܘܡܬܢܝܘܬܐ. ܗܕܐ ܠܰܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܦܰܘܕܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܗ̱ܘܬ ܕܚܕܚܕ̈ܢܐ ܡܢ ܕܪ̈ܝܫܢܐ. ܕܠܰܝܬܝܗܘܢ ܗ̱ܘܘ ܗܶܢܘܢ ܒܝܳܬܗܘܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ܆ ܘܟܒܪ ܕܰܚܘ̈ܠܬܳܢܐ ܗ̱ܘܘ ܘܪ̈ܚ̇ܡܝ ܫܘܒܗܪܐ܆ ܘܠܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܥܡܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܣܝ̣ܘ̱ ܠܗܺܝܝܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܠܢܨܚܢܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ.

ܦܐܝܐ ܠܢ ܡܟܝܠ ܕܢܫܬܰܒܗܪ ܒܥܕܬܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ܆ ܕܰܗܘܬ ܐܡܐ ܡܢܛܪܳܢܝ̣ܬܐ ܠܠܫܢܢ ܣܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܳܡܳܝܐ܆ ܘܠܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ܆ ܒܰܚܩܰܠ ܡܰܪܕܘܬ̥ܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܬ̥ܳܐ ܘܐܘܡܬܢܝܘܬܐ. ܘܰܐܘܠܕܰܬ ܘܪܰܒܝܰܬ ܠܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܡܢܳܚܐ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ. ܕܟܠܢ ܡܛܠܬܗ ܢܒܥܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ܆ ܕܰܢܚܰܣܝܘܗ̱ܝ ܘܰܢܒܰܣܡܝܘܗ̱ܝ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܢܩܝܡ ܠܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܟܘܳܬܗ ܡܛܠ ܫܘܒܗܪܐ ܕܥܕܬܗ ܘܕܥܡܗ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap