ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܐܡܢܐ ܕܥܡܢ ” ܦܿܪܝܼܕ ܣܘܼܪܝܐ “

ܩܝܡܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܡܢܐ ܕܥܡܢ “ܦܿܪܝܼܕ ܣܘܼܪܝܐ ” ، ܘܥܡܗ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ، ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 15 ܐܕܪ 2023.
ܘܚܘܬܬܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܬܒܠܗܿ ܟܠܝܗܝ ܐܡܢ̈ܐ ܩܕܡ ܥܝܢܗܿ ܘܦܠܚܐ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܐܝܟܢ̈ܘܬܝܗܝ ܐܝܟ ܕܦܠܚܐ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܣܝܡ̈ܝܗܝ ܘܦܘܠܚܢ̈ܝܗܝ، ܘܗܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܟܐܬܝܐ ܡܢ ܣܘܪ̈ܛܗܿ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܕܠܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܐܦ ܚܕ.
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ” ܣܘܪܝܐ” ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܗܿ ܘܟܕܝܪ̈ܗܿ ܥܠ ܗܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܘܛܘܝܡܢܗ ܠܓܪܐ ܗܘ ܕܦܠܚܐܠܗ ܓܘ ܡܛܘܪܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܘܡܘܥܒܪܗ ܥܠ ܦܨܚܘܬܗ ܪܒܬܐ ܒܗܕ ܦܬܠܬܐ ܛܝܡܢܝܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap