ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ

ܩܝܡܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܪܕܝܢܠܐ ܡܪܝ ” ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܟܘ” ܒܨܦܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ 17 ܐܕܪ 2023 ܒܒܢܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܢܨܘܪ.
ܘܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܣܘܘܕܐ ܚܕܪ ܓܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܓܠܝܬܐ ܕܗܕ ܡܪܕܘܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܣܗܡܐ ܐܣܝܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܢܗܪܝܢܝܬܐ.
ܘܚܘܬܬܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܥܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܗ̄ܒܝ ܨܘܪܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗܝ ܕܟܡ ܪܫܡܝܠܗܿ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܫܛܚܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ.
ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܒܗܕ ܬܦܩܬܐ ܡܪܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ” ܒܣܝܠܝܘܣ ܝܠܕܘ، ܥܕܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ، ܘ”ܠܝܬ ܒܢܝܡܝܢ” ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܢܬܐ ܕܒܐܡܐ ܘܣܝܢܡܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap