ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܟܪܐ ܡܫܢܝܐ ܕܟܬܘܪ ” ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ”

ܕܟܪܠ̄ܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 30 ܐܝܪ 2024، ܕܟܪܐ ܥܣܝܪܝܐ ܠܫܘܢܝܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܩܕܝܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܦܪܐ ܘܟܬܘܒܐ ܕܟܬܘܪ “ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ”.

ܘܐ̄ܬܝܠܗ ܕܟܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܩܐܡܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܥܡ ܟܕܝܪ̈ܐ ܘܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܒܝܬ ܩܒܼܘܪܐ ܕܣܒܼܪܐ ܓܘ ܥܢܟܒܼܐ، ܘܡܬܒܬܐ ܕܟܦܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܥܠ ܫܟܼܝܢܬܐ ( ܩܒܪܐ) ܕܕܟܬܘܪ “ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ”.

ܘܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘ ܣܥܘܪܘܬܐ ܥܡ ܡܫܕܪܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܫܟܝܢܬܐ ܕܕܟܬܘܪ “ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ” ، ܟܠ ܡܢ ܡܒܚܢܢܐ ܒܐܡܝܐ “ܨܒܐܚ ܗܘܪܡܙ”، ܘܣܦܪܐ “ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ”.

ܘܫܘܪܪܠܗ ܣܦܪܐ “ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ” ܓܘ ܡܡܠܗ ܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ، ܕܡܬܚܐ ܕܝܗ̄ܘܐ ܓܘܗ ܕܟܬܘܪ “ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܝܗ̄ܘܬ ܒܫܘܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ، ܘܪܡܙܠܗ ( ܕܡܬܚܐ ܩܐܡܝܐ ܦܝܫܠܗ ܚܙܝܐ ܟܫܝܪܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘ ܦܬܚܬܐ ܥܠ ܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܐܡܢ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ) .

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܢܒܬܝ” ܒܚܘܬܡܐ ܕܡܡܠܗ، ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܐܡܝܬܐ ܒܕ ܡܛܘܪܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗܿ ܨܘܒ ܒܫ ܛܒܐ ܘܥܠ ܝܬ ܫܘܝܐ ܘܒܚܝܠܐ ܒܫ ܪܒܐ ܥܠ ܦܣܘ̈ܥܝܬܐ ܕܣܦܪܐ ܕܟܬܘܪ “ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ” .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap