ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܝܡܝ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܒܐ “ܒܗܢܐܡ ܣܘܢܝ”

ܣܥܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܥܡ ܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 30 ܚܙܝܪܢ 2024، ܐܒܼܐ “ܒܗܢܐܡ ܣܘܢܝ”، ܠܒܩܪܬܐ ܥܠ ܚܘܠܡܢܗ ܒܬܪ ܢܦܠܬܗ ܒܟܘܪܗܢܐ.

ܘܩܘܠܣܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܡܬܚܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܐܒܐ “ܒܗܢܐܡ ܣܘܢܝ”، ܟܗܢܘܬܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ، ܗܝ ܕܝܗ̄ܒܠܗ ܓܘܝܗܝ ܫܛܚܐ ܣܦܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܛܝܡܢ̈ܐ، ܘܒܥܐܠܗ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܐܡܝܢܐ ܘܕܥܪܬܐ ܠܫܛܚܐ ܣܦܪܝܐ ܒܕܥܬܝܕ ܩܪܝܒܼܐ.

ܘܚܒܫܠܗܿ ܡܫܕܪܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܦܪܐ “ܢܡܪܘܼܕ ܩܫܐ”، ܘܡܚܘܪܐ “ܢܘܐܝܠ ܦܘܠܘܣ”، ܘܡܚܘܪܐ ” ܝܘܣܦ ܟܒܘ”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap