ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܙܝܚܐ ܒܡܚܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ (ܙܘܗܝܪ ܒܘܪܕܐ) ܒܪܡܫܐ ܕܒܘܝܐܐ 

ܩܝܡܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢܑܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܚܕ ܪܡܫܐ ܕܒܘܝܐܐ ܠܡܚܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ ( ܙܘܗܝܪ ܒܗܢܡ ܒܘܪܕܐ) ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܓܡܫ ܒܒܝܬ ܣܡܟܐ ܐܟܕܝܡܝܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ / ܥܢܟܒܐ، ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 6/ ܚܙܝܪܢ 2022، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܪܝـ (ܢܬܢܝܐܝܠ ܢܙܪ ܣܡܥܢ) ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܚܕܝܒ-ܐܪܒܝܠ ܘܟܠܗ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ ܥܒܕܘܟܐ) ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܡܘܛܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ݂، ܘܩܢܨܠܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܘܠܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ( ܢܛܿܡܝ ܚܙܘܪܝـ) ، ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܦܘܪ̈ܢܣܝܐ ܘܓܒܝ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܥܡ ܒܝܬܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܘܟܢܫܐ ܡܢ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܚܒܢ̈ܐ ܕܡܚܘܪܐ ܡܫܢܝܐ ܘܩܪ̈ܘܝܐ ܕܣܝܡ̈ܗ ܡܚܪ̈ܝܐ .

ܡܫܘܪܐܠܗ ܪܡܫܐ ܒܟܠܝܬܐ ܕܚܕ ܕܩܝܩܐ ܕܫܬܩܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܚܣܝܐ ܘܪ̈ܘܚܬܐ ܕܟܠܝܗܝـ ܒܟܪ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܢܝ̈ܐ ݂ ܘܓܘ ܚܕ ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܐ̄ܡܪܗ ܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ) ܚܕܪ ܡܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܕܚܣܝܐ ܓܘ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܐܢܝـ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܥܒܕܐܗ̄ܘܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ( ܟܕ ܝܗ̄ܘܐ ܡܛܝܒܐ ܓܘ ܫܒܘܥ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܒܪ̈ܡܫܝܗܝـ ܡܚܪ̈ܝܐ، ܘܓܘ ܚܠܩܝ̈ܬܐ ܕܪ̈ܫܝܐ ܐܢܝـ ܕܚܒܫܝـ ܠܓܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ، ܘܠܐܗ̄ܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܝܗ̄ܘܐ ܡܚܪܗ ܚܕ ܡܢ ܣܪ̈ܢܐ ܐܢܝـ ܕܕܪܫܝܠܗܘܢ ܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ ܡܫܘܬܦܢ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܕܝܠܝܘܬܐ ܘܦܪܝܫܘܬܐ . .

ܘܝܗ̄ܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܡܓܠܬܢ (ܒܢܐܦܠ) ܘܣܦܪ ܙܒܢܐ ܕ( ܡܪܕܘܬܐ) ܘܡܠܘܟܐ ܕܣܝܘܡܘܬܝܗܝـ .. ܘܐܦ ܗܕܟ ܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗܿ ܓܕܐ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܗܝ ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܢ، ܒܐܝܩܪܐ ܕܢܘܦܩܐ ܕܟܘܢܫܗ ܡܚܪܝܐ ( المكان إلى الأبد ) ܒܫܘܪ̈ܝܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ، ܫܫܠܬܐ ( 7) ̤ ܒܬܪܝـ ܠܫܢ̈ܐ ܥܪܒܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܪܡܙܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܡܫܢܝܐ ܠܡܨܝ̈ܬܐ ܘܡܘܗܒܝ̈ܬܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܢܕܬܗ ܐܠܝܗܝ̈ ܕܫܩܠܝـ ܦܘܪܣܐ ܓܘ ܦܩܘܕܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܒܫܘܦܐ ܚܫܝܚܐ .

ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܐܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܡܪܝـ ( ܢܬܢܝܐܝܠ ܢܙܪ ܥܓ̰ܡ ) ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܚܕܝܒ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ ܓܘ ܡܡܠܗ ܚܕܪ ܣܩܘܒܠܝ̈ܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܢܝـ ܕܫܒܩܝܠܢ ܩܕܡܝܗܝـ ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐܡܪܐ : ܫܢܝܬܐ ܘܡܛܝܬܐ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܕܪܒܢ ܠܒܐ ܘܗܘ ܐ̄ܚܪܢܐ ܒܣܡ ܠܒܐ݂ ܟܕ ܫܢܝܬܐ ܡܢ ܚܙܡܢ̈ܐ ܘܚܒܪ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܪܒܢ ܠܒܐ ܒܕܘܣܘܬܐ، ܐܠܐ ܡܛܝܬܐ ܠܥܠܡܝܢܝܘܬܐ ܒܣܡ ܠܒܘܬܝ̈ܢ ܟܠܢ ܘܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܝܠܗ ܚܫܐ ܘܦܨܚܘܬܐ ܟܕ ܡܠܐ ܠܒܢ ܚܫܐ ܠܚܘܣܪܢܗ ܘܫܒܩܬܗ ܚܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܘܟܦܨܚܘܟ ܐܝܡܢ ܕܝܕܥܚ ܕܒܬܦܩܚ ܓܘ ܚܝܘܬܐ ܥܠܡܝܢܝܬܐ ܝܠܝܗܝ ܣܩܘܒܠܝ̈ܘܬܐ ܥܒܕܝ ܡܢ ܪ̈ܦܦܐ ܕܡܪܥܢ ܪ̈ܦܦܐ ܕܦܨܚܘܬܐ ܘܣܒܼܪܐ ܘܬܘܟܼܠܢܐ ܘܚܬܡܠܗ ܡܡܠܗ ܒܐܡܪܐ : ܐܓܪܬܝ ܠܒܝܬܘܬܗ ܝܠܗܿ (ܙܘܗܝܪ ܒܕ ܦܝܫ ܡܛܝܒܐ ܒܝܢܬܢ ܒܟܬܝ̈ܒܼܬܗ ܘܡܚܪ̈ܗ ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܟܡ ܟܬܒܼܠܗܿ ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܓܘ ܫܡܝܐ ܕܒܓܼܕܝܕܐ ܘܐܬܪܐ

ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܣܦܪܐ ( ܪܘܢܕ ܦܘܠܘܣ) ܡܢ ܬܪܝـ ܚܘܝ̈ܕܐܓܘܢܝܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘܒ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܢܐܠܗ ܒܡܡܠܗ ܚܕܪ ܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܚܘܪܐ ܘܕܐܝܟ ܟܬܒܠܗ ܠܐܬܪܐ ܘܫܒܪܐ ܘܐܢ̄ܬܬܐ، ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܡܘܓܪܫܠܗ ܠܦܠܓܐ ܕܕܪܐ، ܘܦܪܝܣܐ ܟܬܝܒ̈ܬܗ ܘܨܚܚ̈ܗ ܓܘ ܣܗܡܐ ܪܒܐ ܡܢ ܣܦܪ ܙܒܼܢ̈ܐ ܘܓܠܝܘܢ̈ܐ ܘܡܓܠ̈ܐ ܘܫܘܦ݁ܐ ܐܠܟܬܪ̈ܘܢܝܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܐ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܢܘܦܩܐ ܕܟܘܢܫ ܡܘܫ̈ܚܬܗ ܚܕܬܐ ( ܒܛܒܥܬܐ ܫܦܝܪܬܐ) ܒܫܡܐ (أكسيوس حواء ) ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܓܘܢܝܐ ܆ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘܒ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩ، ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܒܚܕܟܡܐ ܝܘܡ̈ܐ ܒܨܘܪ̈ܐ ݂

ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܚܘܪܐ (ܥܒܕܠܠܗ ܢܘܪܝ) ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܡܘܩܪܒܬܐ ܠܪܘܚܐ ܕܚܣܝܐ ، ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܕܪ ܚܣܝܐ ܒܝܕ ܡܚܘܪܐ ( ܐܢܣ ܥܒܕܠܪܚܡܢ) ܘܥܡ ܬܪܝ ܡܚܘܪ̈ܐ (ܓ̰ܡܝܠ ܐܠܓ̣ܡܝܠ) ܘ(ܐܪܡ ܒܒܐ ܕܘܕܝܥ) ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܒܝܕ ܡܚܘܪܐ ( ܐܡܝܪ ܦܘܠܘܣ)̤ ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܝܕ ܐܚܘܢܐ ܕܚܣܝܐ ( ܣܥܕ ܒܗܢܡ ܒܘܪܕܐ) ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܟܘܪܠ ܕܒܓܕܝܕܐ ܥܡ ܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܕܐܒܐ ( ܕܘܪܝܕ ܒܪܒܪ ) ܡܣܘܩܠܗ ܠܪܡܫܐ ܕܒܘܝܐܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܣܘܓܼܝ̈ܬܐ ܣܘܪܗܝܝܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܡܐܣܪܬܐ ܡܢ ܢܩܫܝ̈ܬܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܚܫܢ̈ܐ ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܠܐܐܪ̈ܝܗܝـ ܪܘܚܢܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܬܢܐ ܥܡ ܡܚܘܪܐ ܒܣܝܡ ܪ̈ܓܫܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ (ܙܘܗܝܪ) ݂

ܘܒܚܘܬܡܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܬܐ ( ܪܘܐܐ ܙܘܗܝܪ ܒܘܪܕܐ) ܡܡܠܗ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ( ܙܘܗܝܪ ܒܘܪܕܐ) ܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܘܟܕܝܪ̈ܗ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܢ ܥܡܠ̈ܐ ܒܛܘܝܒܐ ܘܡܛܟܣܬܐ ܕܐܗܐ ܪܡܫܐ ܕܒܘܝܐܐ، ܘܒܥܐܠܗ ܒܫܡܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܡܝܢܘܬ ܡܛܘܪܢܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܠܡܕܒܪܢܗܿ ܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܩܕܡܢܘܬܐ ܘܙܘܕܐ ܡܢ ܢܨܚܢܐ ، ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܒܝܬܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܚܕ ܕܪܥܐ ܕܡܝܩܪܢܘܬܐ ܠܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܚܣܝܐ ܘܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܣܝܡ̈ܗ ܪܢܝܝܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܪܘܚܗ ݂

ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܓܠܝܚܐ ܚܕ ܙܘܠܐ ܫܛܪܝܐ (من سيكون هنا معي بعدك ) ܬܚܡܠܬܐ ܘܛܘܝܒܐ (ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ) ܟܬܝܒܬܐ ܕܨܚܚܬ ( ܗܝܬܡ ܒܘܪܕܐ) ܩܪܝܬܐ ܕܨܚܚܐ ( ܫܡܥܘܢ ܡܬܝـ) ܘܡܦܩܢܘܬܐ ( ܠܝܬ ܒܢܝܡܝܢ) ܚܕܪ ܚܝܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܘܦܘܠܚܢ̈ܐ ܡܚܪ̈ܝܐ ܒܫ ܓܠܝ̈ܐ ܘܕܐܝܟ ܡܘܦܠܚܠܗ ܡܘܗܒܬܗ ܡܚܪܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܕܦܬܚ ܐܘܦܩ̈ܐ ܩܕ̄ܡ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܗܘܐ ܐܝܙܓܕܗܿ ܓܢ̄ܒ ܬܪܘܝܗܝـ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܘܥܪܒܝܬܐ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap