ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܙܝܚܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܼܪܐ ܬܒܠܝܐ

ܡܙܘܝܚܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܘܡ ܫܒܬܐ 1 ܚܙܝܪܢ 2024، ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܼܪܐ ܬܒܠܝܐ ܘܠܫܢ̄ܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ، ܒܚܕ ܙܘܝܚܐ ܟܡ ܛܟܣܐܠܗ ܒܫܡܐ ܕ( ܝܘܡܐ ܙܘܝܚܝܐ Children’s Day) ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܥܠ ܓܢܢ̈ܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ.

ܘܫܘܪܐܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܒܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܕܙܘܝܚܐ “ܠܝܢܐ ܐܘܓܼܢܐ”، ܫܘܪܪܠܗܿ ܓܘܗ ܥܠ (ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܒܐܗܐ ܣܗܡܐ ܗܘ ܝܠܗ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܝ̈ܢ، ܘܘܠܐ ܕܝܨܦܝ ܓܘܗ ܦܝܫܢ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ) ، ܘܪܡܙܠܗܿ ܕ( ܕܥܕܥܐܕܝ̈ܢ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܝܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܫܒܩܝ ܫܒܼܪ̈ܐ ܕܡܛܘܪܢܝ ܡܘܗܒܝܬܝ̈ܗܝ ܘܡܨܝܢܘܬܝ̈ܗܝ ܪ̈ܢܝܝܐ، ܘܚܘܪ̈ܙܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܫܩܠܝ ܡܢܝܗܝ ܝܘܬܪܢܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܡܢ ܝܠܘܦܝ̈ܢ ܥܙܝܙ̈ܐ).

ܘܩܪܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܕܝܨܦܝ ܒܫ ܙܘܕܐ ܒܐܗܐ ܣܗܡܐ، ܓܘ ܡܛܘܪܢܬܐ ܕܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܡܦܪܝܬܐ ܕܫܛܚ̈ܐ ܝܪ̈ܘܩܐ ܘܫܘܦ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܨܦܝ ܒܫܒܼܪܐ ܘܝܗ̄ܒܝܠܗ ܫܛܚܐ ܟܡܝܠܐ، ܒܣܢܕܬܐ ܕܡܛܘܪܢܬܐ ܕܫܘܦ̈ܐ ܕܝܪ̈ܘܬܢܝܐ ܘܬܐܓܘܪ̈ܬܢܝܐ.

ܘܚܒܫܠܗ ܙܘܝܚܐ ܓܠܚ̈ܐ ܘܡܛܐܠܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܟܠܘܢ̈ܝܬܐ ܟܪ̈ܬܘܢܝܐ، ܥܡ ܓܠܚ̈ܐ ܕܢܩܫܬܐ ܘܪܩܕܐ ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܝܗܝ ܫܒܼܪ̈ܐ ܡܛܝܒ̈ܐ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܘܡܗܝܪܘܬܐ ، ܘܥܡ ܥܒܕܬܐ ܕܡܘܪ̈ܝܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܒܝܢ ܫܒܼܪ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܙܘܝܚܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕ(Children’s Day) ܟܡ ܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܥܘܕܪܢ ܘܣܕܝܪܘܬܐ ܥܡ ܝܗܠܐ ܕܫܡܫܡܐ ܠܡܡܬܠܢܘܬܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܘܫܒܼܪܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap