ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܛܟܣܐ ܙܘܝܚܐ ܪܒܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܫܒܪܐ

ܡܫܘܪܐܠܗܘܢ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚܙܝܪܢ 2022 ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܪܒܐ ܗܘ ܕܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܩܝܡܩܡܘܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܒܣܕܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ، ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܫܒܼܪܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܠܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܥܢܟܒܐ Ankawa Festival ܕܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܠܫܒܼܪ̈ܝܢ ܚܒܝܒܼ̈ܐ (Children’s day) ܥܠ ܓܢ̈ܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ ݂

ܡܫܘܪܐܠܗ ܙܘܝܚܐ ܒܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܬܐ (ܦܿܝܐܢ ܓ̰ܠܐܠ) ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܡܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܫܒܼܪܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܪܡܙܠܗ ܒܡܡܠܐ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܒܼܪܐ ܘܡܪܕܘܬܗ ܘܡܪܒܝܬܐ ܕܡܘܗܒܼ̈ܝܬܗ ܘܡܠܝܬܐ ܕܣܢܝܩ̈ܘܬܗ ܡܢ ܝܠܦܬܐ ܘܡܛܐܠܬܐ ܘܒܣܡܬܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗܿ ܥܠ ܓܪܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܝܡܐ ܘܒܒܐ ܓܘ ܝܗ̄ܒܠܬܗ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܘܠܐ ܫܒܩܬܐ ܕܓܪܗ ܐܝܟ ܗܕܡܐ ܓܘ ܒܝܬܘܬܐ ܟܕ ܫܒܼܪܐ ܝܠܗ ܐܣܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ݂ܘܡܘܙܝܕܠܗܿ ܒܐ̄ܡܪܐ : ܐܡܝܢܬܐܗ̄ܘܐ ܡܕܒܪܢܘܬܢ ܥܠ ܥܒܕܬܐ ܕܟܫܝܪܘܬܐ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ ܙܘܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܼܪܐ ، ܐܠܐ ܥܒܘܕܘܬܐ ܗܕ ܫܢ̄ܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܫܘܝܐ ܒܫ ܪܘܝܚܐ ܘܒܫ ܦܪܝܫܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܩܝܡܩܡܘܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܡܢ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܥܢܟܒܐ Ankawa Festival . ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܢ ܪܒܬܐ ܠܟܠܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܣܢܕܢ̈ܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܒܟܠܝܗܝ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܘܣܗܡ̈ܗܿ ܥܠ ܥܡܠܝ̈ܗܝ ܡܘܩܪܒܐ ܠܡܛܟܣܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܫܝܪܘܬܐ ݂ ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܡܫܘܪܐܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܚܒܫܠܗܘܢ ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܘܐܘܦܪ̈ܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܓܢܬ ܫܒܼܪ̈ܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܡܫܘܬܦܠܗܿ ܐܟܕܝܡܝܝܘܬܐ ܕܣܒܝܣ ܕܐܡܢ̈ܐ ܒܪ̈ܘܝܝܐ ܒܡܩܪܒܬܐ ܕܓܠܚ̈ܐ ܕܪܩܕܐ ܡܥܒܪܢܘܬܝܐ ܘܡܛܐܠܝ̈ܬܐ ܐܟܪܘܦܬܝܟ، ܘܡܫܘܬܦܠܗܿ ܡܛܟܣܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܒܡܩܪܒܬܐ ܕܪ̈ܩܕܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܘܓܠܚ̈ܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܕܫܒܼܪ̈ܐ ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܫܒܼܪ̈ܐ ܡܢ ܡܛܟܣܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܘܡܪܒܝܬܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܓܠܚ̈ܐ ܕܡܗܝܪ݁̈ܘܬܐ ܕܡܫܠܛܢܬܐ ܒܓܘܕܬܐ݂ ܘܥܡ ܡܫܘܬܦܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡܢ ܝܗܠܐ ܕܫܡܫܐ ܠܡܡܬܠܢܘܬܐ ܗܘ ܕܡܘܩܪܒܠܗ ܚܕ ܕܪܡܐ ܕܟܠܘܣܝ̈ܬܐ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܒܫܡܐ ܕ( ܪܥܝܐ ܘܕܐܒܐ ܟܦܝܢܐ )، ܛܘܝܒܐ ܘܡܦܩܢܘܬܐ ܒܝܕ ( ܠܛܝܦܿ ܢܥܡܢ ܣܝܐܘܫ ) ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܕ (ܐܠܒܣܡܐ) ܢܕܝܒܐ ܚܕܟܡܐ ܢܘܩܙ̈ܐ ܕܪܩܕܐ ܘܐ̇ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܡܬܠܢܘܬܐ ܘܢܘܩܙ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܥܠ ܢܘܩܙ̈ܐ ܙܡܝܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܐܡܢܬܐ ( ܡܝܠܕ) ܘܩܝܢ̈ܬܐ ܕ ( D J ) ܘܪܒܐ ܡܢ ܡܛܐܠܝ̈ܬܐ ܒܣܝܡܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܐܣܝ̈ܐ ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܘܦܪܐܠܗܿ ܦܬܩܐ ܡܓܢ ܢܛܪ ܠܡܫܘ.ܦܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܫܒܼܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܛܐܠܝ̈ܬܐ ܡܓܢ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap