ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܩܪܒܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܗ ܚܕܬܐ

ܡܘܩܪܒܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܠܦܢܐ “ܐܪܝܐܢ ܨܠܚ ܐܠܕܝܢ” ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܗ ܚܕܬܐ ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 13 ܫܒܛ 2023 ، ܒܒܢܝܢܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ.
ܚܒܫܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ” ܦܘܐܕ ܫܡܥܘܢ ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ، ܘ” ܕܠܐܘܪ ܡܪܩܘܣ” ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ .
ܘܡܘܚܘܐܠܗ ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܕܡܝܪܘܬܗ ܒܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܐܢܝ ܡܛܟܣܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܝܩܪܗ ܠܥܡܠ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܕܡܩܪܒܐܠܗܘܢ ܠܚܦܛܢܬܐ ܕܙܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܥܠ ܫܘܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ . ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܥܒܪܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܥܠ ܐܝܩܪܗ ܠܓܪܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܢܕܢܐ ܠܟܠ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܕ ܚܙܐ ܕܥܬܝܕ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܒܫ ܙܘܕܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap