ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܩܪܒܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܪ̈ܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ ܒܦܘܪܣܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܕܡܘܠܕܐ

ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܡܗ ܡܝܩܪܐ ” ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܘܡܝܩܪܐ ” ܕܠܐܘܪ ܡܪܩܘܣ” ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ، ܘܡܝܩܪܬܐ “ܓ̰ܘܪܓ̰ܝܢܐ ܒܗܢܡ ” ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ، ܘ”ܦܝܢܘܣ ܥܒܕܘ ” ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܝܬܢܝܘܬܐ، ܘܝܘܕܥܝܐ ” ܐܝܗܡ ܐܡܓ̰ܕ” ، ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܪ̈ܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܕܡܘܠܕܐ ܡܫܒܚ̈ܐ ܘܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܒܝܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ ، ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܒܣܝܩܘܡ 25 / ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 .
ܘܝܗ̄ܘܘ ܒܣܩܒܠܬܝܗܝ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ” ܐܒܐ ܬܠܝܬܝܐ” ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ، ܘܡܪܝ “ܒܫܐܪ ܡܬܝ ܘܪܕܐ” ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܟܠܕܝܬܐ ، ܘܡܪܝ “ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܕܘܝܕ ܫܪܦ” ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܘܨܠ ܘܟܘܪܕܣܬܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ، ܘܡܪܝ “ܢܬܢܝܐܝܠ ܢܙܐܪ ܥܓ̰ܡ” ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܝܒܼ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ، ܘܡܪܝ “ܐܒܪܣ ܝܘܚܢܐ” ܥܕܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ، ܘܡܪܝ “ܫܡܥܘܢ ܕܐܢܝܐܝܠ” ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܝܪܩ ܕܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap