ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܩܪܒܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܪܫܢܐ ܕܟܪܟܼܝܘܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܚܕܬܐ

ܩܝܡܠܗܿ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ) ، ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܕܬܢ̈ܗܿ ، ܩܝܡܠܗܘܢ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܪܫܢܘܬܐ ܕܟܪܟܼܝܘܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܚܪܐ ( ܣܐܡܢ ܒܘܝܐ ܝܠܕܐ) ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܟܪܟܼܝܘܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ݂

ܘܡܘܥܒܪܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܥܠ ܣܘܟܝܗܿ ܒܫܘܘܫܛܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܠܪܫܢܐ ܕܟܪܟܼܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܥܡܘܪܝܗ ݂ ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܣܐܡܢ ) ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܛܘܝܒܗ ܐܡܝܢܝܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܪܒܐ ܡܢ ܫܘܝ̈ܐ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap