ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܫܪܝܐ ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܒܛܘܝܒܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ “ܐܒܐ ܬܠܝܬܝܐ”  ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ،  ܘܡܢܝܢܝܐ ܡܢ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ،  ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܩܠܝܡܐ  ܘܩܢܛܪܘܢ،  ܘܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܩܢܨܠ̈ܐ ܘܐܝܙܓܕܘ̈ܬܐ ܕܒܠܘܡܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ.

ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ 11 ܢܝܣܢ 2023،  ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ ܗܘ ܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ،  ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܕܪܓܐ ،  ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ .  ܒܚܕ ܙܘܝܚܐ ܪܘܫܡܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܒܩܝܨܬܐ ܕܫܪܝܛܐ ܒܡܝܕܥܬܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܥܕܥܐܕܐ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܐܘܦܪܝܬ ܕܝܠܢܝܐ ܫܘܬܦܠܗ ܓܘܗ ܝܗܠܐ ܕ(ܒܪܡܝܐ) ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ، ܘܝܗܠܐ ܕ(ܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ) ܢܩܘܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ .

ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ  “ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ”  ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ،  ܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘܗ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܥܡܢ ܒܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡܫܒܚܐ ܘܥܐܕܐ ܕܐܟܝܬܘ ܘܪܡܙܠܗ ܠܙܘܝܚ̈ܐ ܕܐܟܝܬܘ ܠܐ ܦܝܫܝ ܗ̄ܘܘ ܥܒܝܕ̈ܐ ܓܘ ܒܒܠ ܘܢܝܢܘܐ ܐܠܐ ܒܟܠܝܗܝ ܦܢܝ̈ܬܐ ،  ܘܚܬܡܠܗ ܡܡܠܗ ܒܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܛܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܡܘܩܪܒܠܗ ܥܘܕܪܢܐ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܕܗܢ ܥܕܥܐܕܐ ܘܒܩܘܕܡܝܗܝ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܟܠܕܝܬܐ ܘܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ،  ܥܡ ܣܢܕܬܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ.

ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ”  ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ ܡܡܠܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܕܝܠܗ ܚܕ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܕܦܨܚܘܬܐ ܘܙܘܝܚܐ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ،  ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ،  ܡܒܘܪܟܠܗ ܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܠܥܡܠ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܥܠ ܗܢ ܦܘܠܚܢܐ ܡܒܥܢܐ ܕܙܘܝܚܐ ܒܝܪܬܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܙܘܝܚܐ ܒܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ .  ܘܪܡܙܠܗ ܠܗܢ ܟܢܫܐ ܡܛܝܒܐ ܐܕܝܘܡ ، ܡܫܪܪ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܠܐܝܠܗܿ ܒܡܡܠܐ ܐܘ ܒܙܡܪ̈ܝܬܐ ܘܠܐ ܒܠܒܘܫ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ،  ܐܠܐ ܒܕܘܣܘܬܐ ، ܦܝܫܐ ܡܚܘܫܒܢܬܐ ܐܬܪܐ ܕܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܕܗܘ ܐ̄ܚܪܢܐ.

ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܫܘܩܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܥܕܥܐܕܐ ܒܝܕ ܐܪ̈ܚܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܐܢܝ ܕܟܪܟܠܗܘܢ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܫܘܩܐ ܝܪܬܘܬܢܝܐ ܠܚܙܝܬܐ ܒܡܐ ܕܚܒܫ ܡܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܒܝܕܐ ܒܝܕ ܐܝܕ̈ܐ ܡܒܥܢ̈ܐ .

ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܥܠ ܒܐܡܐ ܝܗܠ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܙܠܝܢ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ،  ܘܝܗܠܐ ܕܥܫܬܪ ܡܢ ܪܘܣܝܐ ܘܝܗܠܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܐܪܡܝܢܝܐ ،  ܘܥܡ ܝܗܠܐ ܐܡܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܩܘܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ،  ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܠܘܚ̈ܐ ܦܠܟܠܘܪ̈ܝܐ ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܐܡܝܢܝ̈ܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܐ ܕܥܡܢ :  ܡܝܪܢܐ ܐܝܫܘ ،  ܪܘܦܐܢ ܫܩܠܒܝ،  ܙܐܢܐ ܡܓ̰ܝܕ،  ܕܦܝܫ ܐܡܝܢܝܐ ܙܘܝܚܐ ܒܚܕ ܐܐܪ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܘܚܘܒܐ.

ܒܕ ܡܓܪܫܝ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪܝ ܝܘܡ̈ܐ   12  ܘ  13  ܢܝܣܢ 2023 ܒܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܢܨܝܚ̈ܐ ܥܡ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܕܫܘܩܐ ܝܪܬܘܬܢܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap