ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܟܬܒܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܟܘܪ̈ܕܣܬܢܝܐ ܘܥܝܪ̈ܩܝܐ ܓܘ ܓܒܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܟܘܪܕܣܬܢܝܐ ܣܥܪ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ 

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ ( ܥܠܝـ ܚܣܝܢ ) ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܟܬܒܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܟܘܪ̈ܕܣܬܢܝܐ ܘܥܝܪ̈ܩܝܐ ܓܘ ܓܒܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܟܘܪܕܣܬܢܝܐ ܘܥܡ ܡܝܩܪܐ ( ܡܩܕܐܕ ܨܠܚ ) ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܦܦܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܓܘ ܡܟܬܒܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܟܘܪ̈ܕܣܬܢܝܐ ܘܥܝܪ̈ܩܝܐ ܕܓܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ( ܐܬܝܠ ܡܩܕܣܝـ ) ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܘܟܐܝܘܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܕܓܒܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܓܘ ܡܟܬܒܐ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ 23/ ܐܝܪ 2022 ܓܘ ܡܫܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܥܢܟܒܐ ݂

ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܝܩܪܐ ( ܐܘܓܼܢܐ ) ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܚܕܬܐ ܘܒܥܐܠܗܘܢ ܠܗ ܘܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܡܢܘܬ ܢܨܚܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗܘܢ ܥܠ ܗܘܡܢܘܬܝܗܝـ ܪܒܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܨܝܬܗܿ ܥܠ ܥܒܕܬܐ ܘܚܝܠܢܬܐ ܕܙܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap