ܢܦܘܩܘܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕ(51) ܡܢ ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܢܐܦܠ

ܢܦܩܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܡܓܼܠܬܐ ܕ((ܒܢܐܦܠ)) ܗܘ ܕܛܥܢ ܫܫܠܬܐ (51) ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܬܪܝܢ ܢܘܣܟ̈ܐ ܘܪܩܝܐ ܘܐܠܟܬܪܘܢܝܐ، ܘܐܬܝܠܗ ܡܢܝܢܐ ܡܠܝ̈ܐ ܡܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܘܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ.

ܘܫܘܪܐܠܗ ܡܢܝܢܐ ܒ( ܡܡܠܐ ܩܕܡܝܐ) ܐܬܝܠܗ ܓܘܗ ، ܕܡܓܼܠܬܐ ܕ(ܒܢܐܦܠ) ܐܡܝܢܝܬܐ ܝܠܗܿ ܒܡܩܪܒܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܘܩܒܠܬܐ ܕܐ̄ܚܪܢܐ ܘܥܪܝܬܐ ܒܡܡܠܐ ܚܐܪܐ ܒܐܘܦܩ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܥܒܪܝ ܠܛܪ̈ܐ ܥܝܕܝ̈ܐ.

ܘܡܘܒܝܢܗ ܦܘܬܚܐ، ܕܢܝܫܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܢܘܦܩܗܿ ܝܠܗ، ܒܨܝܬܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܕܬܫܥܝܬܢ، ܝܪܬܘܬܢ، ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܐܡܢܝ̈ܢ ܒܡܐ ܕܚܒܫܝ ܓܙ̈ܐ ܝܕܥܬܢܝ̈ܐ، ܘܫܝܦܘܚ ܡܢܝܗܝ ܥܦܪܐ ܕܫܢ̈ܐ ܥܒܝܪ̈ܐ ܘܡܩܪܒܚܠܗܘܢ ܠܒܨܘܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܢܐ ܕܫܩܠܝ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܝܘܪܬܢܐ ܓܢ̄ܒܪܐ.

ܘܚܒܫܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ، ܣܗܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܘܐ̄ܚܪܝܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܟܫܟܪ ܒܝܕ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ “ܚܒܝܒ ܗܘܪܡܙ” ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܒܨܪܐ ܟܠܕܝܬܐ، ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܪܬܘܬܗ ܡܕܝܢܝܐ ܘܐ̄ܢܫܝܐ ܓܘ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܝܢ ܢܦܠܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܒܝܕ “ܐܚܡܕ ܡܚܡܘܕ ܐܠܫܪܝܕܐ”، ܘܕܪܫܬܐ ܕܠܫܢܐ ܕܓܙܝܪܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܩܕܡ ܡܘܫܠܡܢܘܬܐ ܒܝܢ ܣܘܪܝܝܐ ܝܡܢܝܐ ܬܟܝܠܐ ܠܓܠܦ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܚܙܝ̈ܐ ܠܣܦܪܐ “ܢܙܐܪ ܚܢܐ ܕܝܪܐܢܝ”.

ܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫܠܗ ܡܢܝܢܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܘܫ̈ܚܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܥܡ ܛܒ̈ܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܬܚܐ ܥܒܝܪܐ.

ܘܒܡܢܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܒܫܠܗ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܠܣܦܪܐ “ܐܟܕ ܡܘܪܕ” ܘܡܠܘܐܐ ܥܠ ܓܠܘܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗܝ ܒܚܙܝܐܝܠܗ ܥܡܢ، ܥܡ ܕܪܫܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܥܠ ܒܨܘܪ̈ܘܬܐ ܒܝܰܕ ܚܦܝܛܐ ܓܘ ܙܕܩ̈ܐ ܕܒܨܘܪ̈ܘܬܐ “ܡܝܟܼܐܝܠ ܒܢܝܡܝܢ”، ܘܥܡ ܡܚܪ̈ܐ ܘܨܚܚ̈ܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ.

ܘܓܘ ܡܢܬܐ ܩܘܪܝܕܬܐ، ܚܒܫܠܗܿ ܡܓܼܠܬܐ ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܒܟܪܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ “ܪܘܦܐܝܠ ܒܛܝ” ܠܟܬܘܒܐ “ܚܠܝܠ ܥܒܕܠܠܗ”، ܘܕܪܫܬܐ ܥܠ ܐܡܢܐ ܕܨܢܘܥܬܐ ܕܦܚܪ̈ܐ ܠܟܬܘܒܐ “ܠܘܪܢܣ ܢܐܕܪ ܡܚܘ”، ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܢ ܛܒ̈ܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ.

ܘܒܚܪܬܐ ܚܒܫܠܗܿ ܡܢܬܐ ܐܢܓܠܝܙܝܬܐ ܡܢ ܡܓܼܠܬܐ، ܬܦܩܬܐ ܐܪܝܟܼܬܐ ܥܡ ܦܪܘܦܝܣܘܪܐ “ܣܝܒܐܣܬܝܐܢ ܒܪܘܟ” ܚܕܪ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ، ܗܘ ܒܕ ܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܒܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܐܪܒܝܠ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕ((ܒܢܐܦܠ)) ܝܠܗܿ ܡܓܠܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܢܦܩܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܐܪܒܥܐ ܠܫܢ̈ܐ ( ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐ)، ܡܪܐ ܕܦܘܪܫܢܗܿ: ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ، ܪܫ ܣܝܘܡܘܬܗܿ : “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”.

ܡܨܝܬܘܢ ܩܪܝܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܐܣܘܪܐ ܕܐܬܐ:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap