ܥܕܥܐܕܐ ܕܒܐܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡܝܩܪ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܒܐܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܒܕܘܪܬܗ ܫܬܝܬܝܬܐ، ܘܛܝܡܢܬܐ ܠܥܡܠ̈݁ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܓܘ ܣܢܕܬܐ ܕܒܐܡܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܦܝܫܠܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܒܕܘܪܥܐ ܕܡܒܥܢܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ، ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 16 ܐܕܪ 2023 ܓܘ ܒܐܡܐ ܕܡܢܨܘܪ ܒܫܛܚܐ ܕܙܘܝܚ̈ܐ ܓܘ ܐܪܫܟܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܒܓܕܕ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܠܘܿܟܼܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ “ܥܐܪܦܿ ܐܠܣܥܕܝܼ” .

ܘܚܘܬܬܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܡܡܠܗ ܒܥܕܢܐ ܕܫܩܠܬܗ ܠܕܫܢܐ : ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܪ̈ܘܬܐ ܕܒܟܝܪܘܬܐ ܓܘ ܒܐܡܐ، ܘܗܢ ܕܫܢܐ ܡܩܪܒܚܠܗ ܠܪܘܚܐ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܡܐ ܥܝܪܩܝܐ “ܐܙܕܘܗܝ ܨܡܘܐܝܠ” ܘܠܪܘܚܐ ܕܟܠܝܗܝ ܕܒܟܝܪ̈ܐ ܕܒܐܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܫܩܠܠܗܿ ܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܠܛܘܝܒܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܒܐܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܫܬܝܬܝܐ ܗܘ ܒܕ ܡܓܪܫ ܗܠ ܕܫܬܥܣܪ ܡܢ ܐܕܪ 2023 .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap