ܥܢܟܒܐ

ܟܲܪܝܼܡ ܐܝܼܢܵܐ

ܫܠܵــــــــܡܵܐ ܫܬܝܼܪ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ

ܥܲܡܟܵܐ ܡܠܲـــــــــــــــܚܡܵܐ ܘܕܸܡܵܐ

ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܵܫܠܵــــــــــܐ ܫܸـــــــــܟܲܪ

ܟܦܵܫـــــܪܵܐ ܒܦܲܠܓܵـــــــܐ ܕܦܘܼܡܵܐ

ܐ̄ܢܵܫܹ̈ـــــــــــܐ ܩܫܸܗܹܝܢ ܟܸܦــــــــــܢܵܐ

ܦܝܼܫ ܠܵܟܼܝ ܒܠܸـــــــܒܗܹܝܢ ܠܲـــܚܡܵܐ

ܩܘܼܖ̈ܕܼܵܝܹـــــــــــܐ ܡܫܝܼـــــــــــــܚܵܝܹ̈ܐ

ܚܕܼܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒـــــܐܵܕܼ ܙܲܒܼـــــــــــܢܵܐ

ܐܲܬܼܪܵܐ ܡܣܘܿܩܠܵــــــــــܐ ܒܝܘܼܪܩܵܐ

ܡܵܐ ܕܐܵܡܪܸܢ ܘܡܵܐ ܕܐܵܡـــــــــــܪܵܐ

ܦــــــــــܘܼܫܝ ܚــــܘܼܟܝܼܬܼܵܐ ܕܡܵܬܼܵܐ  

ܥܲــــــــــܡܟܵܐ ܒܵܒܵـــــــــــܐ ܘܐܸܡܵܐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap