ܦܛܪܝܪܟܐ “ܣܟܘ” ܦܬܚ ܦܪܣܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܒܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܒܒܘܪܟܬܐ ܘܛܘܝܒܐ ܕܡܪܐ ܕܛܘܒܬܢܘܢܬܐ ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܟܪܕܝܢܠܐ ܡܪܝ ” ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܟܘ” ܟܠܢܐܝܬ ܛܘܒ̈ܐ ، ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ، ܡܛܘܟܣܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܦܪܣܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܗܝ ܡܬܘܡܡܬܐ ܡܢ ܬܪܡܝܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܒܨܘܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ، ܗܝ ܕܐܡܝܢܝܬܐܝ̄ܠܗܿ ܒܦܘܠܚܢܗܿ ܓܘ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܒܣܢܕܬܐ ܒܝܕ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܠܝܐ ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܐܘܝܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ Antiquities Coalition ، ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ 16/ ܐܒ 2022 ܒܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ . ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܪܝ ” ܒܫܪ ܡܬܝ ܘܪܕܐ” ܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܟܠܕܝܬܐ ، ܘܡܪܝ ” ܢܬܢܝܐܝܠ ܢܙܪ ܥܓ̰ܡ” ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܚܕܝܒܼ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ” ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ ܥܒܕܘܟܐ” ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܩܢܨܠܝܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ ، ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܝܪܩ ܘܟܘܪܕܣܬܢ، ܘܡܝܩܪܐ” ܪܡܝـܼ ܢܘܪܝـܼ ܣܝܐܘܫ” ܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܘܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܦܘܪ̈ܢܣܝܐ ܘܫܘܠܛܢܝ̈ܐ، ، ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܓܒ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ .
ܘܓܘ ܡܡܠܗ، ܩܒܠܗ ܒܫܝܢܐ ܡܝܩܪܐ ” ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܟܠܝܗܝ ܡܛܝܒ̈ܐ ܘܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܠܝܐ ܓܘ ܗܕ ܬܪܡܝܬܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܦܐܪ̈ܗܿ ܩܕܡܝ̈ܐ ܓܠܝܐ ܠܚܙܝܢ̈ܐ ܓܘ ܗܕ ܦܪܣܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܒܕ ܦܝܫܐ ܓܠܝܬܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܐܣܟܝܡܐ ܒܫ ܪܒܐ ܥܡ ܬܡܡܬܐ ܕܡܫܩܠ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܬܪܡܝܬܐ.
ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܗܘ ܕܡܘܥܒܪܗ ܓܘܗ ܥܠ ܫܘܒܗܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܪܐ ܕܛܘܒܬܢܘܬܐ ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܡܪܝ ” ܠܘܝܣ ܣܟܘ” ܟܠܢܐܝܬ ܛܘܒ̈ܐ، ܠܐܢܝ ܚܘܪ̈ܩܢܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܠܥܡܠ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܠܟܠܝܗܝ ܡܫܘܬܦܢ̈ܐ ܓܘ ܬܡܡܬܐ ܕܗܕ ܦܪܣܬܐ ܐܢ ܒܝܕ ܝܗܠܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܡܛܟܣܬܐ ܐܘ ܥܕܘܪ̈ܐ ܕܥܡܝܗܝ ܘܦܪܝܫܐܝܬ “ܓ̰ܘܪܓ̰ܝܢܐ ܒܗܢܡ ܚܒܒܐ” ، ܘ” ܢܝܢܒܶ ܠܡܣܘ” ، ܘܥܡ ܚܩܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܒܐ “ܓ̰ܢܢ ܫܡܠ” ، ܘܕܟܬܘܪܐ ” ܦܪܘܝܢ ܒܕܪܝ” .
ܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄.ܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܡܪܐ ܕܛܘܒܬܢܘܬܐ ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܡܪܝ “ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܟܘ” ، ܡܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐܣܘܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܘܐܚܢܝ ܐܝܬܠܢ ܬܫܥܝܬܐ ܓܢ̄ܒܪܬܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܫܪܫܝܐ ܘܥܡ ܠܫܢܢ ܥܬܝܪܐ ܐܢܝ ܕܘܠܐ ܥܠܢ ܕܫܩܠܚ ܫܘܒܗܪܐ ܒܓܘܝܗܝ ܘܢܛܪܬܝܗܝ ܕܝܪܬܚ ܠܝܘܒܠ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܗܢ ܓܙܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܥܬܝܪܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܒܗܢܐ ܥܡܠܐ ܘܬܡܡܬܐ ܡܕܡܝܢܐ ܒܫܒܝܠ̈ܐ ܕܓܠܚܐ ܓܘ ܒܬܝ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܬܒܠܝ̈ܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap