ܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ (ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ، ܠܩܡܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 15/ ܚܙܝܪܢ 2022 ݂ ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܠܫܒܝܠ̈ܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܛܟܣܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap