ܪܫܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܒܐܪܒܝܠ ܣܥܪ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܩܝܡܠܗ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕ. ( ܪܝܨܿ ܦܪܢܣܝܣ ) ܪܫܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܒܐܪܒܝܠ ܘܥܡܗ ܕ. ( ܐܩܒܠ ܓ̰ܪܓ̰ܝܣ ) ܪܫܬܐ ܕܡܢܬܐ ܕܡܚܪܘܬܐ ܡܥܡܪܝܬܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ، ܩܝܡܠܗܘܢ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܒܨܦܪܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 31 / ܐܝܪ /2022 ، ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܢܐ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ ) ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܐ ܚܕܬܐ .

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝـ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܕܡܛܘܪܢܬܗ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܥܒܕܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܥܠܝܬܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap