ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022.. ܫܪܝܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܓܘ ܢܘܗܕܪܐ ܘܚܬܡܬܐ ܛܒܬܐ ܓܘ ܙܟܘ

ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ “ܦܝܠܝܟܣ ܣܥܝܕ ܐܠܫܐܒܝ” ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܘ ܟܠܕܝܬܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܚܬܘ̈ܬܐ ܪ̈ܒܢܝܬܐ، ܚܬܡܠܗ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 ، ܗܘ ܟܡ ܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܗ ܚܡܝܫܝܐ ܘܐ̄ܚܪܝܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܙܟܘ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 12 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 .
ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܒܦܘܬܚܐ ܕܚܕ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܐܝܕܐ ܘܐܡܢܐ ܣܘܟܡܝܐ ܒܝܕ ܡܒܥܢ̈ܐ ܘܡܒܥܢܝ̈ܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܘܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܗܿ( ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ). ܘܒܬܪ ܚܕ ܓܠܚܐ ܐܡܢܝܐ ܪܩܕܐ ܕܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܚܩܪܗ ܓܘܗ ܒܙܟܘ ܘܝܕܘܥ̈ܗܿ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢܝ ܕܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܠܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܫܡܫܝ̈ܬܐ ܪ̈ܒܐ، ܘܡܢܝܗܝ ܡܪܝ ” ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܒܝܕܘܝܕ” ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܕܝܐ ܩܕܝܡܐ ܗܘ ܕܦܠܚܠܗ ܠܛܘܘܪܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܠܟܣܝܩܘܢ ܥܪܒܝܐ – ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܕܟܡ ܣܝܡܠܗ ܡܪܝ ” ܐܘܓ̰ܝܢ ܡܢܢܐ” .
ܘܠܐ ܡܢܫܚ ܡܠܦܢܐ “ܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ” ܘܓܪܗ ܓܘ ܛܘܘܪܐ ܘܚܝܠܢܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܢܘܦܩܐ ܕܠܟܣܝܩܘܢ (ܒܗܪܐ) ، ܘܝܕܘܥܐ “ܐܠܒܝܪ ܐܒܘܢܐ” ܟܬܘܒܐ ܘܒܨܘܝܐ ܘܡܟܬܒܢܐ ܕܙܒܢܐ ܘܥܡ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܟܪܕܝܢܠܐ ܡܪܝ “ܠܘܝܣ ܣܐܟܘ” ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܕܝܐ. ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐܡܪܐ: ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗ̄ܘܢ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܩܕܡ ܟܠܝܗܝ ܘܐܝܬܠܢ ܛܘܝܒܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ، ܘܐܚܢܝ ܐܕܝܘܡ ܠܐܟܐ ܕܐܡܪܚ ܝܗ̄ܘܚ ܐ̄ܣܝܪ̈ܐ ܒܐܚܕܕܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ، ܘܐܚܢܝ ܣܢܝܩ̈ܐܗ̄ܘܚ ܡܚܒܬܐ ܠܐ ܠܣܢܝܘܬܐ، ܣܢܝܩ̈ܐܗ̄ܘܚ ܠܕܘܪܫܐ ܕܡܚܒܬܐ ܗܘ ܕܡܫܪܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ، ܡܕܒܪܢܘܬܢ ܠܐܝܠܗܿ ܠܚܕܐ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܐܘ ܚܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܒܠܚܘܕ، ܐܠܐ ܟܦܠܚܚ ܘܡܛܟܣܚ ܥܒܘܕܘ̈ܬܢ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܕܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܐܦ ܗܕܟܼ ܟܡܐ ܕܡܨܚ ، ܘܒܚܪܬܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܘ ܠܫܘܬܦܬܗ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܕܗܢ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܠܪܥܝܗܿ ܡܪܝ “ܦܝܠܝܟܣ ܐܠܫܐܒܝ” ܕܘܪܥܐ ܕܛܝܡܢܬܐ ( ܐܝܩܪܐ) ܒܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܘ ܟܠܕܝܬܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܒܗܢ ܦܘܪܣܐ ܡܘܥܒܪܗ ܓܘܗ ܥܠ ܚܕܘܬܗ ܘܩܒܠܬܗ ܒܫܝܢܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܗܕ ܥܒܘܕܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܓܘ ܙܟܘ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܣܢܝܩܘܬܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܠܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܒܥܐܠܗ ܕܦܬܚܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܡܟܬܒܐ ܦܪܥܝܐ ܓܘ ܙܟܘ ، ܕܦܝܫ ܐܡܝܢܝܐ ܘܡܓܪܫܝ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܓܘ ܙܟܘ ܗܕ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܫܪܫܝܬܐ ܕܝܠܕܠܗܿ ܓܢ̄ܒܪ̈ܐ ܓܘ ܡܕܪܘܬܐ ܘܥܕܬܐ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܚܘܪ̈ܐ ܡܫܘܚܝ̈ܬܝܗܝ ܘܝܠܝܗܝ : (ܥܒܕܠܠܗ ܢܘܪܝ ، ܢܘܐܝܠ ܐܠܓ̰ܡܝܠ ، ܒܫܐܪ ܒܓܕܝܕܝܐ ، ܕܝܦܕ ܚܐܙܡ) ، ܘܩܪܐܠܗ ” ܥܒܕ ܐܠܡܣܝܚ ܒܕܪ، ܚܕܐ ܡܢ ܬܘܢܝ̈ܬܗ .
ܘܐ̄ܬܝܠܗ ܗܢܐ ܥܡ ܢܩܫܬܐ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܥܘܕ ܘܙܡܝܪܬܐ ܒܝܕ ܐܡܢܐ “ܐܢܣ ܓܨܓܘܨ” ، ܘܓܠܚ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܪ̈ܩܕܐ ܕܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܐܡܢܐ ” ܝܘܣܦ ܥܙܝܙ” ܢܘܩܙ̈ܐ ܙܡܝܪ̈ܝܐ ܡܘܒܣܡܠܝܗܝ ܠܒܐ ܕܟܢܫܐ . ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܚܬܝܡܐ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܝܘܡܐ ܚܡܝܫܝܐ ܘܐ̄ܚܪܝܐ ܡܢ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܓܠܚܐ ܕܦܝܠܡܐ ܟܪܝܐ ܚܕܪ ( ܦܪܣܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ) .
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܝܘܕܥܝܬܐ ܟܫܝܪܬܐ ” ܐܝܦܐ ܚܒܝܒ” ܡܘܩܪܒܠܗܿ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܚܡܫܐ ܝܘܡ̈ܐ ܡܢ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ.
ܘܦܝܫܠܗ ܐܡܝܢܝܐ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 ܒܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܠܡܬܚܐ ܡܢ 8-12 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ܡܫܢܝܢܐ ܡܢ ܢܘܗܕܪܐ- ܕܗܘܟ ܠܐܠܩܘܫ ܘܬܠܣܩܘܦ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܚܬܡܠܗ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܐܕܝܘܡ ܓܘ ܙܟܼܘܿ . ܘܚܒܫܠܗ ܚܘܪܙܗ ܡܢܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܒܬܝ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܝܬܒܝ̈ܬܐ ܕܘܪ̈ܫܝܐ ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܝܗܝ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܥܢ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap