ܫܡܗ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗ̱ܘܐ

ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܗ̱ܘܐ. ܘܒܬܪܗ ܗ̱ܘܐ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܕܒܗ ܐܪܥܐ ܒܪ̈ܣܝ̣ܣܐ ܕܡܛܪܐ ܒܟܝ̣ܪܝܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ ܙܠܝ̣ܚܐ ܗ̱ܘܬ: ܗ̇ܢܘܢ ܛܐܠܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܪܣܡ̣ܘ ܗ̱ܘܘ ܒܐܦ̈ܝ ܟܝܢܐ. ܘܪܘܙܐ ܦܨܝ̣ܚܐ ܪܳܚܫ ܗ̱ܘܐ ܒܓܰܘܝ̈ܬܝ ܒܣܘ̣ܩܒܳܠܐ ܘܦܶܓܥܐ ܕܨܰܦܪܐ ܨܰܡܘ̣ܚܐ ܐܠܐ ܨܠܝ̣ܠܐ ܘܡܪܝ̣ܩܐ ܕܡܫܝ̣ܓ ܗ̱ܘܐ ܒܙܰܠܓ̈ܐ ܢܗܝ̣ܪ̈ܐ ܕܫܡܫܐ ܕܡ̣ܬܦܫܛܐ ܘܡ̣ܬܡܬܚܐ ܗ̱ܘܬ ܥܠ ܟܠ. ܛܒ ܣܚܝ̣ܚ ܘܦܫܝܛ ܘܕܟܶܐ ܗ̱ܘܐ ܨܦܪܐ ܗ̇ܘ. ܕܠܐ ܟܬܝ̣ܡ ܗ̱ܘܐ ܥܕܟܝܠ ܒܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܘܨܘ̣ܥܨ̈ܥܐ ܕܝܘܡܐ. ܘܙܠܓ̈ܐ ܒܟܝ̣ܪ̈ܝܐ ܕܫܡܫܐ ܕܢܝ̣ܚܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܡܘܙܓܐ ܕܐܐܪ ܡܦܰܪܣܥܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܐܠܐ ܐܦ ܠܗ̇ܘ ܕܚܘ̣̈ܫܳܒܰܝ. ܘܪܝ̣ܚܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐ ܘܗܢܝܐܐ ܕܡܬܬܣܝܩ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘ̣ܟ܆ ܡܪܝ̣ܚ ܘܰܡܦܝ̣ܚ ܗ̱ܘܐ ܠܐܘܝܘ̣ܬܐ ܠܐ ܡ̣ܬܠܒܟܳܢܝ̣ܬܐ ܕܒܗ̇ ܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܫܡܫܐ ܘܟܝܢܐ «ܐܡܐ» ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܡܠܱܚܡܘ̣ܬܐ ܕܚܘ̣ܒܗܘܢ ܩܛܝ̣ܪܐ ܘܓܫܝ̣ܡܐ ܘܣܡܝ̣ܟܐ܆ ܓܘ̣ܚ̈ܟܐ ܐܫܝ̣̈ܕܐ ܕܚܰܕܘܐ ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܦܳܪܣܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ.

ܪܘܙܐ ܪܒܐ ܘܛܥܝ̣ܡܐ ܝ̇ܗܒܐ ܗ̱ܘܬ ܠܝ ܒܗܝ̣ܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܙܝܓܐ ܗ̱ܘܬ ܒܫܘ̣ܦܪܐ ܨܰܚܝ̣ܚܐ ܘܦܫܝ̣ܛܐ ܘܫܰܦܝܐ ܕܚܶܙܘܐ ܗ̇ܘ ܢܳܬܘ݀ܦܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܫܘ̣ܦܪܐ ܦܰܬܴܢܐ܆ ܠܐ ܡܨܐ ܗ̱ܘܝܬ ܠܡܦܠܥ ܙܩܝ̣ܦܐ ܕܣܘ̣ܟܝ̈ܝ ܘܣܘ̣ܘ̈ܚܝ ܕܠܐܦ̈ܝ ܚܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܒܬ ܡܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܘܫܳܝܚܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܠܒܝ ܬܒܝ̣ܪܐ. ܘܒܰܚܫܝ̣ܫܘ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܘܡܰܥܒܕܳܢܘ̣ܬܐ ܟܣܝ̣ܬܐ ܕܣܘ̣ܟܝ̈ܐ ܘܣܘ̣̈ܘܚܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܳܪܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗ ܠܒܪܢܫܝ ܓܰܘܳܝܳܐ ܫܪܝܬ ܠܡ̣ܠܚܫ ܐܢ̇ܐ ܠܝ:

«ܐܫܬܘܦ ܐܦ ܚܝ̈ܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܘܒܗܝ̣ܟܰܕܗܺܝ̣ܝܘ̣ܬܐ ܗܕܐ ܢܩܘܘܢ: ܦܫܝ̣̈ܩܐ ܘܒܗܝ̣̈ܠܐ܆ ܘܢܬܘ̈ܦܐ ܘܫܦ̈ܝܐ!..»

ܘܡܢܫܠܝ ܐܬܒܰܠܚܕܬ ܠܝ ܥܡ ܗܓ̈ܓܝ ܘܗܕܣ̈ܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܦܪ̈ܚܬܐ ܦܳܪ̈ܚܳܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܙܳܘܝ̈ܬܐ ܕܗܘܢܝ. ܘܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܦܳܓ ܗ̱ܘܐ ܘܥܒ̣ܪ ܟܕ ܡܬܬܠܐ ܒܚܽܘ̣ܪ̈ܐ «ܥܰܪ̈ܒܐ» ܕܕܰܥܒܪ. ܘܥܡ ܓܢܳܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܫܰܠܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܱܡܠܟܰܬ ܗ̱ܘܬ. ܫܰܠܝܘ̣ܬܐ ܗܕܐ ܒܕܘܡܝܗ̇ ܠܐ ܥܝܳܕܳܝܬܐ ܗ̱ܘܬ. ܫܕܝ̣ܬ ܐܢܐ ܠܝ ܒܥܘܒܐ ܕܠܠܝܐ ܒܠܐܘܬܐ ܘܰܬܒܳܪܐ ܪܒܐ ܘܟܕ ܪܳܢܐ ܐ̱ܢܐ ܒܗ̇ܝ ܫܰܠܝܘ̣ܬܐ ܥܠܬܗ̇. ܘܡܚܕܐ ܛܒܥܶܬ ܠܝ ܒܫܢܬܴܐ ܩܨܬ ܥܡܠܐ ܐܝܡܳܡܳܝܐ ܬܟܝ̣ܒܐ. ܘܫܢܬܐ ܗ̱ܘܬ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܕܠܗܠ ܢܶܦܨܰܬ ܗ̱ܘܬ ܡܢܝ ܠܝܘܩܪܐ ܕܥܣܝ̣̈ܣܘܳܬܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܥܝ̣ܦܴ̈ܢܝܳܬܐ ܘܡܥܝ̣̈ܣܬܐ ܕܐܝܡܡܐ.

ܘܒܪ̈ܦܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܕܚܝ̣̈ܠܐ ܘܙܝ̣̈ܥܐ܆ ܚܙܝܬ ܐܢܐ ܠܝ ܒܚܠܡܐ ܚܕ ܕܗ̇ܐ ܡܡܠܠ ܐ̱ܢܐ ܥܡ ܦܪܨܘܦܐ ܐ̱ܢܫ ܒܫܰܗܝܘ̣ܬܐ ܕܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܚܶܫܟܗ ܛܒ ܢܘܟܪܳܝ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝ ܗ̱ܘܐ. ܦܪܨܘܦܐ ܗ̇ܘ ܓܰܒܪܐ ܗ̱ܘܐ ܪܚܡܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܘܡܪܐ ܣܰܝܒ̈ܬܐ ܕܰܩܠܴܬܷܗ ܗ̱ܘܬ ܡܓܰܙܝܘ̣ܬܐ ܕܩܪ̈ܝ̣ܒܐ ܘܐܚܝ̈ܢܐ. ܡܬܚܙܐ ܗ̱ܘܐ ܕܥܒܝ̣ܪ ܠܗ ܒܚܘ̣ܪܦܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܫܳܝܘ̣̈ܦܐ ܘܫܢܝ̈ܐ ܡܙܠܗ̈ܙܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܓܘܫܡܗ ܩܦܝ̣ܕ ܘܟܡܝ̣ܕ ܗ̱ܘܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܠܝܼܦܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܒܚܰܕܘܼܨܳܐ ܕܠܒܗ. ܒܕܘܡܝܐ ܠܐ ܩܠܘܛ ܗ̱ܘܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܩܰܠܘ̣ܛܐ ܡܩܰܦܦ ܗ̱ܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܝܰܩܝ̣ܪ ܕܡܱܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܗ̱ܘܝܬ ܐܢܐ ܒܐܝ̣ܩܪܗ ܗ̇ܝܕܝܟ.

ܐܡܪܬ ܠܗ:

«ܠܡܘܢ ܗܟܢ ܫܐܕ ܐ̱ܢܬ ܒܰܙܥܳܩܴ̈ܬܐ ܟܕ ܡܠܐ ܚܶܡܬܐ ܘܦܘ̣ܪܬܐ ܪܒܬܐ؟ ܟܪ ܕܘܳܠܐ ܗ̱ܘܐ ܠܟ ܕܬܚܕܐ ܘܬܪܘܙ܆ ܠܡܘܢ ܚܰܨ ܠܰܟܪܶܣ ܡܬܗܰܦܟ ܐܢܬ ܒܨܰܘܪ̈ܢܐ؟ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܠܐ ܚܙܝܬܟ. ܡ̇ܢܘ ܗܢܐ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܠܚܰܕܘܐ ܕܝܠܟ ܣܪܰܚ ܘܨܰܪܦܰܚ؟ ܘܠܡܘܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܩܝ̣ܦ ܓܰܘܢܟ ܒܩܰܦܘܚ̈ܐ؟ ܕܡܪܓܫ ܐ̱ܢܐ ܕܐܝܬܝ ܢܘܟܪܝܐ ܠܟ܇ ܘܐܟܡܢ ܕܢܳܕܳܐ ܠܝ ܡ̣ܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܪܡܶܐ ܐܢܬ.»

ܒܰܩܛܝ̣ܦܘ̣ܬ ܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ:

«ܕܝܠܟ ܗܝ ܕܬܪܢܐ ܘܬܥܩܒ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ. ܦܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܬܱܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܟ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܟܘܬܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢܝ ܢܰܟܪܝ̣ܘ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܕܨܰܪܦܰܚܬܘܢ ܘܰܣܪܰܚܬܘܢ ܚܰܕܘܐ ܕܝܠܝ. ܘܓܰܘܢܝ ܫܩܝ̣ܦ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܨܘܠܦ̈ܬܐ ܕܩܰܦܘ̣ܚ̈ܝܟܘܢ. ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܦܘܼܪ̈ܓܳܠܝ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܝ܆ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܕܐܩܪܚ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܝ̣ܩܝ̣ܢ ܠܝ. ܕܠܐ ܨܒܰܝܬܘܢ ܕܬܣܬܟܠܘܢܢܝ. ܠܐ ܬܚܘ̣ܪ ܒܣܱܝ̈ܒܬܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܬܐ ܕܝܠܝ. ܦܰܪܢܘܫܐ ܐܝܬܝ. ܐܠܐ ܒܪܘܚܝ܆ ܥܠܝܡܐ ܐ̱ܢܐ. ܒܶܛܠܷܬ ܘܣܶܐܒܷܬ ܘܬܴܟ ܠܗ ܚܝܠܝ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܠܡܬܢܐ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܚܰܫܐ ܕܝܠܝ. ܪܓܫܐ ܗ̱ܘ ܛܒ ܡܪܝܪܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܢܦܓܥ ܐ̱ܢܫ ܒܡܬܒܰܠܚܕܳܢܘ̣ܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܗܦܟܳܢܘ̣ܬ ܚܰܨܐ ܕܒܢܝ̈ܐ. ܘܒܝ̣ܫ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܥ̇ܒܕ ܡܕܡ ܠܘ̣ܩܒܠ ܚܫܐ ܗܢܐ ܕܣܳܪܚ ܫܺܝܘܼܬܐ ܕܝܠܝ. ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܢ ܪܳܝܚܐ ܢܦܫܝ ܘܡ̣ܬܚܰܠܡܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܘ ܠܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܩܳܪܒ ܠܝ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܘ ܫܘܘܫܛܐ ܡܕܡ܆ ܠܝܬ ܠܝ ܣܛܪ ܡܼܢ ܕܐܓܒܐ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̣̈ܐܐ. ܐܠܐ ܓܕ̈ܕܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܐ ܘܚܘ̣ܣܪܢܐ ܠܟܘܢ ܗ̱ܘ܆ ܐܟܡܐ ܕܗܫܐ ܚ̇ܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ.»

ܐܡܪܬ ܠܗ:

ܫܒܘ̇ܩ ܢܐ ܕܚܢܢ ܢ̇ܥܒܕ ܡܕܡ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܠܥܘ̣ܒܳܛܐ ܕܚܘܠܡܢܟ ܗ̇ܘ ܕܒܒܥܬܗ ܢܰܦܝ̣ܩ ܐܢ̱ܬ. ܐܝܢ܆ ܢܩܦܝ̈ܐ ܘܟܘ̣ܢ̈ܫܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܐ ܩܛܦܢܢ. ܐܠܐ ܠܚܪܬܐ ܫܶܪܰܬ ܠܢ ܘܐܬ̣ܒܰܝܢܢܰܢ ܕܠܡ ܬܥܝ̣ܫܝ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܟ. ܠܐ ܦܫ ܠܢ ܟܝ ܓܰܕܐ ܡܕܡ؟ ܡܘܢ ܟܝ ܙܕܩ ܕܢ̇ܥܒܕ ܕܠܐ ܢܚܣܪܟ ܝܰܬܝ̣ܪ ܘܝܰܬܝ̣ܪ؟»

ܘܒܐܦ̈ܐ ܗܦܝ̣̈ܟܬܐ ܙܥܝ̣ܦܐܝܬ ܐܡ̣ܪ:

«ܫܘ̣ܐܠܐ ܗ̱ܘ ܥܣܩܐ. ܒܕ ܩܪܒܐ ܣܕܝ̣ܪ ܠܝ ܩܰܫܝܐ ܥܡ ܟܐܒܐ ܥܛܠܐ ܕܠܐ ܫܳܒܩ ܠܝ ܕܐܕܥ ܐܝܕܐ ܗ̱ܝ ܐܘܪܚܐ ܕܢܳܩܠܐ ܢܘ̣ܚܡܐ ܗܘ̣ܒܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܠܝ. ܘܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܠܐ ܬܟܝ̣ܠ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܕܠܝܬ ܠܟܘܢ ܢܒܗܐ ܘܢܝܫܐ ܡܕܡ ܡܥܰܠܝܐ ܕܐܣܪ ܠܟܘܢ ܥܡ ܟܐܒ̈ܝ. ܚܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܣܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܢܒܗܐ ܘܢܝ̣ܫܐ ܡܕܡ܆ ܡܣܰܪܩܘ̣ ܡܣ̇ܪܩܝ̣ܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐ̱ܢܫܘ̣ܬܐ. ܠܨܳܡܰܪܬܐ ܕܡ̇ܕܫܳܢܘ̣ܬܐ ܣܪܝ̣ܚܬܐ ܕܠܐ ܡܳܐܢܳܝܘ̣ܬܐ ܓܪܝ̣ܦܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܚܩ̈ܠܐ ܕܠܒܘ̈ܬܟܘܢ ܠܐ ܥܕܝ̣ܕܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܙܠܝ̣̈ܡܐ ܕܙܝ̈ܙܢܐ ܡܟܝ̈ܢܐ ܘܡܣܰܓܦ̈ܢܐ. ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܦܐܐ ܠܟܘܢ. ܘܩܕܡ ܕܢܡܛܐ ܩܨܐ ܕܝܠܝ ܙܕܩ ܕܬܚܙܩܘܢ ܚܨܝ̈ܟܘܢ ܘܬܥܘܕܘܢ ܐܘ̈ܢܐ ܕܡܕܥܝ̈ܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܘܒܕܬܘܢ ܘܡ̇ܘܒܕܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܠܐ ܢܥܝ̣ܩܘܢܟ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ. ܐܢܗܘ ܕܬܡܙܘܪ ܩܠܝܠ ܪ̈ܥܝܢܝܟ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܦܓܥ ܒܫܰܪܝ̣ܪܘ̣ܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝ̣ܪ̈ܢ ܠܝ̣.»

ܘܐܡܪܬ ܠܗ: «ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܟܝܠ ܦ̇ܝܫܝ̣ܢܢ ܒܐܝܟܢܝܘ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܦܳܪܫܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܟ܆ ܐܦ ܠܢ ܡ̇ܟܝܐ ܘܡ̇ܗܪܐ ܠܐ ܡܳܐܢܳܝܘ̣ܬܐ ܘܡܰܕܫܳܢܘܬܐ ܕܡܠܝ̣ܟܐ. ܟܡܐ ܕܒܩܘ̣ܠܴܝܳܐ ܕܪܥܝܢܐ ܩܐܡ܆ ܠܐ ܪܐܟ ܠܒܐ ܩܫܝܐ. ܟܕܘ ܠܗ̇ ܠܐܝܟܢܝܘ̣ܬܐ ܗܕܐ ܬܥܝ̣ܫܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܒܪ̈ܶܒܨܶܐ ܕܐܝܟܢܝܘ̣ܬܗ̇ ܡ̣ܬܟܰܦܬܝ̣ܢܢ. ܨܪܝ̣ܦ ܐܢܬ ܠܢܣܝܘ̣̈ܢܐ ܕܙܒܢܐ. ܡ̣ܢܟܠܦܪܘܣ ܐܝܬ ܣܘ̣ܡܣܳܡܐ ܡܕܡ. ܒܕ ܐܡܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܠܟܠ ܟܐܒܐ ܕܪܡܳܢܐ ܐܝܬ. ܐܘ ܫܠ̣ܡܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܘܦܝ̣ܘ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܢܐܬܪ ܚܢܢ ܡ̣ܢܗܘܢ.»

ܐܡ̣ܪ ܠܝ: «ܠܘ ܕܠܝܬ ܐܘ̣ܪܚܐ ܘܕܪ̈ܡܳܢܐ܆ ܐܢ̇ܐ ܠܐ ܥܘܕ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܥܒܕ ܠܟܘܢ ܡܕܡ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܙܕܩ ܕܬܕܪܫܘܢ ܠܐܘܪܚܐ ܘܬܫܟܚܘܢ ܐܦ ܠܕܪ̈ܡܢܐ. ܕܟܒܪ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ…»

ܦܰܢܝ̣ܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ: ܐܝܢ ܕܟܒܪ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܠܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܐܢ̱ܬ ܡ̣ܬܚܠܡ ܘܢܳܨܚ ܐܢܬ. ܘܐܝܟ ܗܒܒ̈ܐ ܕܪܒܝ̣ܥܐ ܦ̇ܩܚ ܐܢ̱ܬ ܡܢܕܪܝ̣ܫ ܘܡ̣ܬܡܙܰܪ ܘܡ̣ܬܦܬܰܚ ܐܢܬ ܒܡܱܩܕ̈ܫܳܬܐ ܕܝ̣ܠܟ ܠܐ ܡܳܝܘ̣̈ܬܐ. ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܒܝܰܩܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܝ̣ܠܟ ܡܬܢܦܫܝ̣ܢܢ ܘܪܳܝܚܝ̣ܢܢ. ܘܩ̈ܠܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܬܘܕܝ̣ܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘ̣ܬܐ ܡ̇ܣܩܝܢܢ ܠܡܪܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡ̣ܬܥܰܠܡܳܢܘ̣ܬܟ ܘܡ̣ܬܓܢܒܪܢܘ̣ܬܟ ܙܪܝ̣ܙܬܐ. ܘܪܘܚܢ ܡܬܚܰܕܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܪܘ̣ܚܢܝܘ̣ܬܟ. ܘܒܰܚܘܝ̣ܚܘܬ ܐܦܝ̈ܟ ܘܩܘܒܠܠܐ ܕܝܠܟ ܦܨܝ̣ܚܐ ܝܬܝܪ ܡܬܒܣܡܝ̣ܢܢ. ܘܒܓܘ̣̈ܚܟܐ ܚܘܝ̣ܚ̈ܐ ܕܝܠܟ ܗܦܝ̣ܟܘ̣ܬ ܐܦ̈ܐ ܕܫܰܠܝ̣ܛܐ ܡ̣ܬܩܰܦܠܐ ܘܠܚܰܕܘܐ ܪܘܝ̣ܙܐ ܡ̣ܫܬܚܠܦܐ. ܘܚܝܠܐ ܪܘ̣ܚܢܝܐ ܘܣܘܼܟܳܠܳܝܐ ܙܳܠܥܝ̣ܢܢ ܚܢܢ ܠܢ ܡ̣ܢ ܪܒܘ̣ܬܐ ܕܣܘ̣ܟ̈ܠܝܟ. ܘܗܝܕܝܢ ܠܐ ܪܳܓܙ ܘܐܦܠܐ ܡ̣ܬܬܦܝ̣ܪ ܐܢܬ ܡܢܢ. ܘܠܐ ܫܳܐܕ ܐܢܬ ܗܟܢ ܡܦܠܗܕܐܝܬ. ܘܠܐ ܩܳܠܷܐ ܐܢܬ ܠܢ ܒܚܘ̣ܫ̈ܒܐ ܥܡܝ̣̈ܩܐ. ܘܡܢܕܪܝܫ ܡ̣ܬܢܚܡ ܬܘܟܠܢܢ ܘܡܬܪܥܕ ܚܘ̣ܒܢ ܕܠܐܦ̈ܝ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܡܬܗܒܒ ܠܕܪܓܐ ܕܣܘ̣ܟܠܐ ܘܒܘ̣ܝܳܢܐ ܚܕܬܐ. ܘܚܢܢ ܗ̇ܝܕܝܟ܆ ܩܳܢܝܢܢ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܢܟܪܝܢܢ ܡ̣ܢܟ. ܘܡܣܬܟܠܝ̣ܢܢ ܕܠܡ ܒܠܥܕܝܟ ܠܘ ܡܕܡ ܚܢܢ. ܥܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܢܟܣ̈ܐ ܘܡܪ̈ܗܛܐ ܒܰܙܗܝ̣ܪܘ̣ܬܐ ܪܒܬܐ ܝܬܝܪ ܡܬܩܦܦܝ̣ܢܢ ܥܠܝܟ. ܘܒܛܝ̣ܠܐܝܬ ܒܳܩܪܝ̣ܢܢ ܗܠܝܢ ܕܚܘܠܡܳܢܟ ܘܬܘܪܣܳܝܟ.»

ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ: «ܠܘܰܝ ܕܝܢ ܐܬܡܨܝܬ ܠܡܬܬܟܠܘ ܥܠܝܟܘܢ. ܢܐܚ ܗ̱ܘܝܬ ܗ̇ܝܕܝܟ ܘܡܫܬܘܙܒ ܗ̱ܘܝܬ ܡ̣ܢ ܥܝܳܦܐ ܕܐܚܝ̣ܕ ܠܝ. ܠܐ ܠܴܫܶܢ ܘܠܐ ܡܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܝܬ ܠܟܘܢ ܡ̈ܠܝ ܗܠܝܢ ܡܪܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܢܳܒ̈ܥܳܢ ܡ̣ܢ ܫܰܪܝ̣ܪܘ̣ܬܐ ܕܝܠܝ. ܠܐ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܩܘܡ ܒܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ ܕܓܳܕܫܝ̣ܢ. ܘܠܐ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܙܓܘ̇ܪ ܘܐܬܟܘ̇ܣ ܐܢܘܢ. ܬܳܟ ܘܐܬܪܦܝ ܚܝܠܝ. ܡܓܙܝܘܬܐ ܕܒܗ ܣܝ̣ܡ ܐ̱ܢܐ ܬܒܪܰܬ ܠܓܪܡ ܚܨܐ ܕܝܠܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܐܝܟܢܝܘ̇ܬܐ ܗܕܐ ܬܥܝ̣ܫܬܐ ܕܫܳܒܩܐ ܠܟ ܕܬܢܕ ܡܢܝ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܥܘܗ̈ܕܢܝ ܒܚܫܐ ܘܟܪܝܘ̣ܬܐ ܠܝ̣ܦܝ̣ܢ ܘܰܟܪܝ̣ܟܝ̣ܢ. ܡܢܟܕܘ ܡܢ̇ܣܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܡܨܝ̇ܬ ܕܐܓ̇ܠܐ ܠܟܘܢ ܣܬܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܝܠܝ. ܠܐ ܫܡܥܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝ̣ܢ ܐ̱ܢܬܘܢ. ܕܡܠܬܐ ܓܝܪ ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܝ ܦܪ̈ܝ̣ܫܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܠܟܘܢ. ܘܢ̇ܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܠܡ ܐܒܕܢܝ܆ ܐܒܕܢܟܘܢ ܗ̱ܘ ܓܢܝ̣ܚܐ. ܘܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܝܠܝ ܗܕܐ ܫܳܒܩܐ…!!!»

…. ܘܩܕܡ ܕܢܫܠܡ܆ ܟܕ ܗ̱ܘ ܣ̇ܐܩ ܐ̱ܚܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܚܙܝܬܗ ܕܐܬܬܚܝ̣ܓ ܒܫܬܩܐ ܚܶܫܟܳܢܐ ܕܡܘܠܕ ܟܪܝܘ̣ܬܐ ܘܩܰܒܳܒܝ̣ܬܐ ܒܒܪܢܫܐ.

ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܝ̇ܬ ܡܢܗ ܟܕ ܡ̇ܐܫ ܘܓ̇ܫܦ ܐ̱ܢܐ ܒܗ. ܘܚܰܒܒ̇ܬ ܘܢܨܪܬܗ. ܘܦܪܟܬ ܓܘܫܡܗ. ܘܚܙܝܬܗ ܕܪܒܬ ܐܫܬܦܠ. ܘܡ̣ܢ ܒܠܱܝ ܬܰܪܣܝ̣ܬܐ ܘܬܰܟܣܝ̣ܬܐ ܪܰܡ̣ܘ ܗ̱ܘܘ ܓܰܪ̈ܡܘܗܝ ܘܕܰܒܝ̣ܩܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܓܠܕܐ ܕܦܰܓܪܗ. ܘܣܶܡܟܶܬ ܚܨܝ ܠܦܓܪܗ ܒܪܝ̣ܟܐ ܕܢܳܩܫ ܗ̱ܘܐ ܒܬܪܥ ܡܰܘܬܐ. ܘܨܒܝ̇ܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܘܠܡܕܪܟܘ ܠܪܘܚܗ ܗ̇ܝ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ ܗ̱ܘܐ ܠܡܓܕܠ ܛܘܣܐ ܠܥܳܠܱܡ ܥܳܠܡܝ̣ܢܳܝܘܬܐ. ܘܡܠܝܐ ܗ̱ܘܬ ܚܘܒܐ ܘܚܰܘܣܢܐ. ܘܟܕ ܓܝܪ ܕܳܩܬ ܥܝܢܝ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܪܘܚܗ ܥܫܝ̣ܢܬܐ ܘܬܱܨܒܝ̣̈ܬܐ ܕܒܰܣܝ̣̈ܡܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܒܗܬܬ ܘܐܚܦܪ̈ܝ ܐܦ̈ܝ. ܘܐܕܡܥܬ ܠܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܥܒܕܬ ܥܡ ܫܪܝ̣ܪܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܗܘܝܬ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܛܡܝ̣ܪ ܗ̱ܘ ܒܚܠܝ̈ܠܐ ܕܐܪܥܐ.

ܘܒܩܠܐ ܢܦܘܨܐ ܠܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܬܬܥܝ̣ܪܬ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܥܡܝܩܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܣܰܒܝ̣ܥ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܚܰܘܪܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐ ܘܡܝܳܫܐ ܕܪܘܚܐ ܛܒܐܝܬ.

ܬܒܝ̣ܪ ܗ̱ܘܝܬ ܘܚܰܡܝ̣ܬ. ܕܩܕܡ ܕܐܶܫܬܰܝܰܢ ܥܡܗ ܐܬܬܥܝܪܬ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܬܘܒ ܛܦܝ̇ܬ ܘܥܰܡܨ̇ܬ ܥܱܝܢ̈ܝ ܠܡܕܡܟ. ܕܠܐ ܣܠܩܰܬ ܗ̱ܘܬ ܠܒܠܝ ܕܐܫ̇ܐܠܝ̣ܘܗܝ ܕܡ̇ܢܘ ܫܡܗ. ܩܪܝ̇ܬܗ… ܩܪܝ̇ܬܗ ܚܨܝܦܐܝܬ ܘܐܫܝ̣ܕܐܝܬ… ܘܒܓܘ̣ܪ̈ܓܚܐ ܐܬܟܫܦܬ ܠܗ.

ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܙܶܥܩܶܬ ܘܐܦܝܣܶܬ܆ ܠܐ ܦܢܝ̣ ܥܠܝ… ܘܠܐ ܥܘܕ ܚܙܝܬܗ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܪܚܡܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܡܳܪܶܐ ܣܰܝܒܴ̈ܬܴܐ ܕܰܩܠܴܬܶܗ ܗ̱ܘܬ ܡܓܰܙܝܘ̣ܬܐ ܕܩܪ̈ܝ̣ܒܐ ܘܐ̱ܚܝܢ̈ܐ…….!

ܐܠܐ ܘܒܬܪܟܢ ܝܶܠܦܶܬ ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܫܡܐ ܕܝܠܗ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗ̱ܘܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap