ܫܪܝܬܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ

ܦܬܚܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ / ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ، ܒܡܫܘܬܦܬܐ ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܕܥܡܢ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝܑܐ ܘܗܕܡ̈ܐ ܕܦܪܠܡܢ ، ܦܬܚܠܗܿ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ، ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 11/ ܐܝܪ 2022 ܓܘ ܩܛܘܢܐ ܩܘܪܒܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܚܒܢ̈ܐ ܕܩܪܝܢܐ ݂ ܘܒܬܪ ܚܕ ܟܪܘܟܝܐ ܓܘ ܣܗܡ̈ܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ، ܡܘܩܪܒܠܗܿ ܡܝܩܪܬܐ (ܦܝܚܐܐ ܫܡܥܘܢ) ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܕܩܒܠܬܐ ܒܫܝܢܐ ܒܐܪ̈ܚܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ، ܡܚܘܬܬܠܗܿ ܓܘܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܩܪܝܢܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܟܬܒܐ ܘܪܩܝܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܕܪܩܘܒܠ ܣܩܘܒܠܝܘ̈ܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ، ܘܡܚܘܬܬܠܗܿ ܥܠ ܓܪܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬܠܗ ܟܬܒܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ، ܓܘ ܫܢܝܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܓܡܝܪ̈ܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐܢܝـ̈ ܕܩܕ̄ܡ ܡܢܢ ݂ ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܬܒ̈ܝܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ، ܒܓܪܫܬܐ ܕܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ (ܩܪܝܬܐ ܦܘܫܩܝܬܐ ܓܘ ܬܘܢ̈ܝܬܐ ܕܐܚܡܕ ܚܠܦܿ) (ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ) ܠܡܒܚܢܢܐ ܒܐܡܝܐ ܡܠܦܢܐ ( ܨܒܚ ܗܘܪܡܙ ܫܢܝـ) ، ܓܘ ܚܕ ܝܬܒܬܐ ܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ( ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝـ ) ܘܒܡܫܘܬܦܬܐ ܕܕܟܬܘܪ ( ܡܚܡܕ ܨܒܪ ܥܘܒܝܕ ) ݂ ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄ܬܝܠܗ ܢܘܩܙܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܙܡܝܪܝܐ ܒܝܕ ܐܡܢܐ (ܪܝܨܿ ܥܘܬܡܢ) ، ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܩܘܪ̈ܕܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܐ ، ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܚܒܫܠܗܿ ܡܚܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܝܬܒܬܐ ܒܝܕ ܡܚܘܪܐ (ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ) ܒܡܫܘܬܦܬܐ ܕܡܚܘܪ̈ܐ (ܓܡܝܠ ܐܠܓܡܝܠ) ، (ܦܪܘܝܢ ܫܡܥܘܢ) ، (ܝܘܣܦ ܥܒܕܝܫܘ) ، ( ܐܬܝܪ ܢܘܚ) ، ܚܒܫܠܝܗܝـ ܠܩܪ̈ܝܬܐ ܡܚܪ̈ܝܐ ܡܫܟܝ̈ܐ ݂
ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܚܬܝܡܐ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܒܢܘܩܙܐ open mic ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܝܗܝܒ̈ܐ ، ܓܘ ܡܚܪܐ ܘܙܡܪܐ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap