ܫܪܝܬܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܪܝܢܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ

ܒܛܘܝܒܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ (ܐܒܐ ܬܠܝܬܝܐ) ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ، ܘܡܪܝ (ܒܫܪ ܡܬܝ ܘܪܕܐ) ܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܟܠܕܝܬܐ ، ܘܡܪܝ (ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܕܘܝܕ ܫܪܦܿ) ܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܘܨܠ ܘܟܘܪܕܣܬܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ، ܘܡܪܝ ( ܢܬܐܝܠ ܢܙܪ) ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܝܒ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ، ܘܡܪܝ ( ܐܒܪܣ ܝܘܚܢܐ) ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܕܝܢܐ ܘܟܪܟܘܟ ܘܥܕܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ،  ܘܕ . (ܐܪܐܡ ܡܚܡܕ ܩܕܪ) ܘܙܝܪܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܘܒܘܨܝܐ ܝܘܠܦܢܝܐ،  ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ/ ܒܘܟܝܠܘܬܐ ، ܡܝܩܪܐ ( ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ) ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝـ̈ܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦܿ) ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܡܟܝܢ̈ܬܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܐܘܡܝܕ ܚܘܫܢܘ) ܗܘܦܪܟܐ ܕܐܪܒܝܠ، ܘܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܡܝܩܪܐ ( ܪܡܝ ܢܘܪܝ)  ܘܡܪܰܝ ܢܗܝܪܘܬܐ ܩܢܨܠ̈ܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܦܘܠܘܢܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢ ܘܡܢܝܢܐ  ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   ، ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܗܕܡ̈ܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ .

ܡܫܘܪܠܗܘܢ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 5/ ܢܝܣܢ /2022 ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ  ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ،  ܗܘ ܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܒܪܩܘܒܠ ܬܠܐ ܕܩܨܪܐ ܥܬܩܝܐ ܒܥܢܟܒܐ . ܘܒܬܪ ܡܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܒܩܛܥܬܐ ܕܫܪܝܛܐ ܠܡܝܕܥܬܐ ܒܫܪܝܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ، ܘܚܕܪܗܘܢ ܐܪ̈ܚܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܒܡܢܘܬܐ ܕܫܘܩܐ ܝܘܪܬܢܝܐ ܠܚܙܝܬܐ ܕܡܢܕܝ ܕܓܘܗ ܡܢ ܫܘܓܠܢ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܐ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܒܝܕ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܬܡܝܗ̈ܐ ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܫܘܪܐܠܗ ܙܘܝܚܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒܚܕ ܐܘܦܪܝܬ  ܕܝܗܠܐ ܕ( ܢܒܘ) ܓܘܠܚܝܐ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܒܒܠ، ܒܥܒܪܬܐ ܪܡܙܝܬܐ ܠܡܠܟܐ ܘܡܠܟܬܐ ܒܒܠܝ̈ܐ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܒܡܨܥܐ ܕܟܢܫܐ،  ܥܠ ܩܝܢ̈ܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܘܡܛܝܬܐ ܠܒܐܡܐ  ،  ܕܡܝܕܥܝ ܒܫܪܝܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ.  ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܚܕ ܐܘܦܪܝܬ ܬܢܐ ܬܘܢܝܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘ̈ܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ  ، ܒܫܡܐ ܕ( ܦܘܢܝܡܬ̈ܐ ܒܒܠܝ̈ܐ)  .    

ܘܒܬܪ ܐܢܝ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܒܝܕ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ)  ، ܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ، ܪܡܙܠܗ ܒܡܠܠܐ ܟܕ ܐ̄ܡܪܗ  ” ܐܟܝܬܘ  ܝܠܗ ܥܐܕܐ ܒܫ ܥܬܝܩܐ ܦܝܫܠܗ ܝܕܝܥܐ ܒܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐ̄ܢܫܝܬܐ،  ܡܙܘܝܚܠܗܘܢ ܒܓܘܗ ܐܒܗܬܝ̈ܢ ، ܒܢܝ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܢܗܪܝܢܝܬܐ ܫܪܫܝܬܐ، ܘܡܬܒܠܗܘܢ ܟܐܦܐ ܕܐܣܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܐ̄ܢܫܝܬܐ ܘܡܫܬܐܣܢ̈ܐ ܠܝܘܠܦܢܗܿ  ، ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ، ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܡܒܘܥܗܿ..  ܘܐܢܝ ܕܝܕܥܝ ܗܘ ܡܢܕܝ ܐܦ ܗܕܟ ܝܕܥܝ ܕܐܢܝ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܢܒܓ̈ܐ ܒܥܒܕܐ ܟܘܬܫܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܒܝܕܘܬܐ ، ܘܐܡܝܢܝ̈ܐܠܗܘܢ ܒܒܢܝܬܐ ܘܡܬܡܡܢ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܒܝܗ̄ܒܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ..  ܘܒܪܘܙܐ ܥܒܕܝ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ، ܘܡܙܝܚܝ ܘܙܡܪܝ ܠܚܝܘܬܐ ܘܢܘܗܪܐ “.                                                                                                                                                                                                                                             

ܒܬܪ ܗܕܟ ܐܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܐ ( ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ) ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܡܘܛܝ̈ܐ ܗܘ ܕܟܡ ܚܫܒܢܗ ܚܕ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܠܪܘܙܐ ܘܙܘܝܚܐ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ، ܘܡܒܘܪܟܠܗ ، ܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܠܥܡܠ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܝܗܠܐ ܦܠܚܐ ܥܡܗ ܥܠ ܗܢܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܡܝܗܐ ܠܙܘܝܚܐ ܒܝܘܪܬܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܘܙܘܝܚܐ ܒܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ. ܘܪܡܙܠܗ ܕܟܢܫ̈ܐ ܐܢܝ ܡܛܝܒ̈ܐ ܐܕܝܘܡ،  ܡܚܬܬܝ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܠܐܝ̄ܠܗܿ ܒܡܡܠܐ ܐܘ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܠܘ ܒܠܒܘܫ̈ܐ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ،  ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ، ܝܠܗܿ  ܐܬܪܐ  ܕܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܕܐ̄ܚܪܢܐ .

ܒܬܪ ܗܕܟ ܐܬܝܠܗ ܡܡܠܗ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܐ (ܚܠܝܠ ܥܒܕܠܠܗ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܝܘܢܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ، ܚܒܫܠܗ ܡܡܠܐ ܒܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ، ܒܫܡܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ، ܠܟܠܝܗܝ ܟܠܕܝ̈ܐ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܒܒܠܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܒܐܕܫܝܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܓܘ ܬܪܬܝܢ ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ  ، ܘܝܠܝܗܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ، ܘܥܡ ܦܣܩܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܠܙܕܩ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܟܝܢ̈ܬܐ ܓܘ ܚܕ ܩܢܘܢܐ ܕܝܠܢܝܐ .

ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܐܬܝܢܐ ܡܢ (ܒܝܬ  ܙܠܝܢ) ( ܩܡܫܠܝ/ܣܘܪܝܐ) ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܚܕ ܢܘܩܙܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܗ ܦܠܟܠܘܪ̈ܝܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܐܡܝܢܝ̈ܐ ܢܘܩܙ̈ܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܐ ܕܥܡܢ : (ܐܘܪܐ، ܣܘܥܕ ܐܠܝܣ ، ܘܓܓܝܼ، ܘܩܝܢ̈ܬܐ ܕ(DJ) ܟܪܝܣܬܘ، ܘܦܝܫܠܗ ܐܡܝܢܝܐ ܙܘܝܚܐ ܒܐܐܪ̈ܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܚܕܘܬܐ .ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܓܪܫܝ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܝ  ܝܘܡ̈ܬܐ (6) ܘ(7) /ܢܝܣܢ 2022 ܒܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܚܕܬ̈ܐ ܟܠ ܝܘܡܐ، ܥܡ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܕܫܘܩܐ ܝܘܪܬܢܝܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap