ܫܪܝܬܐ ܕܥܒܼܘܿܕܘ̈ܬܐ ܕܠܘܼܡܕܐ ܕܝܘܼܕܥܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܬܪܝܢܐ ܒܥܢܟܒܼܐ

ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 26 ܐܝܠܘܼܠ 2022 ܥܒܼܘܕܘ̈ܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪܐ “ܚܡܝ ܚܡܐ ܣܥܝܕ” ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ، ܘܡܝܩܪܐ ” ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ” ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ ، ܘܡܝܩܪܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦܿ” ܘܙܝܪܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ، ܘܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ “ܐܒܪܣ ܝܘܚܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܟܪܟܘܟ ܘܕܝܢܐ ܘܬܚܠܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܛܦܣܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܝ ” ܐܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܪܘܐܝܠ ” ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܿܪ̈ܝܐ ، ܘܡܪܝ “ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܕܘܝܕ ܫܪܦܿ” ܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܟܘܪܕܣܬܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ، ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ ܬܚܠܘܦ̈ܐ ܩܐܡܝ̈ܐ ܘܩܕܝܡ̈ܐ ܒܬܪܝ ܦܪ̈ܠܡܢܐ ܕܥܝܪܩ ܘܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܫܢܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܩܝܡܩܡܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܦܘܪ̈ܢܣܝܐ ܘܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܥܡ ܛܘܝܒܐ ܕܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܝܨܘܦ̈ܐ ܒܨܒܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܟܣܝ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ.
ܘܫܘܪܐܠܗ ܙܘܝܚܐ ܕܦܘܬܚܐ ܒܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘܿ ܪܡܙܝـܼ ܐܘܿܓܼܢܐ” ܡܚܘܬܬܠܗ ܒܓܘܗ ܥܠ ܫܘܒܗܪܐ ܒܛܘܟܣܐ ܕܗܢ ܓܕܫܐ ܓܢ̄ܒܪܐ ܘܪܘܝܚܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܬܘܬܒܘܬܐ، ܟܦܫ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܡܒܥܢ̈ܐ ܬ̄ܚܝܬ ܡܫܟܢܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ، ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܥܢܟܒܐ ܚܒܝܒܬܐ ، “ܗܝ ܕܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܬܘܬܒܘܬܐ”، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐ̄ܣܝܪܘܬܐ ܘܕܒܩܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܐܕܫܝܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘ ܡܡܠܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܘܡܟܬܒܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܘܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܠܟܠ ܡܐ ܕܡܩܪܒܝܠܗ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܘܠܒܝܒܘܬܐ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܓܠܝܚܐ ܙܘܠܐ (ܦܝܠܡܐ) ܦܫܩ ܠܪܘܫܡܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܘܢܩܫܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܕܫܩܝܠܐ ܡܢܗ، ܕܪܡܙ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܕܒܩܬܐ ܘܐ̄ܣܝܪܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܕܫܝܘܬܐ، ܒܕܘܡܝܐ ܕܡܚܪܘܬܐ ܘܢܩܫܐ ܫܟܝܚܐ ܓܘ ܥܕܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܒܪ̈ܘܡܝܬܐ ܕܪܓܼܘܠܐ ܕܪܓ̰ܒܿ.
ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ ” ܚܡܝ ܚܡܐ ܣܥܝܕ” ܚܩܪܗ ܒܓܘܗ ܥܠ ܟܫܝܪܘܬܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܟܫܝܪܘܬܗܿ ܓܘ ܛܘܟܣܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܕܐܝܬܠܗ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܝܠܗ ܫܠܝܛܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܪܟܐ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܝܘܕܥܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ، ܘܪܡܙܠܗ ܕܘܙܝܪܘܬܗ ܚܒܫܐ ܐܦ ܗܕܟ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ، ܥܡ ܫܘܒܗܪܐ ܒܚܒܫܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܘܙܝܪ̈ܐ ܒܩܠܝܡܐ ܘܦܪܠܡܢܗ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܥܒܘܕ̈ܐ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ܡܟܝܢ̈ܬܐ ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܡܨܝ ܕܝܠܦܝ ܒܠܫܢܝܗܝ ܕܝܡܐ.
ܘܒܬܪ ܗܕܟܼ ܦܝܫܠܗ ܓܠܝܚܐ ܬܫܪܪܐ ܨܝܪܝܐ ܚܕܪ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܓܘ ܡܬܚܐ ܟܪܝܐ ܥܒܝܪܐ. ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܡܝܩܪܐ “ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ” ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܡܡܠܗ : “ܕܒܢܝـ̈ ܥܡܢ ܡܕܡܐ ܒܚܒܬܐ ܕܫܘܫܡܢ̈ܐ ܗܝ ܕܟܡܐ ܙܝܕܠܗܘܢ ܙܪ̈ܒܐ ܥܠܗܿ ܝܗ̄ܒܼܐ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܘܦܪܣ ܥܛܪܗܿ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܒܒܢܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܗܿ ܒܒܢܝܢܐ ܘܡܥܡܪܢܘܬܐ، ܘܡܘܝܕܥܠܗ ܩܘܪܒܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܐܢ ܘܕܝܢܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܘܟܕܝܪ̈ܗܿ ܡܒܥܢ̈ܐ ܕܐܡܝܢܝ̈ܐܝܠܗܝ ܒܛܘܟܣܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ.
ܘܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܦܘܬܚܐ ܘܡܝܩܪܬܐ ܠܓܪܗ ܪܫܝܐ ܓܘ ܪܥܝܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܚܬܝܬܘܬܗ ܐܡܝܢܝܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܕܒܩܬܗ ܘܐ̄ܣܝܪܘܬܗ ܫܒܘܩ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܕܫܝܘܬܐ، ܡܙܘܝܚܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܪܝܒܐ (ܪܚܘܩܐ) ܡܛܝܒܐ، ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ “ܝܘܚܢܐ ܐܒܪܗܝܡ” ܗܘ “ܒܕ ܦܝܫ ܡܛܝܒܐ ܓܘ ܠܒܘܬܢ” ܘܝܠܗ ܦܬܓܡܐ ܟܬܝܒܐ ܥܠ ܠܘܚܐ ܕܕܟܪܐ ܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܐܘܿܓܼܢܐ” ܠܡܪܘܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ “ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܡܬܝ ܫܪܦܿ” ، ܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܝܐ .
ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܪܘܬܗ ܚܕ ܡܡܠܐ ܡܫܘܡܗܠܗ ܒܓܘܗ ܠܫܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܫܒܝܠܐ ܕܐܡܝܢܝܘܬܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪܢܐ ܘܗܢ ܝܠܗ ܢܝܫܗ ܐܣܝܐ ، ܥܡ ܐܝܩܪܢ ܘܩܘܕܫܢ ܠܟܠܝܗܝ ܠܫܢ̈ܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܠܫܢܢ ܗܘ ܕܟܡ ܩܕܫܠܗ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܘܝܡܗ ܡܪܝܡ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܡܢ ܕܚܟܐܠܗܘܢ ܒܓܘܗ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܟܠ ܠܫܢܐ ܪܡܙ ܥܠ ܗܝܝܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܐ، ܘܡܛܘܝܡܢܗ ܫܪܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܝܩܪܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ “ܝܘܚܢܐ ܐܒܪܗܝܡ” ܗܝ ܕܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܢܒܗܐ ܒܡܢ ܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗ ܓܪܐ ܦܪܝܫܐ ܒܝܗ̄ܒܠܬܐ ܕܬܘܩܠܐ ܠܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܘܝܠܗ ܚܕ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܦܝܫ ܡܚܘܫܒܢܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܒܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘܿ ܪܡܙ ܐܘܿܓܼܢܐ”.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ܬܐ ܕܘܪ̈ܫܝܐ ܕܠܘܡܕܐ، ܘܚܒܫܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܚܕܪ ( ܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܘܬܐܣܢܝܐ)، ܘܬܓܒܪܬܐ ܕܕܘܪ̈ܫܗܿ ܝܗ̄ܘܐ ܒܝܕ ܝܘܕܥܝܐ “ܫܡܥܘܢ ܡܬܝ”، ܘܚܒܫܠܗܿ ܐܪܒܥܐ ܣܪ̈ܢܐܦܪ̈ܥܝܐ ܘܝܠܝܗܝ: (ܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܢܬ ܐܬܪܐ ܘܬܘܬܒܘܬܐ)، ܬܢܐܠܗ ܓܘܗ “ܣܐܡܝܼ ܐܠܡܐܠܚ” ، ܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕ(ܝܘܡܢܐ) ܝܘܕܥܝܐ. ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܣܪܢܐ ܕ(ܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܒܐܝܬ ، ܡܐ ܕܐܝܬܠܗ ܘܡܐ ܕܐܝܬ ܥܠܗ)، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܚܒܝܫ̈ܬܗ ܝܘܕܥܝܐ “ܝܥܩܘܒܼ ܓܝܘܪܓܝܣ” ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܝܘܕܥܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܓܘ ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘܪܫܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܫܘܪ ܝܘܕܥܝܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗܿ “ܙܝܢܐ ܝܘܣܦ” ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܕܦܪܣܚܙܘܐ ܕܣܘܒܘܪܘ ܘܥܡ ܣܪܢܐ ܕ(ܝܘܕܥܐ ܥܕܬܢܝܐ، ܢܘܩܙ̈ܐ ܕܚܝܠܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ)، ܘܒܚܪܬܐ ܣܪܢܐ ܕ( ܐܬܝܪ̈ܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ)، ܥܡ ܝܘܕܥܝܐ ܘܟܬܘܒܐ “ܡܘܦܩ ܚܕܐܕ”.
ܘܦܝܫܠܗ ܕܪܝܫܐ ܓܘ ܝܬܒܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܠܘܐܐ ܕ(ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܝܘܕܥܐ ܐ̄ܞܪܢܐ)، ܘܦܝܫܠܗ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܒܝܕ ܝܘܕܥܝܬܐ ܘܟܬܘܒܬܐ “ܓ̰ܘܿܪܓ̰ܝܢܐ ܒܗܢܡ ܚܒܒܐ” ، ܘܚܒܫܠܗ ܐܦ ܗܕܟ ܐܪܒܥܐ ܡܚܘܝܢܘ̈ܬܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܘܝܠܝܗܝ : ( ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܟܘܪܕܣܬܢܝܐ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܡܢ)، ܬܢܐܠܗ ܒܓܘܗ ܡܝܩܪܐ “ܐܢܘܿ ܓ̰ܘܗܪ”، ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܡܘܛܝ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܘܒܬܪ ܡܢܗ ܐܒܐ ” ܐܠܒܝܪ ܗܝܫܡ ” ܗܘ ܬܢܐܠܗ ܚܕܪ (ܠܘܝܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܥܝܪܩܝܐ ܠܨܒܘ̈ܬܝܢ)، ܘܝܠܗ ܚܠܦ ܪܫܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܕܬܪܬܝ ܡܓܠܝ̈ܬܐ (ܟܘܟܒܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘ (ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ) / ܒܝܬ ܟܘܟܒܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܦܠܓ̄ܝܬܐ ، ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܝܠܗܿ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܦܪܥܝܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܫܡܐ : ܕ(ܐܪܐ ܝܨܦ ܝܘܕܥܐ ܓܘ ܥܠܡܐ ܥܪܒܝܐ ܒܨܒܘܬܢ ؟ ) ܥܡ ܡܝܩܪܐ “ܚܒܝܼܒ ܐܦܪܐܡ”، ܪܫܐ ܕܐܣܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ / ܠܒܢܢ، ܘܒܚܪܬܐ : (ܡܥܡܠܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܬܒܠܝܐ ܥܡ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܡܢ )، ܘܬܢܐܠܗ ܒܓܘܗ ܡܝܩܪܐ “ܝܥܩܘܿܒܼ ܡܝܼܪܙܐ”، ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܬܝܪܝܬܐ ܕ( ܣܘܪܝܘܝܘ) ܚܕܪ ܬܒܝܠ/ ܐܘܪܘܦܐ.
ܘܦܝܫܠܗ ܝܗ̄ܒܝܠܐ ܦܘܪܣܐ ܒܬܪ ܟܠ ܝܬܒܬܐ ܠܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܚܫܚܝ̈ܬܐ ܕܡܫܘܬܦܢ̈ܐ ܐܢܝ ܕܦܘܢܐܠܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܕܪ̈ܫܢܐ ܒܟܠ ܒܣܝܡܘܬܐ.
ܘܦܝܫܠܗ ܐܡܝܢܝܐ ܠܘܡܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܬܒܝ̈ܬܗ ܒܬܪ ܢܝܚܘܬܐ ܕܫܪܘܬܐ ( ܟܘܬܪܐ) ܒܬܪܝ ܝܬܒܝ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ، ܘܚܒܫܠܗ ܬܠܝܬܝܬܐ ܚܕܪ ( ܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐܝܬ)، ܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܝܬܒܬܐ ܒܝܕ ܟܬܘܒܐ ܘܝܘܕܥܝܐ “ܫܠܝܡܘܢ ܕܘܝܕ ܐܒܼܪܗܡ”، ܘܐ̄ܬܝܠܗܘܢ ܡܚܘܝܢܘ̈ܬܗܿ ܦܪ̈ܥܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐ: ( ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܛܘܝܒܐ ܐܟܕܝܡܝܐ)، ܘܬܢܐܠܗܿ ܒܓܘܗ ܕ. “ܡܪܠܝܢ ܐܘܝܫܐ”، ܗܕܡܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܫܒܟܐ ܕܝܘܕܥܐ ܥܝܪܩܝܐ) ܘܚܒܫܠܗܿ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܚܕܪ ( ܡܢܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܒܬܝ̈ ܨܘܒ̈ܐ ܘܓܪܗܿ ܓܘ ܣܢܕܬܐ ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ)، ܘܬܢܐܠܗ ܒܓܘܗ ܕ.” ܟܘܬܪ ܢܓ̰ܝܼܒܿ”، ܪܫܐ ܕܡܢܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܟܠܢܝܘܬ ܬܪܒܝܬܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܨܠܚ ܐܠܕܝܢ، ܘܐ̄ܬܝܠܗܿ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܚܕܪ ( ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܝܘܕܥܐ)، ܘܫܘܬܦܠܗ ܓܘܗ ܡܝܩܪܐ “ܪܘܢܕ ܦܘܠܘܣ”، ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ)، ܘܐ̄ܬܝܠܗܿ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܦܪܥܝܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܚܕܪ ( ܛܒܥܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܘܕܥܐܝܬ)، ܘܬܢܐܠܗ ܓܘܗܿ “ܝܘܣܦ ܒܟܕܐܫ “، ܘܝܠܗ ܟܬܘܒܐ ܘܝܘܕܥܝܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ- ܬܘܪܟܝܐ.
ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܝܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܕܪܫܐ ܣܪܢܐ ܕ(ܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܬܘܩܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ) ، ܘܟܡ ܬܓܒܪܐܠܗܿ ܝܘܕܥܝܬܐ “ܪܡܝܐ ܐܚܝ” ، ܘܚܒܫܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܐܬܝ : ( ܡܦܠܚܬܐ ܕܬܘܩܢ̈ܐ ܪ̈ܩܡܝܐ ܓܘ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܪܘܚܬܐ ܕܦܪܣܬܝܗܝ)، ܥܡ “ܐܟܕ ܣܥܕܝ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕ(ܒܝܬ ܟܢܘ) ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܠܘܐܐ ܕ( ܝܘܕܥܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܒܝܢܬ ܩܕܝܡܘܬܐ ܘܡܗܘܡܢܘܬܐ) ܬܢܐܠܗ ܓܘܗ ” ܐܝܒܢ ܓ̰ܢܝ” ، ܪܫܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕ(ܕܝܢܐ) ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܝܘܕܥܐ ، ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܝܗ̄ܘܐ ܚܕܪ ( ܠܘܝܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܬܘܩܢ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ)، ܒܫܘܬܦܬܐ ܕ” ܫܒܘܼ ܡܝܟܐܝܠ”، ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕ(M-RADIO). ܘܚܒܫܠܗ ܡܠܘܐܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܚܕܪ ( ܫܒܝܠ̈ܐ ܕܐܡܝܢܝܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܘܢܘܣܝܝܗܝ ܝܘܕܥܝܐ)، ܡܫܘܬܦܠܗ ܓܘܗ ܡܦܩܢܐ ” ܪܓܼܝܼܕ ܢܢܒܝܐ” ،ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܐܡܐ ܕ “OLIVE”. ܘܦܝܫܠܗ ܝܗ̄ܒܝܠܐ ܦܘܪܣܐ ܒܬܪ ܬܪܬܝ ܝܬܒܝ̈ܬܐ ܠܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܚܫܚܝ̈ܬܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ ܘܡܫܘܬܦܢ̈ܐ ܘܦܘܢܐܠܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܕܪ̈ܫܢܐ ܒܟܠ ܚܘܒܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap