ܬܚܠܘܦܐ “ܦܪܘܩ ܚܢܐ ܥܬܘ” ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 21-8-2022 ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܟܬܒܗ ܓܘ ܐܪܒܝܠ ، ܬܚܠܘܦܐ ܓܘ ܡܘܬܒܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡܝܩܪܐ ” ܦܪܘܩ ܚܢܐ ܥܬܘ” ܘܡܕܒܪܢܐ ܩܕܝܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪ̈ܐ ” ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܘ “ܕܠܘܪ ܡܪܩܘܣ” ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ.
ܘܚܩܪܗ ܡܝܩܪܐ ܬܚܠܘܦܐ ܒܓܪܐ ܦܪܝܫܐ ܗܘ ܕܥܒܕܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܘܪܬܢܗ ܫܪܫܝܐ ܓܘ ܚܘܪ̈ܙܗ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܗ ܡܫܚܠܦ̈ܐ .
ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܕܥܡܢ ܘܫܒܝܠܐ ܕܓܠܝܬܝܗܝ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܚܫܚ ܥܡ ܫܒܝܠܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܚܦܛܢܬܐ ܕܩܐܡܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ .
ܘܡܘܚܘܐܠܗ ܡܝܩܪܐ ܬܚܠܘܦܐ ܬܡܝܗܘܬܗ ܒܦܪܣܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܗܝ ܕܦܝܫܠܗ ܦܬܝܚܬܐ ܒܡܬܚܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܘܛܘܝܒܗ ܟܠܢܝܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܠܛܘܪܢܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܩܪܒܬܗ ܠܣܥܘܪ̈ܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܡܣܘܩܠܐ ܐܝܟ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܬܩܕܡܢ̈ܐ .
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܚܩܪܗ ܡܝܩܪܐ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܬܚܠܘܦܐ ܘܛܘܝܒܗ ܪܒܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܓܘ ܪܚܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܠܩܕ̄ܡܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܗܢܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܘܩܢܝ̈ܬܐ ܕܥܡܢ.
ܘܓܘ ܚܘܬܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܒܪܐܠܗ ܣܙܓܪܬܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܬܪܨܬܐ ܕ(ܦܢܘܪܡܐ) ܡܓܫܡܐ ܛܝܢܝܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܡܛܘܪܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ..
ܘܦܝܫܠܗ ܫܒܝܩܐ ܒܫܝܢܐ ܐܪܚܐ ܡܝܩܪܐ ܒܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܒܥܐܠܝܗܝ ܠܗ ܐܡܝܢܘܬ ܚܘܠܡܢܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap