ܥܢܟܒܐ

ܟܲܪܝܼܡ ܐܝܼܢܵܐ ܫܠܵــــــــܡܵܐ ܫܬܝܼܪ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡܟܵܐ ܡܠܲـــــــــــــــܚܡܵܐ ܘܕܸܡܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܵܫܠܵــــــــــܐ ܫܸـــــــــܟܲܪ ܟܦܵܫـــــܪܵܐ ܒܦܲܠܓܵـــــــܐ ܕܦܘܼܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ـــــــــــܐ ܩܫܸܗܹܝܢ ܟܸܦــــــــــܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܟܼܝ ܒܠܸـــــــܒܗܹܝܢ ܠܲـــܚܡܵܐ ܩܘܼܖ̈ܕܼܵܝܹـــــــــــܐ ܡܫܝܼـــــــــــــܚܵܝܹ̈ܐ ܚܕܼܵܐ …

ܥܢܟܒܐ Read More »

ܡܘܪܝܐ ܚܠܩܝܐ ܫܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܟܪܝܼܬ̣ܵܐ

ܟܲܘܬܲܪ ܢܲܓ̰ܝܼܒ ܥܲܒܕܠܐܲܚܲܕ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܚܙܘܿܝܸܐ ܗܘܵܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ، ܘܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܪܓ̣ܘܿܫܹܐ ܗܘܵܐ ܒܲܙܕܘܿܥܬ̣ܵܐ ܘܲܒܕܘܼܡܵܪܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܓܣܵܪܵܐ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܥܘܵܝܵܐ ܕܝܵܪܘܿܖܸ̈ܐ ܘܝܲܕܢܸ̈ܐ(1) ܘܲܢܒ̣ܵܚܵܐ ܕܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܲܢܩܵܩܵܐ …

ܡܘܪܝܐ ܚܠܩܝܐ ܫܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܟܪܝܼܬ̣ܵܐ Read More »

ܚܒܼܠܐ ܕܕܘܠܝܗܝ

                  ܫܐܟܪ ܣܝܦ̮ܘ܇ ܒܓܼܕܝܪܕܐ ܘܪ݁ܕܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܓ̰ܓܪܗܝܼܢ ܘܟܪܒܗܝܼܢ ܥܠܡܝܼܟܐܡܪܐܠܝܼ، ܟܠ ܝܘܡܐ ܡܬܒܼܝܼܬܒܼܠܢܒܣ ܥܠ ܪܫ ܩܒܼܪ̈ܐܐܚܢܢ ܣܢܝܼܩܐܝܼܗ݇ܡܚ ܕܕܪܬܘܿܠܢܥܠ ܪܫܐ ܕܕܝܼܪܘܬܐ ܕܟܼܡܬܐ، ܬܐ ܕܡܪܥܫܚ ܬܘܼܪܡܣܐܕܐܠܝܗܝܢܕܐܠܝܗܝܢܘܬܐ ܕܣܦܪܚ ܡܢܗܝܢ …

ܚܒܼܠܐ ܕܕܘܠܝܗܝ Read More »

ܚܘܒܐ ܪܒܐ

ܠܛܝܼܦ̮ ܦܘܠܐ ܫܢܓܼܬ ܒܚܘܒܟܼܝ ܘܐܢܐ ܙܥܙܪܐ        ܒܚܘܒܐ ܕܩܛܠ ܐܝܟܼ ܟܦܘܪܐܚܘܒܐ ܗܢܐ ܕܐܡܚܠ ܠܒܝܼ            ܘܫܗܪ ܥܝܼܢܝܼ  ܐܝܟܼ ܢܛܘܪܐܐܫܠܡ ܒܐܝܕܝ ܩܢܝܐ ܘܦܪܐ           ܐܝܟ ܐܡܢܐ ܘܐܝܟ ܡܚܘܪܐܕܐܪܫܡ ܓܘܢܚܐ …

ܚܘܒܐ ܪܒܐ Read More »