ܥܢܟܒܐ

ܟܲܪܝܼܡ ܐܝܼܢܵܐ ܫܠܵــــــــܡܵܐ ܫܬܝܼܪ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡܟܵܐ ܡܠܲـــــــــــــــܚܡܵܐ ܘܕܸܡܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܵܫܠܵــــــــــܐ ܫܸـــــــــܟܲܪ ܟܦܵܫـــــܪܵܐ ܒܦܲܠܓܵـــــــܐ ܕܦܘܼܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ـــــــــــܐ ܩܫܸܗܹܝܢ ܟܸܦــــــــــܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܟܼܝ ܒܠܸـــــــܒܗܹܝܢ ܠܲـــܚܡܵܐ ܩܘܼܖ̈ܕܼܵܝܹـــــــــــܐ ܡܫܝܼـــــــــــــܚܵܝܹ̈ܐ ܚܕܼܵܐ

ܥܢܟܒܐ Read More »

ܡܘܪܝܐ ܚܠܩܝܐ ܫܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܟܪܝܼܬ̣ܵܐ

ܟܲܘܬܲܪ ܢܲܓ̰ܝܼܒ ܥܲܒܕܠܐܲܚܲܕ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܚܙܘܿܝܸܐ ܗܘܵܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ، ܘܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܪܓ̣ܘܿܫܹܐ ܗܘܵܐ ܒܲܙܕܘܿܥܬ̣ܵܐ ܘܲܒܕܘܼܡܵܪܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܓܣܵܪܵܐ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܥܘܵܝܵܐ ܕܝܵܪܘܿܖܸ̈ܐ ܘܝܲܕܢܸ̈ܐ(1) ܘܲܢܒ̣ܵܚܵܐ ܕܟܲܠܒܹ̈ܐ ܘܲܢܩܵܩܵܐ

ܡܘܪܝܐ ܚܠܩܝܐ ܫܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܟܪܝܼܬ̣ܵܐ Read More »

ܚܒܼܠܐ ܕܕܘܠܝܗܝ

                  ܫܐܟܪ ܣܝܦ̮ܘ܇ ܒܓܼܕܝܪܕܐ ܘܪ݁ܕܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܓ̰ܓܪܗܝܼܢ ܘܟܪܒܗܝܼܢ ܥܠܡܝܼܟܐܡܪܐܠܝܼ، ܟܠ ܝܘܡܐ ܡܬܒܼܝܼܬܒܼܠܢܒܣ ܥܠ ܪܫ ܩܒܼܪ̈ܐܐܚܢܢ ܣܢܝܼܩܐܝܼܗ݇ܡܚ ܕܕܪܬܘܿܠܢܥܠ ܪܫܐ ܕܕܝܼܪܘܬܐ ܕܟܼܡܬܐ، ܬܐ ܕܡܪܥܫܚ ܬܘܼܪܡܣܐܕܐܠܝܗܝܢܕܐܠܝܗܝܢܘܬܐ ܕܣܦܪܚ ܡܢܗܝܢ

ܚܒܼܠܐ ܕܕܘܠܝܗܝ Read More »

ܚܘܒܐ ܪܒܐ

ܠܛܝܼܦ̮ ܦܘܠܐ ܫܢܓܼܬ ܒܚܘܒܟܼܝ ܘܐܢܐ ܙܥܙܪܐ        ܒܚܘܒܐ ܕܩܛܠ ܐܝܟܼ ܟܦܘܪܐܚܘܒܐ ܗܢܐ ܕܐܡܚܠ ܠܒܝܼ            ܘܫܗܪ ܥܝܼܢܝܼ  ܐܝܟܼ ܢܛܘܪܐܐܫܠܡ ܒܐܝܕܝ ܩܢܝܐ ܘܦܪܐ           ܐܝܟ ܐܡܢܐ ܘܐܝܟ ܡܚܘܪܐܕܐܪܫܡ ܓܘܢܚܐ

ܚܘܒܐ ܪܒܐ Read More »