ܒܲܝܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܪܵܐ ܕܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܵܚܹܝܢ ܠܓܘܼܠܦܵܢ̈ܝܼ ܘܠܵܐ ܚܵܝܪܸܢ ܒܵܬܪܝܼ ܟܪܵܫܡܸܢ ܠܒܲܪܣܲܡܬܝܼ ܡ̣ܢ ܕܝܘܿܬܵܐ ܕܣܲܒ̣ܪܝܼ ܘܒܵܢܹܝܢ ܠܚܲܝܘܼܬܝܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܩܲܒ̣ܪܝܼ ܡ̣ܢ …

ܒܲܝܬܵܐ Read More »