“ܐܘܓܼܢܐ” ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܘܟܝܠܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ

ܣܥܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܫܒܬܐ 15 ܚܙܝܪܢ 2024، ܘܟܝܠܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ، ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ […]

“ܐܘܓܼܢܐ” ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܘܟܝܠܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ Read More »

ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܬܡ ܟܪܘܟܝܗ ܓܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܡܫܕܪܘܬܐ ܫܘܠܛܢܝܬܐ

ܚܬܡܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܐܪܕ ܝܘܣܦ”، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 5 ܐܝܪ 2024 ، ܟܪܘܟܼܝܗ ܒܐܪܫܟܝܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܬܡ ܟܪܘܟܝܗ ܓܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܡܫܕܪܘܬܐ ܫܘܠܛܢܝܬܐ Read More »

ܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܐܟܝܬܘ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܫܘܬܦܠܗ ܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܐܟܝܬܘ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܢܘܣܟܗ ܬܡܝܢܝܐ، ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܪܥܝܘܬ ܪܫܐ ܕܡܘܬܒܐ

ܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܐܟܝܬܘ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܬܡܝܢܝܐ Read More »

ܕܝܪܝܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬܐ ܕܠܒܐ ܕܝܫܘܥ ܩܕܝܫܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܫܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 21 ܢܝܣܢ 2024، ܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܕܝܪܝܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬܐ ܕܠܒܐ ܕܝܫܘܥ ܩܕܝܫܐ ܘܚܒܫܠܗܿ ܡܫܕܪܘܬܐ ܩܝܘܡܐ

ܕܝܪܝܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬܐ ܕܠܒܐ ܕܝܫܘܥ ܩܕܝܫܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܬܘܪܨ ܡܡܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܡܦܩܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܐܡܝܢܝܬܐܝܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܗ̄ܒܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܝܘܡ

ܬܘܪܨ ܡܡܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܡܦܩܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩ ܒܕܪ̈ܫܘܬܐ ܕܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ

ܬܦܩܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܕܪ̈ܫܘܬܐ ܕܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 16 ܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ 2023

ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩ ܒܕܪ̈ܫܘܬܐ ܕܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ Read More »