ܐܪܐ ܐܝܬ ܕܥܬܝܕ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝ̈ܢ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ؟

Map Unavailable

التاريخ/الوقت
Date(s) - February 10, 2024
6:00 pm - 8:00 pm

الفئات لا الفئات


ܐܝܬܠܢ ܐܝܩܪܐ ܒܩܪܝܬܘܟܢ ܠܛܘܝܒܐ ܕܝܬܒܬܐ ܣܘܘܕܝܬܐ ܒܫܡܐ
” ܐܪܐ ܐܝܬ ܕܥܬܝܕ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝ̈ܢ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ؟ “
ܕܒܨܘܝܐ ܓܘ ܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܐܫܢܝܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܕܟܬܘܪ “ܣܥܕ ܣܠܘܡ”، ܗܘ ܫܩܝܠܐ ܕܫܢܐ ܕ(ܐܒܢ ܐܠܪܫܕ)، ܒܥܒܕ ܣܘܘܕܐ ܥܡܗ ܡܬܢܝܢܐ “ܐܚܡܕ ܣܥܕܐܘܝ” ܗܘ ܫܩܝܠܐ ܕܫܢܐ ܕ(ܒܘܟܪ)، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܓܡܫ/ ܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 10 ܫܒܛ 2024 ، ܒܫܥܬܐ ܕ( 6:00) ܒܪܡܫܐ.
ܐܝܬ ܠܢ ܐܝܩܪܐ ܒܛܘܝܒܼܘܟܢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *