ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ  ܒܐܬܪܐ

Map Unavailable

التاريخ/الوقت
Date(s) - September 5, 2024 - September 8, 2024
9:00 am - 8:00 pm

الفئات لا الفئات


ܩܪܝܬܐ ܕܡܩܪܒܬܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ
ܩܪܝܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ،  ܒܨܘܝ̈ܐ ܠܫܕܪܬܐ ܕܒܘܨܝܝ̈ܗܝ ܘܕܪ̈ܫܝܬܝܗܝ ܠܫܘܬܦܬܐ ܒ “ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ  ܒܐܬܪܐ ” ܗܘ ܒܕ ܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܬܚܘܬ  ܪܘܫܡܐ ” ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܕܘܬܐ ܝ̄ܠܗ ܚܝܬܐ ،  ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܪܒܐ ܡܢ ܣܩܘܒܠܝ̈ܘܬܐ ܕܟܠܝ ܕܪܩܘܒܠܗ”  ܘܗܘ ܒܕ ܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܠܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܡܢ 5-8 ܐܝܠܘܠ 2024 ܒܐܪܒܝܠ – ܥܢܟܒܐ ( ܥܝܪܩ).

ܠܟܠ ܝܨܘܦ̈ܐ،

ܩܪܒܠܗ ܡܘܥܕܐ ܚܘܬܡܝܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܟܪ̈ܝܘܬܐ ܘܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ، ܘܒܕ ܡܫܪܚ ܩܘܪܒܐܝܬ ܒܣܓܼܠܢܬܐ ܕܐܢܝ ܕܒܥܝ ܒܛܘܝܒܐ ܠܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ. ܘܒܕ ܩܝܡܚ ܒܦܪܣܬܐ ܕܐܣܘܪܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܢ ܝܪܚܐ!

ܢܝܫܐ ܡܢ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ :
ܢܝܫܐ ܕ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܝܠܗ ܟܦܫܬܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܢܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܠܒܨܝܬܐ ܘܕܘܪܫܐ ܕܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ ܒܠܫܢܐ ܘܣܦܪܘܬܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܘܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬܠܗ ܐܣܘܪܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܪ̈ܗ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ،  ܡܢ ܕܩܕ̄ܡ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܗܠ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܢ،  ܘܒܝܘܪܟܗܿ ܡܕܝܢܝܐ ܓܐܘܓܪܦܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ.
ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 2024،  ܒܕ ܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܒܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܓ̰ܒܪܐܝܠ ܕܢܒܘ،  ܒܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ،  ܡܢ 5-8 ܐܝܠܘܠ.  ܒܕ ܦܝܫ ܩܒܝܠܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܣܗܡܐ ܪܒܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܒܐܘܢܐ ܕܠܘܡܕ̈ܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ “ܝܘܣܦ ܐܘܕܘ”، ܥܡ ܦܘܪܣܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܓܘ ܩܢܛܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ  ܕܢܛܪܬܐ ܕܣܪ̈ܝܛܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ (Scriptorium Syriacum) ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܕܡܟܬܒܼܢܘܬܐ ܪܩܡܝܬܐ ܕܣܪ̈ܝܛܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܪܩܡܝܐ (CNMO) .
ܪܒܐ ܓܗ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܥܒܝܕܬܐ ܡܥܡܠܬܐ ܥܡ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܚܕܟܡܐ ܒܨܘܝ̈ܐ ܐܝܟ ܝܠܗ ܠܫܢܐ ܠܝܬܘܪܓ̰ܝܐ ܛܠܝܩܐ ܐܘ ܝܠܗ ܦܪܝܫܐ ܒܛܟܣ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ،  ܠܐ ܝܕܥܝ ܫܒܝܠܗ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܪܝܐ ܘܚܝܐ.  ܠܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܚܘܫܒܢܐ ܪܒܐ ܓܗ̈ܬܐ،  ܚܕ ܡܐܢܐ ܥܕܘܪܐ ܠܝܕܘܥ̈ܐ ܕܬܐܘܠܘܓܼܝܐ (ܠܗܘܬ) ܘܡܟܬܒܢ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܒܐ̄ܚܪ̈ܝܬܐ ܕܕܪ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܕܪ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ.
 ܒܕ ܦܝܫܝ ܥܒܝܕܐ ܒܐܗܐ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܛܘܝܒܐ ܘܡܩܪܒܬܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܚܕܪ ܡܠܘ̈ܐܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܡܥܡܠܬܐ ܥܡ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܟ ܡܪܕܘܬܐ ܚܝܬܐ ܘܥܒܘܕܬܐ، ܘܠܫܢܐ ܥܬܝܪܐ ܒܚܫܚ̈ܬܗ ܥܡ ܛܘܘܪܐ ܕܕܪܐ ܘܐܝܬܠܗ ܚܘܦܛܐ ܐܬܐ ܥܡ ܒܥܝ̈ܬܐ ܕܚܝܘܬܢ ܕܪܝܬܐ،  ܥܠ ܬܪܝ ܫܘܝ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܥܠܡܝܢܐ،  ܘܠܐ ܟܠܐ ܥܠ ܒܘܨܝ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܘܥܬܩܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ، ܘܒܕ ܩܝܡܝ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܕܪܫܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܡܨܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܠܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܝܘܬܐ ܒܝܘܪܟܐ ܕܐܢܝ ܙܒܢ̈ܐ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܪܒܐ ܡܢ ܣܩܘܒܠܝ̈ܘܬܐ ܕܟܠܝ ܕܪܩܘܒܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ.
ܒܐܗܐ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܒܕ ܕܪܫܘܚ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐܝܠܗ ܠܫܢܐ ܠܝܬܘܪܓ̰ܝܐ ܕܒܨܘܪܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܬܪܟܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܒܠܚܘܕ،  ܐܠܐ ܚܫܒܢܬܗ ܠܫܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܒܕܪܐ ܚܕܬܐ،  ܕܚܕ ܥܡܐ ܐܝܬܠܗ ܣܒܪ̈ܐ ܘܚܠܡ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܐܬܪܗ.  ܠܐܗܐ ܛܠܒܚ ܘܝܗ̄ܒܚ ܚܝܠܐ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ܒܨܘܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܢܐ ܒܨܝܒܝ̈ܬܝܗܝ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܝܗܝ ܪ̈ܢܝܝܐ ܘܣܦܪ̈ܝܐ ܒܛܘܝܒܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܒܐܗܐ ܫܒܝܠܐ ܘܡܙܝܕܝܠܢ ܓܘܝܗܝ ܒܢܝܫܐ ܕܥܒܪ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܡܦܠܚܬܗ ܓܘ ܥܝܕܐ ܘܛܟܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܬܫܥܝܬܢܝܐ،  ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܼܪܐ ܕܣܩܒܠܚ ܒܘܨܝ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܩܐܡ ܡܪܕܘܬܝܢܐ ܐܕܝܘܡ،  ܥܡ ܐܣܛܪ̈ܛܝܓܼܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܢ  ܘܦܝܫܬܢ ܒܕܥܬܝܕ ܥܠ ܐܪ̈ܥܬܝܢ ܫܪ̈ܫܝܐ.
ܩܒܠܚ ܒܫܝܢܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܒܘܨܝ̈ܐ ܕܚܒܫܝ ܡܐ ܕܐܬܐ:
* ܝܪܬܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܥܝܕ̈ܗܿ ܘܬܣܦܝ̈ܬܗܿ
* ܐܡܢ̈ܐ ܚܙܝ̈ܐ ܘܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ
* ܡܘܣܝܩܐ ܘܙܡܝܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
* ܒܐܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܒܐܡܝ̈ܐ ܘܣܝܢܡܐ
* ܡܥܡܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܗܘܠܢܝܬܐ
* ܚܝܘܬܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ
* ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܚܘܪ̈ܙܐ ܡܠܦܢܘܬܢܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ
*ܓܠܝܘܢܘܬܐ ܘܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ
* ܣܦܪܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ  ܘܐܪܡܝܬܐ ܚܕܬܐ ܘܟܫܝܪܘܬܐ ܕܬܘܪܓܡܐ
* ܣܪ̈ܝܛܬܐ ܘܡܟܬܒܼܢܘ̈ܬܐ ܘܓܠܦ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ
* ܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
* ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܛܘܘܪ̈ܐ ܬܟܢܘܠܘܓ̰ܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ
* ܬܫܥܝܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܘܐܝܩܘܢܘܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
* ܓܐܘܓܪܦܝܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
* ܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܕܝܕܘܥ̈ܐ ܘܡܘܪ̈ܕܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ
* ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ
* ܚܝܝܬܐ ܥܡ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܫܒܒ̈ܐ
ܚܕ ܒܘܨܝܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܓܘ ܬܣܦܝ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܬܠܗ ܡܨܝܬܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܒܡܠܘܐܐ ܪܫܝܐ.  ܡܬܪܨܝ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܕܝܘܡ ܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܪܒܐ،  ܠܐܗܐ ܩܒܠܚ ܒܫܝܢܐ ܒܡܚܫܚܝ̈ܬܐ ܡܘܩܪܒܐ ܡܢ ܝܠܘܦ̈ܐ ܕܕܘܟܬܘܪܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܒܫܘܪܝܐ ܘܒܡܨܥܐ ܕܚܝܘܬܝܗܝ ܣܘܥܪܢܝܬܐ ܘܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܪ̈ܣܝܟܐ ܠܒܘܨܝ̈ܐ ܚܕܪ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܩܐܡܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܚܒܫܝ ܒܐܣܟܝܡܐ ܚܕܪܫܐ ܡܠܘܐܐ ܗܘ ܕܟܡ ܬܚܡܚܠܗ.  ܒܕ ܗܘܝ ܦܘܪ̈ܣܐ ܦܪ̈ܝܐ ܠܕܘܪܫܐ ܒܡܚܕܘܪܐ ܣܢܕܢܐ،  ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܪܐ ܕܗܘܐ ܐܗܐ ܚܕ ܕܘܟܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܕܘܪܫܐ ܘܚܘܠܦܐ.
ܣܘܪܓܕܐ ܘܣܝܩܘܡܐ :
ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ – 4 ܐܝܠܘܠ : ܡܛܝܐ
ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ – 5 ܐܝܠܘܠ :  ܠܘܡܕܐ ( ܝܘܡܐ ܟܡܝܠܐ)
ܒܪܡܫܐ :  ܙܘܝܚܐ ܕܣܩܒܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܒܫܝܢܐ
ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ – 6 ܐܝܠܘܠ :     ܠܘܡܕܐ ( ܝܘܡܐ ܟܡܝܠܐ)
ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ – 7 ܐܝܠܘܠ :     ܠܘܡܕܐ ( ܝܘܡܐ ܟܡܝܠܐ)
ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ – 8 ܐܝܠܘܠ :   ܚܙܘܩܝܐ ܡܬܚܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܠܕܝܪܐ ܕܪܒܢ ܗܘܪܡܙܕ ܓܘ ܐܠܩܘܫ،
ܒܬܪܗ ܟܪܘܟܝܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܪܒܝܠ
ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ – 9  ܐܝܠܘܠ :    ܫܒܩܐ
ܟܠܝܗܝ ܝܬܒܝ̈ܬܐ ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܒܕ ܗܘܝ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐ، ܥܡ ܡܦܪܝܬܐ ܕܬܘܪܓܡܐ ܩܠܘܠܬܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ
.  ܡܘܥܕܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܟܪ̈ܝܘܬܐ ܝܠܗ ܒܣܝܩܘܡ 15 ܚܙܝܪܢ 2024.  ܘܠܐ ܡܩܪܒܬܐ ܕܡܚܘܝܢܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܠܫܘܬܦܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܡܘܚܫܚܬܐ ( 300 ܡܠܠ̈ܐ ܠܐ ܝܬܝܪ) ܠܓܠܚܬܐ ܡܘܩܪܒܬܐ ܡܬܚܗܿ 20 ܕܩܝܩ̈ܐ ܒܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܕܠܘܡܕܐ، ܥܡ ܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ  ܟܪܝܐ ܚܒܫ ܫܡܐ ܘܡܫܡܗܘܬܐ ܘܕܪܓܼܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܐܘ ܣܦܪܝܐ (150 ܡܡܠܠ̈ܐ ܠܐ ܝܬܝܪ) ،  ܬܚܘܬ ܫܡܐ  ܕ(ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ) ܠ : [email protected] .* ܦܝܫܝ ܩܒܝܠܐ ܠܦܦ̈ܐ Word  ܘ  Pdf.
 * ܒܕ ܩܝܡܝ ܡܛܟܣܢ̈ܐ ܒܬܢܝܬܐ ܕܒܥܝ̈ܬܐ ܘܡܝܕܥܬܐ ܕܡܬܩܪ̈ܒܢܐ ܒܦܘܣܩܢ̈ܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܨܥܐ ܕܬܡܘܙ 2024. ܘܒܕ ܦܝܫ ܝܗܘܒܐ ܠܡܠܠ̈ܐ ܩܒܝܠ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܘܕܥܢܘ̈ܬܐ ܚܕܪ ܣܓܼܠܢܬܐ ܘܒܝܬܝܘܬܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫ ܛܠܝܒܐ ܡܢ ܡܠܠ̈ܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܒܦܬܘܬܝ̈ܗܝ ܒܕܘܒܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܢ ܓܕܫ̈ܐ ܕܠܘܡܕܐ.
* ܡܦܪܝܬܐ ܕܒܝܬܝܘܬܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܒܝܕ ܡܛܟܣܢ̈ܐ ܕ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ .
ܬܪܡܙܬܐ ܠܡܫܘܬܦ̈ܐ ܡܢ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ :  ܘܠܐ ܕܫܪܪܬܐ ܕܐܝܬܠܘܟ ܥܘܗܕܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ  ܕܚܙܘܩܝܐ ܠܥܒܪܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܝܪܩ.  ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܫܘܕܪܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܡܘܕܥܢ̈ܘܬܐ ܚܕܪ ܒܥܝܬܐ ܕܬܪܡܙܬܐ ܠܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܠܘܡܕܐ ܒܥܕܢ ܣܢܝܩܘܬܐ.
 ܦܝܫܠܗ ܠܘܡܕܐ ܡܨܝܢܐ ܒܣܢܕܬܐ ܪܒܬܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ،  ܘܒܕ ܩܒܠܐܠܗ ܒܐܪܚܘܬܐ ܟܢܘܫܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܐܢܛܘܢܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܗܘܪܡܙܕ.
 ܣܝܥܬܐ ܡܛܟܣܢܝܬܐ:  “ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ”  ( ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ) ،  ܕܟܬܘܪ “ܢܝܟܘܠܐܣ ܐܠܓ̰ܠܘ”، “ܦܐܢ ܓܠܝܢܐ”  (ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ).
ܣܝܥܬܐ ܝܘܠܦܢܝܬܐ:  ܪܫܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܬܘܪ “ܣܐܡܪ  ܝܘܚܢܐ ܣܘܪܝܫܘ”  | ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܐܢܛܘܢܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܗܘܪܡܙܕ ܘܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܨܠܚ ܕܐܠܕܝܢ،  ܐܪܒܝܠ.  ܡ.ܕ. “ܡܝܟܐܝܠ ܥܒܕܠܠܗ” | ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܕܡ ܡܝܟܝܦܝܬܫ، ܒܘܙܢܐܢ ،  ܕ. ܐܠܕܐ ܒܢܓ̰ܐܡܢ | ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܕܐܝܬܘܢ،  ܐܘܗܝܘ، ܕ.” ܣܡܝܪ ܨܒܪܝ ܚܘܪܐܢܝ” | ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܨܠܚ ܐܠܕܝܢ، ܐܪܒܝܠ،  ܕ.” ܐܝܦ ܓ̰ܘܪܓ̰ ܣܐܕܐ” | ܩܢܛܪܘܢ ܕܕܪܫܬܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ، ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܗܐܪܦܪܕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *