“ܐܘܓܼܢܐ” ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܘܟܝܠܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ

ܣܥܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܫܒܬܐ 15 ܚܙܝܪܢ 2024، ܘܟܝܠܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ، ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܢܝܘܙܠܢܕܐ ܘܠܒܢܢ ܡܪܝ “ܡܝܠܣ ܙܝܥ̄ܐ”، ܒܚܒܼܪܘܬܐ ܕܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܚܒܫܠܗܿ ܟܠ ܡܢ “ܐܕܝܒ ܓܘܓܐ”، “ܥܐܕܠ ܕܢܘ”، “ܡܕܚܬ ܐܠܒܐܙܝ”.

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ، ܥܡ ܣܘܘܕܐ ܚܕܪ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ.

ܘܒܝܬ ܥܕܢܐ ܕܩܘܠܣܠܗ ܓܘܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܪܝ “ܡܝܠܣ ܙܝܥ̄ܐ”، ܒܣܢܕܬܐ ܕܥܡܠܝܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ، ܫܘܪܪܠܗ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܓܠܘܬܐ ، ܒܢܝܫܐ ܕܛܘܪܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܘܛܘܪܢܬܗ ܒܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܬܡܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap