ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܘܙܝܪܘܬ ܫܘܟܢ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܒܩܠܝܡܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘܿ ܪܡܙܝܼ ܐܘܿܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܘܙܝܪܘܬ ܫܘܟܢ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܚܒܫܠܗܿ ܡܝܩܪ̈ܐ “ܐܡܝܪ ܥܘܼܬܼܡܢ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܝܝܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܒܘܙܝܪܘܬܐ ، ܘ ܕ.”ܐܕܡ ܒܝܕܪ ܦܪܗܕ ܟܟܐܝܼ” ܘܡܝܩܪܬܐ “ܫܘܢܡ ܬܚܣܝܼܢ” . ܨܦܪܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 13/ ܐܝܠܘܼܠ 2022.
ܘܡܘܩܪܒܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܆ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܡܘܚܘܐܠܗܿ ܛܘܝܒܗܿ ܠܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܠܗ ܐܣܘܪܐ ܒܨܒܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܐܡܢܝܬܐ.
ܘܡܘܩܪܒܠܗ “ܐܘܿܓܼܢܐ” ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܐܡܝܢܝܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܡܬܐ ܕܫܘܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap