ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܓܘ ܝܪܬܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܓܘ ܝܪܬܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ. ܘܚܒܫܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ “ܦܪܗܐܕ ܕܡܒܪ” ، ܘ”ܦܝܨܠ ܒܐܫܓ̰ܝ” ، ܘ”ܝܘܣܦ ܒܟܬܐܫ”، ܘ “ܢܐܕܝܐ ܘܠܝ”، ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 29 ܟܢܘܢ ܬܪܝܢܐ 2023.
ܘܐܬܝܠܗܿ ܗܕ ܣܥܘܪܘܬܐܠܚܝܪܬܐ ܥܠ ܡܐ ܕܡܩܪܒܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܬܫܡܫܝ̈ܬܐ ܓܘ ܬܪܝ ܓܝܓܠ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܘܚܩܪܗܘܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܒܡܐ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܫܘܡܠܝ̈ܐ ܓܘ ܡܬܚܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܐܡܝܬܐ ܘܡܐ ܡܬܘܪܨܠܗ ܡܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ.
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܪܡܙܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܟܠܝܗܝ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܓܘ ܕܥܬܝܕ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܗܘ ܡܢܕܝ ܕܡܫܘܬܦ ܓܘ ܣܢܕܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܛܘܘܪܐ ܕܠܫܢܢ ܘܫܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap