ܒܚܕ ܥܕܥܐܕܐ ܡܠܝܐ ܡܒܥܢܘܬܐ ܘܫܘܦܪܐ:
(ܫܒܒ̈ܐ -الجيران) ܩܢܐ ܕܫܢܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕ(ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ)

ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܒܝܕܐ ܒܥܢܟܒܐ، ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ 29 ܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ 2022 ، ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܦܠܓ̄ܝܬܐ ܕܕܫܢ̈ܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕ( ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ) ܗܘ ܕܟܡ ܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܟܣܝ ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܘܟܘܟܒ̈ܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܘܥܡ ܥܣܪ̈ܬܐ ܕܐܠܦܝ̈ܐ ܡܢ ܢܩܘܦ̈ܐ ܕܦܪܣܬܐ ܚܕܪܫܝܬܐ ܓܘ ܐܬܝܪܝܬܐ ܕܥܝܪܩܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܐܬܝܪܝܬܐ ܕܣܘܪܝܘܝܘ ܘܓܘ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܐܡܝܢܝܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ.
ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܙܘܝܚܐ ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܚܕ ܡܡܠܐ ܡܚܘܬܬܠܗ ܒܓܘܗ ܣܢܕܬܐ ܘܠܒܝܒܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܠܡܨܝ̈ܬܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ، ܠܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܫܘܝ̈ܐ، ܘܗܢ ܡܘܪܝܐ ܠܐܝܠܗ ܐܠܐ ܫܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܠܢ ܣܒܪܐ ܕܢܩܦܝܠܗܿ ܦܣܘܥ̈ܝܬܐ ܒܫ ܪ̈ܒܐ ܘܪ̈ܘܝܚܐ ܦܬܚܝ ܬܪ̈ܥܐ ܕܕܥܬܝܕ ܩܕ̄ܡ ܥܠܝܡ̈ܐ ܕܓܠܝ ܡܘܗܒܝ̈ܬܝܗܝ ܒܗܪ̈ܢܐ ܘܬܩܢ̈ܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܠܝܬ ܒܢܝܡܝܢ” ،ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܚܕܪ ܡܫܘܚܝ̄ܬܐ ܕܓܒܝܬܐ ܐܢܝ ܕܒܓܘܝܗܝ ܡܛܐܠܗܘܢ ܥܣܪܐ ܡܡܪ̈ܝܢܐ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܚܘܬܡܝ̈ܐ، ܘܫܒܝܠܐ ܕܩܘܘܠܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܣܚܝܚܘܬܐ ܘܫܩܠܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܟܢܫܐ .
ܘܦܪܫܠܗܿ ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܝܓܘܬܐ ܕܡܘܪܝܐ ܗܝ ܚܒܫܠܗ ܟܠ ܡܢ ܟܘܟܒ̈ܐ: “ܕܫܢܝ ܡܘܪܕ”، ܟܘܟܒܬܐ ܕܒܘܿܒ ܡܫܡܗܬܐ، “ܫܪܒܠ ܡܙܗܪ” ܒܟܝܪܐ ܠܒܢܢܝܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܫܘܘܩܐ ܘܡܘܕܥܢܘ̈ܬܐ، “ܝܘܣܦ ܥܙܝܙ” ܣܝܘܡܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܘܟܘܟܒܐ ܕܙܡܪܐ ܡܫܡܗܐ، “ܒܢܝܡܝܢ ܝܠܕܐ “ܙܡܪܐ ܕܪܐܒ ܘܗܕܡܐ ܡܫܬܐܣܢܐ ܓܘ ܒܝܬ ܣܡܟܐ ܕܡܣܬܪ ܐܪܒܝܠ، ܘܟܘܟܒܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܕ.”ܣܝܦ ܓ̰ܢܐܢ” ܪܫܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕ(ܣܝܦ ܓ̰ܢܐܢ) ܕܛܘܘܪܐ ܪܢܝܝܐ ܘܐܘܡܢܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܡܫܡܗܐ. ܘܡܬܘܓܒܪܗܘܢ ܚܘܪ̈ܙܐ ܕܙܘܝܚܐ ܬܪܝ ܡܒܥܢ̈ܐ (ܙܝܢ ܐܢܘܪ ܘܡܪܝܡ ܦܩܪܕܓܼ) ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ݁̈ܬܐ.
ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘ ܡܘܪܝܐ ܥܣܪܐ ܡܒܥܢ̈ܐ ܡܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܝ ܕܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܚܒܝܫ̈ܬܝܗܝ ܡܪܝ ܢܝܫܐ ܘܝܗ̄ܘܘ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܝܢܬ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܫܪܫܝܬܐ ܡܬܝܚܬܐ ܥܩܪ̈ܗܿ ܠܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܘܒܝܢܬ ܩܐܡ ܝܘܡܝܐ ܕܚܝܘܬܐ، ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܚܡܫܐ ܡܢܝܗܝ، ܢܦܠܗ ܥܠܝܗܝ ܓܒܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܠܝܓܘܬܐ، ܬܠܬܐ ܕܪ̈ܓܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܘܝܠܝܗܝ:

 • (ܚܙܘܩܝܝ ܓܘ ܫܬܝܬܝܐ ܛܘܝܒܝܐ) / (my journey in grade 12) / “ܝܘܣܦ ܒܫܐܪ”.
 • (ܘܝܢܐ) ܚܕܪ ܥܝܕ̈ܐ ܘܬܣܦܝ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܪܘܬܐ ܗܠ ܐܕܝܘܡ /”ܪܝܡ ܫܡܥܘܢ” ܡܢ ܩܡܫܠܝ.
 • They Destroy, we create ( ܐܢܝ ܬܠܚܠܗܘܢ ، ܘܐܚܢܝ ܒܒܢܚ ) “ܓܼܠܝ ܒܐܣܡ ” (ܚܕܪ ܕܥܪܬܐ ܘܒܢܝܬܐ ܒܬܪ ܚܘܪܪܐ)
 • ( ܫܒܒ̈ܐ) ” ܪܓܼܝܕ ܢܢܒܝܐ” ، ܚܕܪ ܚܝܘܬܐ ܕܡܘܨܠ ܬܚܝܬ ܫܠܛܢܬܐ ܕܕܥܫ.
 • ( ܠܒܘܫ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝ̈ܐ) ” ܕܝܦܕ ܣܐܠܡ ܪܚܝܡ” ، ܚܕܪ ܠܒܘܫ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܕܥܡܢ ܘܐܡܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܢܛܪܬܝܗܝ.
  ܘܩܘܘܠܗ ܟܢܫܐ ܡܛܝܒܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܠܓܒܝܬܐ ܕܢܨܝܚ̈ܐ ، ܠܦܘܬ ܥܒܪܬܐ ܠܒܐܡܐ ܕܩܘܘܠܐ ܚܕܪܫܝܐ ܐܠܟܬܪܘܢܐܝܬ، ܒܡܦܠܚܬܐ ܕ(ܟܘܕ) ܕܝܠܢܝܐ ܒܡܘܪܝܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܣܠ̄ܩܠܗ ܣܝܥܬܐ ܕܦܠܝܓܘܬܐ ܠܒܐܡܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܕܫܢ̈ܐ ܠܢܨܝܚ̈ܐ.
  ܘܢܨܚܠܗ ܒܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ : (ܫܒܒ̈ܐ- الجيران) ، “ܪܓܷܝܕ ܢܢܒܝܐ” ، ܘܕܪܓܐ ܬܪܝܢܐ ܝܗ̄ܘܐ ܠ : ( ܐܢܝ ܬܠܚܠܗܘܢ ، ܘܐܚܢܝ ܒܒܢܚ ) “ܓܼܠܝ ܒܐܣܡ ” ، ܘܕܪܓܐ ܬܠܝܬܝܐ ܝܗ̄ܘܐ : (ܚܙܘܩܝܝ ܓܘ ܫܬܝܬܝܐ ܛܘܝܒܝܐ) ” ܝܘܣܦ ܒܫܐܪ.
  ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪܒܐ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܘܩܙܐ ܦܘܪ̈ܓܝܝܐ، ܒܣܡܠܗܘܢ ܠܒܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ. ܟܕ ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܐ ܕܥܡܢ ܢܘܩܙ̈ܐ ܙܡܝܪ̈ܝܐ ܡܒܥܢ̈ܐ، ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܝܗܝ ܟܘܟܒ̈ܐ: ” ܢܓܼܡ ܐܕܘܪ” ، “ܝܘܣܦ ܥܙܝܙ” ، “ܐܘܓܪ ܐܕܘܪ” ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܐܡܢܐ “ܪܝܨܿ ܥܘܬܡܢ” ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܘܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܬܪܝ ܪ̈ܩܕܐ (ܣܝܦ ܬܘܙܐ ܘܣܝܢܬܼܝܐ ܐܣܕܘܪܝܐܢ) ܠܘܚ̈ܐ ܓܠܚܝ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗܘܢ : (ܡܝܣ ܘܡܐܙܢ ܘܓ̰ܠܢܐܪ) ܢܘܩܙܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܢܫܩܬܐ ܥܠ ܩܢܘܢܐ ܘܟܡܐܢ ܘܟܝܬܐܪ ܥܡ ܙܡܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܘܩܪܒܠܗܿ ܐܡܢܬܐ “ܕܫܢܝ ܡܘܪܕ” ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒܫ ܫܦܝܪ̈ܐ ܒܣܡܠܗܘܢ ܠܠܒܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ.
  ܘܚܒܫܠܗ ܙܘܝܚܐ ܬܦܩܝ̈ܬܐ ܚܕܪ̈ܫܝܐ، ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܒܝܕܐ ܒܝܕ ܝܘܕܥܝܬܐ ܟܫܝܪܬܐ “ܐܝܦܐ ܚܒܝܒ” ، ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܡܫܘܬܦܢ̈ܐ ܓܘ ܡܘܪܝܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ.
  ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܡܘܩܪܒܐ ܠܡܘܪܝܐ ܕܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܣܪ̈ܝܕܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ، ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܝ̈ܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ، ܠܓܒܝܬܐ ܕܥܣܪܐ ܡܢܝܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܡܛܝ ܠܡܘܪܝܐ ܚܘܬܡܝܐ ܕܕܫܢ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܗܒܢܝ̈ܐ ، ܣܐܡܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܘܢܙܝܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap