ܒܢܐܦܠ ܢܛܪܐ ܐܡܝܢܘܬܗܿ ، ܫܒܘܩ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ܥܣܩܘ̈ܬܐ، ܒܢܘܦܩܐ ܕܡܢܝܢܐ (47) :

ܐܡܝܢܝܬܐܝܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܟܫܝܪܘܬܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܫܚܠܦܬܐ، ܕܡܙܝܕܐ ܠܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ܒܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܡܓܠܬܐ ܕܒܢܐܦܠ ( ܬܫܪ̈ܝܬܐ 2022) ܒܬܪܝ ܢܘܣܟ̈ܐ ܘܪܩܝܐ ܘܐܠܟܬܪܘܢܝܐ، ܘܢܛܝܪܬܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܗܿ،  ܫܒܘܩ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ܥܣܩܘ̈ܬܐ .  ܘܐ̄ ܬܝܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܫܠܬܐ (47) ܕܬܡܡ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܡܚܘܕܬܐ ܘܗܘܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ ܒܬܪ ܬܢܝܬܐ ܕܢܦܘܩܘܬܐ.

ܘܫܘܪܐܠܗ ܡܢܝܢܐ ܒـ ( ܡܡܠܐ ܩܕܡܝܐ)  ܒܝܕ ܪܫ ܣܝܘܡܘܬܐ ،  ܐܡܪܗ ܓܘܗ : “ ܟܡܐ ܝܗ̄ܘܐ ܦܨܚܘܬܢ ܪܒܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܣܘܩܒܠܘܟܢ ܓܘܗܿ ܡܓܠܬܘܟܢ ܡܫܡܗܬܐ ( ܒܢܐܦܠ) ܗܝ ܕܥܪܗܿ ܠܢܘܦܩܐ ܒܬܪ ܟܠܝܬܐ ܐܪܝܟܬܐ، ܐܝܟ ܥܢܩܐ ܩܝܡܠܗ ܘܡܫܐܠܗܿ ܡܢܗܿ ܩܛܡܐ ، ܟܠܗ ܩܛܡܐ. ܘܡܘܒܣܠܗܿ ܠܒܘܬܝ̈ܢ ܒܡܡ̈ܠܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܟܝܬܐ ܘܚܩܪܬܐ ܐܢܝ ܕܦܪܫܠܘܟܢ ܓܘܝܗܝ ܒܢܐܦܠ ܘܦܠܚ̈ܐ ܒܓܘܗܿ ܒܚܒܝܫ̈ܬܐ ܪ̈ܨܝܢܐ ܘܣܩܠܐ ܫܦܝܪܐ. ܘܒܢܘܦܩܐ ܕܡܢܝܢܐ (46) ،  ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪܒܐ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܟܝܬܐ ܘܚܩܪܬܐ ܒܝܕ ܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܝܨܘܦ̈ܐ ܒܓܝܓܠܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ،  ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ،  ܓܘ ܦܬܘܬܝ̈ܗܝ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܒܫܘܦ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܐܘ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܚܕܪܫܝܬܐ،  ܐܢܝ ܕܡܘܥܒܪܗܘܢ ܥܠ ܐܝܩܪܝܗܝ ܒܗܢ ܦܘܠܚܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܦܪܝܫܐ، ܘܒܣܒܪܐ ܕܚܕ ܡܫܩܠܐ ܙܗܝܐ ܐܬܝܢܐ، ܗܘ ܕܟܡ ܫܡܗܝܠܗ ܡܠܝܐ ܡܢ ܘܥܕ̈ܐ ܘܣܘܟܝ̈ܐ. ܘܠܐܟܐ ܒܥܚ ܕܪܡܙܚ ܕܗܘܢܝܐ ܦܪܝܫܐ ܒܝܕ ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ “ܚܡܝ ܚܡܐ ܣܥܝܕ”  ܠܡܓܠܬܐ ، ܕܐܝܬܠܢ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܣܢܕܬܗ ܠܘܙܝܪܘܬܐ.

ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐܡܪܐ: “ܐܦ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪܒܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ، ܗܕܟ ܙܝܕܠܗܘܢ ܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܘܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܟܬܘܒ̈ܐ  ܒܕܝܠܝܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ،  ܐܢܝ ܕܡܘܙܝܕܠܗܘܢ ܠܚܒܝܫ̈ܬܐ  ܒܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܡܫܚܠܦܐ 

ܘܚܒܫܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܪ̈ܨܝܢܐ ܘܒܘܨܝ̈ܐ ܛܝܡܢ̈ܐ ܘܥܡ ܬܦܩܝ̈ܬܐ ܘܡܠܘܐ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܡܒܥܢ̈ܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܚܒܫܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܒܘܨܝ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܘܟܬܘܒ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ. ܘܦܪܫܠܗ ܗܢ ܡܢܝܢܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܕܪܫܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܠܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܪܕܝܢܠܐ ܡܪܝ ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܐܟܘ“، ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܥܠܡܐ،  ܚܒܫܐ ܥܠ ( ܦܪܣܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܓܘ ܚܝܪܐ ܘܒܪܩܩܐ ܥܪܒܝܐ).  ܘܒܗܢ ܡܢܝܢܐ ܐܦ ܗܕܟ ܬܪܝ  ܠܦܦ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ،  ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܒܡܢܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܚܕܪ ܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܗܝ ܕܡܙܘܝܚܠܗܿ ܒܥܐܕܗܿ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܬܪ ܡܐܐ ܒܣܝܩܘܡ 1/ ܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ ܥܒܝܪܐ.  ܘܠܦܦܐ ܐ̄ܚܪܢܐ، ܓܘ ܡܢܬܐ ܩܘܪܕܝܬܐ ܚܕܪ ܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ ( ܒܐܟܘܪܝ ) ܗܘ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܥܠܡܢ ܒܫܘܪܝܐ ܕܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ 2022.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕܒܢܐܦܠ ܝܠܗܿ ܐܩܡܝܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܢܦܩܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܐܪܒܥܐ ܠܫܢ̈ܐ ( ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐܡܪܐ ܕܦܘܪܫܢܐ: ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ،  ܪܫ ܣܝܘܡܘܬܐ : “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ ܘܢܛܪ ܐ̄ܪܙܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ : ” ܓ̰ܘܪܓ̰ܝܢܐ ܒܗܢܡ ܚܒܒܐ“.

ܡܨܝܬܘܢ ܩܪܝܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܬ̄ܚܝܬ :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap