ܒܬܪ ܓܪܫܬܐ ܕܕܪܥܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ…. ܚܬܡܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܦܝܫܠܗܘܢ ܚܬܝܡܐ ، ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ 27 ܐܝܪ 2024، ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ، ܗܘ ܕܟܡ ܛܟܣ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܠܡܬܚܐ ܡܢ 25-27 ܐܝܪ ܩܐܡܝܐ، ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ.

ܘܫܘܪܐܠܗ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܒܢܘܩܙܐ ܡܠܦܢܘܬܢܝܐ ܘܦܘܪܓܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܫܒܪ̈ܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܣܢܕܒܐܕ ܕܟܬܒ̈ܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ ܕ(ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܥܝܪܩ.. ܕܪܫܬܐ ܓܘ ܟܫܝܪܘܬܝܗܝ ܩܝܘܡܝܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܡܠܟܝܐ 1925- 1958) ܠܕܟܬܘܪ “ܥܡܐܪ ܝܘܣܦ ܥܒܕܠܠܗ” ، ܘܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܠܡܛܝܒ̈ܐ ܣܦܪܐ “ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ”ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܩܕܝܡܐ ܒܡܘܬܒܐ ܕܩܝܘܡ̈ܐ ܥܝܪܩܝܐ ” ܝܘܢܐܕܡ ܝܘܣܦ ܟܢܐ” .

ܘܒܬܪ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܕ( ܐܠܓ̰ܕܘܪ ܡܘܨܠܝܐ) ܚܕ ܢܘܩܙܐ ܐܡܢܝܐ ܡܘܒܣܡܠܗ ܠܒܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ، ܘܒܬܪ ܡܢܗ ܫܘܪܐܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܒܬܓܒܪܬܐ ܕܡܒܚܢܢܐ “ܨܒܐܚ ܗܘܪܡܙܝ” ܘܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܗܿ ( ܡܬܢܝܢܐ ܘܟܬܘܒܐ “ܐܚܡܕ ܐܠܣܥܕܐܘܝ” ، ܘܡܬܢܝܢܐ ܘܟܬܘܒܐ “ܥܠܝ ܒܕܪ “، ܘܡܫܬܥܝܢܐ ܘܡܬܢܝܢܐ “ܐܡܓ̰ܕ ܬܘܦܝܩ”). ܘܡܠܘܐܐ ܕܝܬܒܬܐ ܝܗܘܐ ܚܕܪ (ܨܠܡܢܝ̈ܬܐ ܕܦܪܨܘܦܝܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܓܘ ܬܘܢܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ) .

ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ ܕ(ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܥܝܪܩܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܪܙܐ) ܠܒܨܘܝܐ “ܣܐܡܪ ܐܠܝܐܣ ܣܥܝܕ” ، ܘܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܐܠܗ ܠܡܛܝܒܐ ܐܡܢܬܐ ܣܘܟܡܝܬܐ “ܠܝܢܐ ܐܘܓܼܢܐ”، ܕܦܝܫܝ ܚܬܝܡܗ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܐܢܝ ܕܡܘܓܪܫܠܗܘܢ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܒܚܕ ܢܘܩܙܐ ܙܡܝܪܝܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܕܝܗܠܐ ܕܐܠܓ̰ܕܘܪ ܡܘܨܠܝܐ ܗܘ ܕܡܘܒܣܡܠܗ ܠܒܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܟܢܫܐ ܥܡܗ ܒܪ̈ܩܕܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܗܕܡ̈ܐ ܕܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܡܬܚܐ ܡܢ 25-27 ܐܝܪ ܩܐܡܝܐ، ܘܚܒܫܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܝܬܒܝ̈ܬܐ ܕܘܪ̈ܫܝܐ ܘܢܘܩܙ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ، ܥܡ ܓܪܫܬܐ ܕܕܪܥܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap