ܒܲܝܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ

ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܪܵܐ ܕܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܟܹܐ ܡܵܚܹܝܢ ܠܓܘܼܠܦܵܢ̈ܝܼ ܘܠܵܐ ܚܵܝܪܸܢ ܒܵܬܪܝܼ

ܟܪܵܫܡܸܢ ܠܒܲܪܣܲܡܬܝܼ ܡ̣ܢ ܕܝܘܿܬܵܐ ܕܣܲܒ̣ܪܝܼ

ܘܒܵܢܹܝܢ ܠܚܲܝܘܼܬܝܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܩܲܒ̣ܪܝܼ

ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ

ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

ܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܒܲܝܬܵܐ

ܒܲܝܬܝܼ ܕܐ݇ܬܸܡܵܠܝ݇

ܕܟ̣ܵܪܵܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ

ܘܒܲܝܬܝܼ ܕܐܸܕܝܘܿܡ

ܕܟ̣ܵܪܵܐ ܠܩܘܼܕܡܹܐ

ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܐ݇ܬܸܡܵܠܝ݇

ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ

ܚܲܡܪܵܐ ܠܩܘܼܕܡܹܐ

ܐܵܢܝ݇ ܬܲܪܬܹܝܢ ܥܲܝܢ̈ܝܼ

ܢܵܘܪܵܐ ܠܲܢܒ̣ܝܼܵܐ ܛܪܝܼܕܵܐ

ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܐܝܼܠܵܢܵܐ ܝܩܝܼܕܵܐ

ܕܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܛܲܝܪܵܐ ܒܸܛܪܵܦܵܐ

ܫܒ̣ܵܩܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ܂܂܂ ܠܐܝܼܠܵܢܹܗ

ܘܲܠܒܲܝܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܸܥܪܵܩܵܐ

ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ

ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

ܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܒܲܝܬܵܐ

ܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܘܼܬܵܐ

ܒܵܬܲܪ ܒܲܪܣܲܡܬܵܐ

ܘܩܸܫܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܡܲܙܠܸܩܵܢܬܵܐ

ܕܛܵܪܝܵܐ ܠܝܼ ܠܲܚܒܵܩܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ

ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܬܚܘܼܒܵܐ

ܘܠܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܫܘܼܪܵܐ

ܕܪܵܦܝܵܐ ܠܝܼ ܬܚܘܿܬ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ

ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܕܵܟܹܐ ܦܲܓ̣ܪܝܼ ܬܒ̣ܝܼܢܵܐ

ܩܵܘܡܵܐ ܕܢܘܼܟ̣ܪܵܝܘܼܬܝܼ ܥܵܪܩܵܐ

ܐܲܝܟ̣ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܚܸܙܝܵܐ ܢܵܛܘܿܪܵܐ

ܘܢܝܼܚܘܼܬܝܼ ܙܵܪܩܵܐ

ܐܲܝܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ

ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ

ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܠܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

ܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܒܲܝܬܵܐ      

ܒܲܝܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܫܟܢܵܐ ܓܒ̣ܘܿܪܵܐ ܣܩܝܼܠܵܐ ܒܕܲܗܒ̣ܵܐ

 ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܟܘܼܪܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܸܠܦܹܗ ܣܵܪܹܚ ܗܵܘܵܐ

ܒܲܝܬܵܐ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܝܵܐ

ܢܛܝܼܪܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ

ܐܲܝܟ̣ ܢܲܗܪܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ ܠܡܲܝܵܐ

ܢܵܫܒ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܗ ܢܸܫܡܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ

ܘܢܵܗܪܝܼ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ

ܒܲܝܬܵܐ ܐܲܬܪܵܐ ܝܠܹܗ

ܘܐܵܢܵܐ ܛܥܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܒܵܬܲܪ ܬܸܖ̈ܘܲܝܗܝ

ܛ ܒܢܝܼܣܵܢ، ܫܢܲܬ ܒ̈̇ܟܐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap