ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܘܲܪܕܐ

ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܢܐ


ܗܢܐ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܕܡܬܟܢܐ܇ ܡܢ  ܐܪܒܠ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗ݇ܘܐ ܘܡܬܚܘܝܐ ܕܒܡܢܬܐ ܩܪܡܝܬܐ ܕܕܪܐ ܬܠܬܥܣܝܼܪ ܚܝܐ ܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܣܦܝܼܪ ܚܙܘܐ ܘܒܣܝܼܡ ܦܓܠܐ ܘܪܚܩ ܦܓܠܝܐ ܘܩܠܐ ܘܩܝܼܢܬܐ. ܠܗܕܐ ܒܬܪ ܕܡܪܟܒܼ ܗ݇ܘܐ ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܟܼܢܐ ܗܢܝܐܐ ܘܩܝܼܢܬܐ ܚܠܝܬܐ. ܒܠܝܼܥ ܗ݇ܘܐ ܕܝܢ ܣܓܝܼ ܒܪܚܡܬܐ ܕܛܘܼܒܼܢܝܼܬܐ ܡܪܝܡ. ܡܟܝܠ ܥܘܿܢܝܬܼܐ ܣܓܝܼܐܬܐ ܕܫܦܝܼܪ̈ܢ ܕܟܒܼ ܡܛܠ ܩܘܼܠܣܗܿ. ܐܪܦܝܼ ܗܟܝܠ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܥܘܿܢܝܬܐܣܘܼܓܼܐܐ ܕܠܐ ܓܠܝܼܙܢ ܡܢ ܚܠܝܘܼܬܐ. ܐܦܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܚܪ̈ܝܼܦܢ ܒܒ̈ܢܬܼ ܩܠܐ ܝܘܢܝܬܐ. ܡܠܡܕܢ ܡܢ ܒܟܬܒܼܐ ܚܕ ܕܡܫܬܡܗ ܘܪܕܐ ܘܡܢܗܝܢ ܐܬܬܥܠ ܒܛܟܣܐ ܕܢܣܛܘܿܪ̈ܢܝܐ.

ܥܘܢܝܼܬܐ ܕܥܠ ܒܪܢܫܐ ܥܠܡܐ ܙܥܘܿܪܐ

ܒܒܪܢܫܐ ܥܠܡܐ ܘܥܘܿܪܐ܇ ܟܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ ܐܣܝܼܪܐ، ܘܟܕ ܡܢܣܟܼܠܐ ܚܫܝܼܒܼ ܒܣܝܼܪܐ܇ ܠܟܼܠ ܥܒܝܼܕܐ ܐܝܼܬܘܗ ܡܪܐ ܒܗ ܐܣܝܼܪܝܼܢ ܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܒܢܦ̮ܫܗ ܐ݇ܚܝܢܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ܇ ܒܗܘ ܠܝܼܦܝܢ ܟܠ ܟܝܢܐ. ܓܘܼܫܡܢܐ ܘܡܼܬܼܚܙܝܢܐ، ܢܦ̮ܢܐ ܠܡܠܐܟܼܐ ܕܡܝܐ. ܒܗܝ ܕܬܪܝܢ ܚܝܠܐ ܩܢܝܐ. ܚܕ ܡܠܝܼܠܐ ܘܐ݇ܚܪ̈ܝܢ ܚܝܐ.ܘܡܬܼܝܪܥܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܝܐ، ܬܪܝܢ ܚܝܠܝܼܢ ܐܝܼܬ ܠܚܝܘܬܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܡܬܼܐ ܘܪܓܬܐ܇ ܘܗܟܢ ܡܕܥܐ ܘܡܚܫܒܼܬܼܐ܇ ܘܪܥܝܢܐ ܠܡܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܥܒܼܝܼܕܝܢ ܓܝܕ ܬܓܼܡܐ ܥܣܪܐ. ܒܕܐܣܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܣܪܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܒܬܪ ܥܣܪܐ. ܕܠܐ ܚܒܼܝܼܫ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܣܪܐ ܕܡܐ ܦܓܪܐ ܒܟܝܢܐ܇ ܠܥܠܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܓܘܼܫܡܐ. ܘܗܘ ܣܝܼܡ ܠܓܕܫܐ  ܡܩܒܠܢܐ. ܘܡܬܚܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܢܐ. ܪܡܐ ܒܠܐ ܢܦ̮ܫܢܘܬܐ܇ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܠܝܬܠܗ ܪܓܫܬܐ. ܐܝܟܼ ܛܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܐ. ܘܐܝܟܼ ܕܩܝܼܥܐ ܘܐܝܟܼ ܝܬܒܼܬܐ، ܐܝܼܬ ܒܦܓܪܐ ܓܪܡܐ ܘܛܦܪ̈ܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܒܐܪܥܐ ܫܩܝܼܦܐ ܘܛܘܼܪ̈ܐ. ܐܕܫܐ ܐܢܘܢ ܩܪܝܼܪ̈ܐ. ܐܝܟܼ ܕܐܡܪܘ ܐ݇ܢܫܐ ܓܡܝܼܪ̈ܐ. ܕܡܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܐܪ̈ܥܢܐ. ܒܐ݇ܚܝܢܘܼܬܐ ܠܘܬܼ ܙܒܼܢܐ. ܐܦ ܠܐܣܛܘܼܟܼܣܐ ܡܩܝܼܡܢܐ. ܕܟܼܠܒܪ̈ܝܢ ܕܡܼܬܚܙܝܢܐ، ܪܡܐ ܙܒܼܢܐ ܛܠܝܝܐ. ܐܝܟܼ ܙܒܼܢܐ ܢܝܼܣܢܝܐ. ܕܟܕ ܕܛܝܼܒܼܘܼܬܗ ܣܓܝܐ. ܚܡܝܼܡܘܼܬܗ ܠܐ ܫܠܝܐ، ܕܡܐ ܬܘܼܒܼ ܐܦ ܠܦܢܼܬܐ. ܗܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܕܢܚܝܬܐ. ܘܐܝܼܬܼܝܗܿ ܒܝܬܼܗܿ ܚܡܝܼܡܘܬܐ. ܘܒܗܿ ܡܙܝܼܥܐ ܕܛܝܼܒܼܘܿܬܐ، ܘܥܠ ܗܕܐ ܛܒܼ ܣܘܼܡܩܝܼܢ، ܒܢܝ ܗܝ ܦܢܝܼܬܐ ܘܠܒܼܝܼܒܼܝܢ، ܘܕܛܝܼܒܼܝܢ ܐܦ ܫܦܝܼܪܝܢ. ܘܕܡܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܪܚܡܝܼܢ، ܘܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܕܒܼܫܢܬܐ ܦܝܼܣܢܝܝܼܢ، ܡܚܢܢ ܥܡܗܘܿܢ ܬܠܬܼ ܫܥܝܼܢ، ܩܕܡܬܐ ܕܟܠ ܝܘܡܝܼܢ، ܬܠܬܼ ܫܥܝܢ ܬܪ̈ܝܢܝܬܼܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܬܼܐ ܕܒܐܝܼܡܡܐ ܠܝܠܘܬܼܐ، ܐܝܟܼ ܩܝܛܐ ܒܝܪ̈ܚܘܗܝ ܬܠܬܐ، ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܗܟܝܠ ܐ݇ܚܚܝܢܘܼܬܐ. ܠܗܕܐ ܦܢܝܼܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܥܡ ܢܘܼܪܐ ܒܚܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܘܐܟܼܪܬܗܿ ܗ݇ܝܼ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܒܢܝ ܗܝ ܦܢܝܼܬܐ ܚܡܝܼܡܝܼܢ ܘܒܨܝܨܝܢ ܐܦ ܝܒܝܼܫܝܼܢ. ܘܣܦܝܼܦܝܼܢ ܘܛܒܼ ܐܘܼܟܡܝܼܢ ܒܗܝ ܕܠܫܡܫܐ ܩܪܝܼܒܝܼܢ، ܐܘܦ ܠܙܒܼܢܐ ܕܥܠܝܡܘܼܬܐ܇ ܡܬܕܡܝܐ ܗܕܐ ܦܢܝܼܬܐ. ܕܒܗܿ ܫܓܕܐ ܥܙܝܼܙܘܼܬܐ܇ ܕܚܪ̈ܬܼܚܬܐ ܘܕܪ̈ܓܼܝܼܓܼܬܐ، ܘܦܢܝܬܼܐ ܡܥܪܒܼܝܬܼܐ. ܠܐܣܛܘܼܟܼܣܐ ܗܘܿ ܚܠܝܼܛܐ ܝܒܼܝܼܫܘܼܬܐ، ܐܦ ܠܬܠܬܪ ܫܥܝܼܢ ܡܚܘܝܐ.ܕܒܼܬܪ ܦܠܓ ܝܘܡܐ ܘܠܠܝܐ، ܘܐܝܟܼ ܙܒܼܢܐ ܬܫܪܢܝܐ. ܡܬܦܚܡܐ ܒܦܠܓ ܫܢܝܐ. ܒܢܝ ܗܝ ܦܢܝܼܬܐ ܩܪܝܼܪܝܼܢ، ܒܡܘܼܙܓܝܗܘܿܢ ܘܝܫܒܝܼܝܼܢ. ܘܫܦܝܼܪܝܢ ܕܝܢ ܘܡܨܥܝܝܢ، ܒܝܬܼ ܕܚܡܝܼܡܝܼܢ ܠܩܪܝܼܪܝܼܢ، ܐܢܗܘ ܕܒܼܢܝ ܗܝ ܦܢܝܼܬܐ. ܫܟܼܝܚܐ ܒܗܘܿܢܚܡܝܼܡܘܼܬܐ، ܡܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܡܐܟܼܠܬܐ، ܩܝܼܢܘ ܚܘܼܡܐ ܘܪ̈ܛܝܼܒܼܘܼܬܐ، ܙܒܼܢܐ ܗܟܝܠ ܣܬܘܝܐ܇ ܗܙ ܐܝܼܬܘܗܝ ܙܒܼܢܐ ܐ݇ܚܪܝܐ ܘܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܒܗ ܣܓܝܐ. ܘܕܛܝܒܼܘܼ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܕܘܼܡܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ ܕܡܝܢ ܠܙܒܼܢܐ ܕܣܬܝܒܘܼܬܐ ܘܠܬܠܬ ܫܥܝܢ ܐ݇ܚܪܢܝܬܐ ܕܒܐܝܼܡܡܐ ܘܠܝܠܘܬܐ. ܘܗܟܢ ܦܢܝܼܬܐ ܓ̰ܪܒܝܝܬܐ، ܗܝ ܩܪܝܼܪܬܐ ܘܪܛܝܼܒܼܬܐ. ܘܡܬܝܼܢܘܼ ܘܫܥܥܘܼܬܐ. ܩܢܝܢ ܝܬܒܝܗܿ ܘܩܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܐܝܪܬ ܒܦܓܪܐ ܟܘܡܘܿ ܐܪܒܥܐ . (ܐ) ܒܕܡܘܼܬ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܐܝܟܼ ܗܠܝܢ ܙܒܼܢܐ ܠܪܒܥܐ. ܡܬܪܒܐ ܒܛܟܣܐ ܐܪܒܥܐ، ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܗ ܣܝܼܡܐ. ܐܝܟܼ ܢܘܼܐ ܕܠܟܼܠ ܡܚܡܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܗ ܦܠܓܡܐ. ܘܠܐܪܥܐ ܡܪܬܐ ܕܐܘܼܟܡܐ. ܐܪܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܩܪܝܼܪܬܐ. ܒܟܼܝܢܗܿ ܐܦ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܗܟܢ ܡܪܬܐ ܐܘܼܟܡܬܐ. ܘܒܛܚܠܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܒܝܬܐ، ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܠܦܓܪܐ ܫܬܐܣܬܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܠܗܿ ܪܒܘܼܬܼ ܡܫܠܛܘܼܬܐ. ܒܡܬܼܢܬܼܐ ܘܒܼܟܼܘܿܠܝܬܐ ܝܬܝܼܪ ܡܢ ܟܠ ܕܘܼܟܝܬܐ. ܘܐܝܟܢ ܕܐܪܥܐ ܡܐ ܕܙܝܥܐ. ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܥܠܝܗܿ ܡܙܝܼܥܐ. ܗܟܢ ܗܝ ܡܐ ܕܡܬܬܙܝܼܥܐ. ܠܟܐܗܿܘܢ ܗܕܡܐ ܡܙܝܼܥܐ، ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝܼ ܥܠܒܐ ܒܗܘܿܢ. ܐܘܟܡܬܐ ܒܗܕܡܝܗܘܿܢ ܝܒܝܼܫܝܼܢ ܛܒܼ ܒܓܘܼܫܡܝܗܘܿܢ ܘܥܡܝܼܩܝܼܢ ܒܚܘܼܫܒܼܝܗܘܿܢ، ܕܡܝܢ ܠܦܝܼܠܐ ܒܓܘܼܫܡܝܗܘܿܢ. ܘܠܓܡܠܐ ܒܡܬܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܠܚܡܪܐ ܒܩܪܝܼܪܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܠܐܪ̈ܝܘܬܐ ܒܩܫܝܘܼܬܗܘܿܢ، ܐܦ ܓܘܼܫܡܗܘܿܢ ܩܪܝܼܪܐ ܗ݇ܘܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܘܼܟܡܐ ܗ݇ܘ܇ ܘܚܕܘܼܣܐ ܐܦ ܢܚܘܼܒܼܐ ܗ݇ܘ܇ ܐܦ ܥܒܼܝܐ ܐܦ ܝܒܝܼܫܐ ܗ݇ܘ، ܕܪܒܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܢܬܐ. ܘܫܢܬܗܘܿܢ ܗܘܝܐ ܪܒܬܐ. ܣܒܥܝܼܢ ܕܝܡ ܒܡܐܟܼܘܼܠܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ .ܢܦܝܼܚܘܼܬܐ ܘܓܣܝܬܼܐ. ܗܘ݇ܝܢ ܠܗܘܼܢ ܒܐܡܝܼܢܘܼܬܐ، ܘܚܡܛܐ ܥܡ ܚܙܙܝܬܐ. ܘܛܥܝܼܫܘܼܬܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ. ܘܨܘܪܢܐ ܥܡ ܫܢܝܘܼܬܐ. ܘܗܚܚܐ ܕܟܠ ܕܡܪܬܐ، ܐܝܼܬ ܒܗ ܒܦܓܪܐ ܕܡܝܘܼܬܐ. ܐܝܟܼ ܐܪܥܐ ܒܠܐ ܫܘܝܘܼܬܐ، ܐܝܟܼ ܡܛܘܼܦܐ (ܐ) ܕܗܘ ܦܬܐ. ܘܐܝܟܼ ܒܘܪ̈ܟܐ .ܐܝܟܼ ܟܬܦܬܐ، ܘܗܟܢ ܐܝܼܬ ܒܗ ܩܘܿܩܝܼܢܐ܇ ܗܢܘܿܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܥܝܢܐ. ܐܦ ܩܘܪ݁ܨܠܐ ܥܡ ܐܩܘܢܐ. ܕܠܬܚܬ ܬܠܐ ܕܒܼܓܠܡܘܿܢܐ، ܐܝܼܬ ܒܗ ܬܘܼܒܼ ܐܦ ܫܪ̈ܝܬܐ. ܘܘܪ̈ܝܼܕܐ ܥܡ ܡܢܘܬܐ. ܐܦ ܐܓܘܿܓܐ ܘܥܝܢܬܐ، ܘܩܬܪܗܝܢܐ ܥܡ ܫܩܝܬܼܐ، ܐܝܼܬ ܬܘܼܒܼ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܡܢܬܐ. ܕܠܡܝܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܕܡܘܼܬܐ  ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܪܛܝܼܒܼܘܪܬܐ. ܦܠܓܡܐ ܕܒܝܬܗ ܥܒܼܝܼܕ ܕܐܬܐ، ܘܫܘܼܠܛܢܗ ܐܝܼܬܼܘܗܝ ܒܣܕܝܐ. .ܥܠܗܕܐ ܗܘܢܢ ܪ̈ܦܝܐ. ܘܢܫܝܼܫܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܙܢܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܣܓܝܼܐܐ ܦܥܓܡܐ ܕܡܢ ܟܘܿܡܘܿ ܘܡܝܐ. ܫܥܥܐ ܘܚܘܘܐ ܐܢܘܿܢ. ܘܩܪܝܼܪܝܢ ܒܡܘܼܙܓܝܗܘܿܢ. ܘܕܚܝܼܠܝܢ ܒܚܘܼܫܒܝܗܘܿܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܐ ܥܠܒܼ ܒܗܘܿܢ، ܘܣܘܼܓܼܐܐ ܕܟܐܒܐ ܕܓܪܫܝܢ ܠܗܿܘܿܢ، ܒܚܕܝܐ ܘܕܐܬܼܐ ܗܘܝܢ ܠܗܿܘܢ ܘܡܢ ܓܘܒܼܐ ܠܐ ܡܡܕܝܐ ܠܗܿܡܢ. ܐܠܐ ܒܥܘܿܕܪܐ ܒܪܘܿܝܗܘܿܢ، ܘܬܘܼܒܼ ܐܦ ܠܐܐܪ ܕܡܐ ܕܡܐ. ܕܪܛܝܒܐ ܗ݇ܘ ܐܦ ܚܡܝܡܐ ܟܒܼܕܐ ܕܝܢ ܒܝܬܗ ܣܝܼܡܐ. ܡܢ ܗܘ ܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ، ܕܐܝܟܼ ܕܐܐܪ ܝܗܒܼ ܚܝܐ. ܠܟܼܠ ܓܘܼܫܡܐ ܩܢܝܼܝ ܚܝܐ. ܠܟܼܠ ܗܕܡܐ ܐ݇ܢܫܐ، ܘܐܝܟܼ ܕܐܐܪ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟܝܬܐ. ܢܫܒܼܦܪܚ ܒܒܪܝܼܬܐ، ܗܟܢ ܕܡܐ ܒܟܼܠ ܫܪ̈ܝܬܐ. ܥܐܠ ܡܩܢܐ ܚܝܘܼܬܐ، ܘܐܝܟܢ ܕܐܐܪ ܡܚܐܠܗ. ܠܦܓܪܐ ܒܣܘܩܐ ܕܝܗܒܼܠܗ. ܗܟܼܢܐ ܕܡܐ ܡܚܐܠܗ. ܒܚܝܘܼܬܐ ܕܢܩܝܼܦܐ ܠܗ، ܘܕܗܕ ܟܘܿܡܘܿ ܣܓܝܐ ܒܗܿܘܢ، ܫܪ̈ܝܼܚܐ ܗܘܝܢ ܒܪܓܬܗܘܿܢ. ܘܠܒܼܝܼܝܢ ܘܒܓܘܼ ܫܡܝܗܘܿܢ ܫܥܥܐ ܘܣܘܼܡܩܐ ܐܢܘܼܢ، ܥܒܝܢ ܘܝܩܝܼܪܝܢ ܓܒܼܝܢܗ.ܿܢ ܘܡܠܝܢ ܪܡܐ ܫܪ̈ܝܢܝܗܘܿܢ.

ܘܥܡܘܼܛܢ ܐܦ ܥܝܢܝܗܘܿܢ ܘܪܟܝܼܟܼܢ ܐܦ ܓܘܿܫܡܝܗܘܿܢ، ܘܣܘܿܓܼܐܐ ܗܘܝܢ ܟܐܒܝܗܘܿܢ ܒܪ̈ܫܝܗܘܿܢ ܘܒܩܕܠܝܗܘܿܢ ܘܒܦܘܼܡܝܗܘܿܢ ܘܓܓܪ̈ܬܗܘܿܢ ܘܒܟܒܪܗܘܿܢ ܘܒܐܣܛܘܼܡܟܝܗܘܿܢ، ܐܝܼܬܼ ܠܗܿ ܠܢܘܼܪܐ ܐ݇ܚܝܢܘܼܬܐ. ܥܡ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܐ݇ܢܫܘܼܬܐ. ܒܡܪܬܼܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܣܘܼܡܩܬܐ. ܘܗܝ ܚܡܝܼܡܬܐ ܘܝܒܝܼܫܬܐ ܘܗܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܗܿ ܐܝܟܼ ܚܡܝܼܡܬܐ ܘܝܒܝܼܫܬܐ ܘܗܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܗܿ ܐܝܟܼ ܒܝܬܐ. ܘܗܘܝܐ ܠܟܒܼܪܐ ܫܓܘܿܪܬܐ.ܘܡܒܫܠܐ ܠܗܿ ܠܣܝܒܪܬܐ. ܘܡܫܕܪܐ ܠܟܼܠ ܡܢܘܬܐ، ܘܐܝܟܢ ܕܢܘܼܪܐ ܡܐ ܕܝܩܪܐ. ܠܡܬܼܥܠܝܘܼ ܠܥܠ ܡܥܕܐ. ܗܟܝܢ ܟܘܿܡܘܿ ܕܒܟܒܼܪܐ. ܒܐܣܛܘܼܡܟܐ ܚܝܠܗܿ ܡܥܒܕܐ، ܘܦܓܪ̈ܐ ܕܗܕܐ ܥܠܡܐ ܠܗܿܘܢ. ܝܒܝܼܫܝܼܢ ܒܡܘܼܙܓܝܗܘܿܢ. ܐܦ ܝܘܼܪܩܝܼܢ ܒܓܘܢܝܗܘܿܢ. ܘܡܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܫܚܩܐ ܠܗܿܘܢ، ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܐ ܓܕܫܝܼܢ ܠܗܿܘܢ. ܒܐܣܛܘܼܡܟܝܗ.ܿܢ ܘܟܪ̈ܣܝܗܘܿܢ ܘܡܕܝܼܪ̈ܢ ܐܦ ܚܢܟܝܗܘܿܢ. ܘܡܬܕܠܚܢ ܛܒܼ ܡܐܟܼܠܬܗܘܿܢ ܘܕܩܝܼܩܐ ܐܦ ܫܢܬܗܘܿܢ̤ ܐܝܼܬ ܠܗ ܬܘܼܒܼ ܕܫܢܘܼܬܐ ܠܦܓܪܐ ܐܕܒܥ ܡܫܡܗܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܕܘܼܓܼܙܐ ܘܕܓܬܐ ܘܪܓܼܫܬܐ ܘܦܪܘܿܫܘܼܬܐ، ܘܐܝܼܬ ܒܗ ܐܦ ܫܒܥ ܡܢܘܬܐ ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܫܒܼܥܐ ܝܘܡܬܐ. ܕܡܐ ܘܡܘܼܚܐ ܘܒܣܕܢܘܪܬܐ ܓܝܪ̈ܐ ܘܓܪ̈ܡܐ ܘܬܟܣܝܬܐ. ܕܡܫܟܐ ܘܣܗܪܐ ܡܘܥܝܬܐ ܐܦ ܚܝܠܐ ܫܒܼܥܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗ. ܩܕܡܝܐ ܕܗܘ ܡܘܠܕ ܠܗ ܬܪܝܢܐ ܕܗܘ ܡܪܒܐܠܗ. ܬܠܝܼܬܼܝܐ ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ، ܐ݇ܚܪܝܢ ܢܬܼܘܿܦܐ ܕܡܐܟܼܠܬܐ. ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܡܬܪܣܣܐ ܠܗ، ܐ݇ܚܪܝܢ ܢܬܘܿܦܐ ܕܡܐܟܼܠܬܐ. ܘܐܚܘܿܕܐ ܕܣܝܒܪ̈ܬܐ ܘܕܫܬܐ، ܐܝܼܬܼ ܠܗ ܬܪܥܣܪ ܗܕܡܝܢ. ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܫܬܐ ܡܢܗܘܿܢ ܡܢ ܠܓܘ ܣܝܼܡܝܼܢ. ܘܐܫܬܐ ܐ݇ܚܕ݇ܢܐ ܠܒܪ ܡܛܟܣܼܢ̤ ܡܘܼܚܐ ܡܢܬܐ ܓܘܝܬܐ ܘܐܣܛܘܼܡܟܐ ܡܢܬܐ ܐ݇ܚܪܬܐ، ܘܠܒܐ ܘܟܒܼܕܐ ܘܡܘܿܠܝܬܐ، ܛܚܠܐ ܫܘܼܡܠܝ ܡܢܘܬܐ، ܒܪܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܙܬܐ ܘܣܘܩܐ ܘܛܥܡܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܘܚܡܝܼܫܝܬܐ ܕܗܝ ܓܫܬܼܐ ܘܗܪ̈ܡܐ ܕܫܘܬܦܘܼܬܼܐ، ܐܝܼܬܼ ܒܗ ܗܟܝܠ ܡܢܘܬܐ، ܐܝܟܼ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܬܼܐ ܕܡܬܟܪܟܝܼܢ ܒܫܢ݇ܬܐ ܫܠܡܬܼܐ. ܬܠܬܡܐܐ ܫܬܝܼܢ ܬܪܝܢ ܘܬܠܬܼܐ، ܓܪ̈ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܒܼܗ ܚܪܝܼܙܝܼܢ. ܗܘܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܐܬܝܢ، ܘܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܬܘܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܼܢ. ܐܟܼܡܐ ܕܚܟܝܼܡܐ ܡܚܘܝܢ، ܕܫܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬ ܒܗ ܬܫܥܐ. ܒܨܘܪܐ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐ ܘܐܪܒܥܐ ܘܒܼܟܼܠ ܟܬܦܐ ܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ. ܘܒܬܪܝܢ ܕܪܥܐ ܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ، ܒܚܕܝܐ ܐܷܬܼ ܚܡܫܐ ܚܡܫܐ ܒܟܼܠ ܜܣܬܐ ܕܐܝܼܕܐ ܚܡܫܐ، ܒܨܒܼܥܬܼܐ ܥܣܪܝܼܢ ܘܚܡܫܐ̤ ܒܟܼܠ ܦܣܬܼ ܕܓܼܠܐ ܚܡܫܐ، ܒܚܨܐ ܐܝܼܬܪ ܬܠܼܝܼܢ ܓܪ̈ܡܝܼܢ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܚܘܼܡܪ̈ܝܼܢ، ܘܒܟܼܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܓܒܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܬܘܢܥܣܪ̈ܐ ܐܠܥܝܼܢ، ܘܚܡܫܐ ܞܡܫܐ ܒܡܬܼܢܬܐ .ܚܕ ܒܟܼܠ ܚܕܐ ܡܢ ܥܡܛܢܼܐ، ܘܒܼܟܼܠ ܚܕܐ ܒܘܼܪܝܐ ܬܠܬܐ ܒܫܩܐ ܬܪܝܢ ܚܕ ܘܬܠܬܐ، ܐܝܼܬ ܒܗ ܒܦܓܪܐ ܕܡܘܬܼܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܕܐܝܼܬ ܒܒܪܝܼܬܐ ܚܘܪܐ ܘܐܘܟܡܘܼܬܐ ܘܣܘܡܩܐ ܘܝܘܼܪܩܼܐ݂ ܐܷܬܼ ܒܗ ܬܘܼܒܼ ܡܢ ܛܥܡܬܐ ܚܕܐ ܘܬܼܠܬܼ ܪ̈ܫܝܬܼܐ، ܚܠܝܼܘܼܬܐ ܘܡܪܝܼܪܘܼܬܐ̤ ܘܚܡܘܼܨܘܼ ܘܡܠܝܼܚܘܼܬܐ، ܐܝܼܬܼ ܒܗ ܬܘܼܒܼ ܐܦ ܕܡܘܬܼܐ، ܒܙܢܐ ܕܐܣܟܡܬܢܘܼܬܼܐ̤ ܟܦܝܼܦܘܼܬܐ ܘܦܫܝܼܛܘܼܬܼܐ، ܟܪܝܘܼܬܐ ܘܐܪܝܼܟܼܘܼܬܼܐ، ܐܦ ܡܢܝܢܐ ܘܡܘܼܫܚܬܼܐ، ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܟܼܠ ܨܒܼܘܬܼܐ، ܙܡܡܐ ܘܩܠܐ ܘܢܥܡܬܼܐ ܘܢܩܫܐ ܥܡ ܢܘܨܪܬܼܐ ܘܐܝܟܼ ܠܒܘܒܐ ܘܩܝܼܬܪ̈ܐ، ܘܡܫܪ̈ܘܿܩܝܬܼܐ ܘܟܢܪ̈ܐ، ܥܡ ܩܢܼܝܬ ܕܙܡܪ̈ܐ، ܘܗܕܪ̈ܘܿܠܐ ܘܨܨܠܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ، ܒܗ ܡܬܼܚܙܝܢ ܟܪ̈ܘܿܡܐ ܘܓܘܢܐ ܘܫܘܼܪܢܐ، ܘܫܘܼܠܡ ܙܒܼܢܐ ܥܡ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܥܕܢܐ، ܒܗܝܢ ܐܣܪܐ ܕܟܼܠ ܟܝܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܝܢ ܐܦ ܐ݇ܚܝܢܘܼܬܼܐ، ܠܗܝܢ ܦܓܪܐ ܘܐܝܼܬܝܗ ܒܬܠܬܼ ܡܢܘܬܼܐ ܠܘܼܡܕܡ ܒܥܣܒܐ ܘܙܪ̈ܥܘܿܢܐ، ܘܐܝܼܠܬܼܐ ܥܡ ܐܝܼܠܢܐ ܕܐܝܼܬܼ ܙܒܼܢܐ ܕܡܙܕܪ̈ܥܢܐ،ܪܗܘܝܢ ܘܐܝܼܬ ܕܡܦܪ̈ܝܢܐ ܚܝܠܐ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܼܐ ܝܗܒܼ ܠܗܘܿܢ ܢܦ̮ܫܢܘܿܬܼܐ. ܘܒܕܘܼܟ ܦܢܝܢ ܫܒܼܝܼܚܘܼܬܐ. ܘܒܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܒܨܝܨܘܼܬܐ ܘܠܦܘܼܬܼ ܡܘܼܙܓܼ ܐܪ̈ܥܬܼܐ، ܘܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܘܥܝܬܼܐ ܒܕܘܼܟ ܗܘܢܢ ܣܓܝܼܐܬܼܐ ܘܒܐ݇ܚܪܬܐ ܠܐ ܫܟܼܝܼܚܬܼܐ ܒܬܼܪ ܕܩܢܐ ܫܪ̈ܝܬܼܐ ܘܘܪ̈ܝܼܕܐ ܥܡ ܩܛܪ̈ܬܼܐ ܗܝܕܝܢ ܕܡܐ  ܠܚܝܘܬܼܐ، ܘܠܐܝܼܠܢܐ ܘܠܢܨܒܬܼܐ ܒܗܕܐ ܕܡܐ ܠܚܝܘܬܼܐ. ܒܗܝ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܼܐ. ܘܠܐܝܼܠܢܐ ܘܠܢܨܒܬܼܐ، ܒܗܝ ܕܠܐ ܩܢܐ ܡܗܠܟܼܢܘܼܬܐ ܘܕܡܐ ܒܣܥܪܗ ܠܡܘܥܝܬܼܐ ܕܝܥܝܢ ܘܣܠܩ̈ܢ ܒܐܪ̈ܥܬܼܐ، ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܫܘܝܘܼܬܐ. ܘܡܛܟܼܣܢ ܒܡܡܙܓܼܕܘܼܬܼܐ. ܐܝܼܬܼ ܕܘܼܟܝܢ ܕܠܐ ܝܥܠ ܒܗܝܢ، ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܝܼܚܘܼܬܼܗܝܢ. ܐܘ ܡܢ ܣܘܿܓܼ ܕܛܝܼܒܼܘܼܬܼܗܝܢ. ܘܗܟܢ ܦܓܪܐ ܒܕܡܘܼܬܼܗܝܢ. ܘܒܬܪ ܕܦܓܪܐ ܡܬ ܝܠܕܝܢ. ܐܝܟܼ ܚܝܘܬܼܐ ܡܣܬܝܒܪܝܼܢ. ܘܐܝܟܼ ܘܐܝܟܼ ܐܕܙܐ ܝܠܝܢ ܣܠܩܝܼܢ. ܘܐܝܟܼ ܫܪܘܝܢܐ ܡܬܗܕܪܝܼܢ. ܕܡܘܼܬܼ ܛܪܦܐ ܥܒܼܕ̈ܐ ܛܥܢܝܼܢ. ܘܡܠܐ ܐܝܟܼ ܦܐܪ̈ܐ ܡܘܠܕܝܼܢ. ܘܒܕܡܘܼܬܼ ܫܒܫܬܐ ܡܬܟܣܚܝܼܢ. ܘܐܝܟܼ ܦܩܚܐ ܚܡܝܼܢ ܘܕܥܕܝܼܢ. ܚܕܒܗ ܕܡܘܬܐ ܥܩܪܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܡܓܠܗ ܦܬܝܼܬܐ ܚܨܪܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܙܪܥܗܘܿܢ ܒܬܪܗܘܿܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܥܡܗܘܿܢ ܥܒܪ ܕܘܼܟܪܢܗܘܿܢ. ܐܝܼܬܼ ܒܗ ܒܦܓܪܐ ܡܙܝܼܓܼܘܼܬܐ. ܘܕܡܝܐ ܠܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ. ܒܐܣܛܘܼܡܟܐ ܕܝܢ ܘܒܡܪܪܬܐ. ܘܒܟܒܼܕܐ ܘܒܼܟܼܘܿܠܝܬܐܼ. ܐܝܼܬܼ ܒܕܦܢܐ ܝܡܝܼܢܬܼܐ. ܟܒܼܕܐ ܕܐܝܼܬ ܪܝܗܿ ܚܡܝܼܡܬܐ. ܒܕܡܘܼܬܼ ܢܦܝܼܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܥܒܼܝܼܕܐ ܠܕܡܐ ܒܝܬܐ. ܘܞܙܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܥܒܼܝܼܕܐ ܠܕܡܐ ܒܝܬܐ. ܘܚܙܩܐ ܬܪܥܣܪ ܘܫܬܐ. ܐܝܼܬܪܼ ܠܗ ܠܗܕܐ ܕܫܝܬܐ. ܕܡܫܪܝܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܠܦܓܪܐ ܥܡ ܕܛܝܼܒܼܘܼܬܐ. ܫܒܼܥܐ ܒܫܪܝܢܐ ܕܪܝܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܠܒܐ ܡܛܝܢ. ܘܫܒܼܥܐ ܒܓܘ ܚܠܒܐ ܡܪܕܝܢ. ܒܓܝܪ̈ܐ ܠܦܓܪܐ ܡܫܩܝܢ. ܘܘܝܼܕܐ ܐܢܘܿܢ ܗܠܝܢ. ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܠܕܐܬܐ. ܝܗ݇ܒܝܼܢ ܠܗ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܩܪܝܼܪܬܐ. ܘܒܕܡܘܼܬܼ ܡܝܐ ܗ݇ܝܼ ܕܛܝܼܒܼܬܐ. ܘܒܐܣܛܘܼܟܡܐ ܚܡܫܐ ܘܫܬܐ. ܐܝܼܬܼ ܐܓܼܘܿܓܐ ܕܬܕܡܘܿܪܬܐ. ܕܨܝܼܕ ܟܒܼܕܐ ܐܙܠܝܼܢ ܬܠܬܼܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܐܡܝܼܢܘܼܬܼܐ. ܘܐܪܒܥܐ ܡܫܦܝܢ ܥܒܼܝܘܼܬܼܐ. ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܝܬܝܼܪܘܿܬܼܐ. ܘܒܛܚܠܐ ܫܪܝܐ ܘܢܚܬܐ. ܘܐܪܒܥܐ ܢܚܬܝܼܢ ܠܟܼܘܼܠܝܬܐ. ܐܝܼܬܼ ܒܡܪܪܬܐ ܐܫܬܐ ܡܥܝܼܢ. ܕܙܥܘܿܪܝܼܢ ܐܦ ܩܛܝܼܢܝܼܢ. ܬܠܬܼܐ ܨܝܼܕ ܠܒܐ ܐܙܠ݇ܝܼܢ. ܘܬܼܠܬܼܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܡܦܠܓܝܼܢ. ܚܕ݇ ܒܦܓܪܐ ܥܒܿܕ ܕܪܝܐ. ܘܕܬܼܪܝܢ ܒܓܒܐ ܥܠܝܐ. ܘܬܼܠܝܼܬܝܐ ܠܬܚܬܝܐ. ܫܘܿܒܼܚܐ ܠܚܝܠܗ ܕܒܼܪܘܿܝܐ. ܐܝܼܬܼ ܒܓܢ݇ܒܐ ܣܡܥܝܐ. ܚܝܠܐ ܩܪܝܼܕܐ ܘܩܫܝܐ. ܐܝܟܼ ܕܒܼܓܼܢ݇ܒܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܐܝܼܬܼ ܓܠܝܼܕܐ ܘܬܠܓܐ ܘܥܪܝܐ. ܢܚܘܐ ܬܘܼܒܼ ܒܟܼܢܝܼܫܘܼܬܼܐ. ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘܬܼܐ ܕܐܝܕܐ ܠܗܿܡܥܒܿܕܢܘܼܬܼܐ، ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ ܕܐ݇ܢܫܘܼܬܼܐ. ܡܘܼܚܐ ܐܝܼܬܼܘܗ ܪܫ ܟܠܗܘܿܢ. ܪ̈ܓܫܐ ܘܐܠܗܐ ܗ݇ܘܼ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܐܢ ܬܩܢ ܒܫܝܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ. ܘܐܢ ܐܫܬܿܓܫ ܐܒܕܘ ܟܠܗܘܿܢ. ܠܒܐ ܗܟܝܠ ܩܝܛܘܿܢܐ. ܥܒܼܝܼܕ ܠܢܦ̮ܫܐ ܐܦ ܒܝܬܼ ܓܢܘܢܐ. ܘܡܕܥܐ ܒܝܬ ܢܦ̮ܫܐ ܠܗܘܢܐ. ܐܝܟܼ ܡܠܟܐ ܡܬܝܕܥܢܐ. ܠܒܐ ܢܣܒܼ ܡܢ ܡܪܕܬܐ. ܘܡܢ ܟܒܼܪܐ ܚܝܠܬܼܢܘܼܬܼܐ. ܟܝܢܐ ܕܡܦܪܐ ܚܝܘܼܬܐ. ܩܢܐ ܚܝܠܐ ܘܡܫܠܛܘܼܬܐ. ܘܥܡܪ ܒܟܼܠܗܝܢ ܕܘܼܟܬܝܬܼܐ. ܡܢ ܡܘܼܚܐ ܥܕܡܐ ܠܦܣܬܐ. ܗܕܡܐ ܗܘ ܕܠܒܼܠܒܼܬܐ. ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܐܣܘܬܼܐ. ܐܝܟܼ ܘܐܠܐ ܦܪܝܼܣ ܥܠ ܕܐܬܼܐ. ܕܢܛܪܝܼܗܿ ܡܢ ܣܝܒ̈ܬܼܐ. ܕܐܬܼܐ ܕܝܢ ܕܡܝܐ ܠܙܩܐ. ܡܐ ܕܡܼܬܼܩܦܣ ܡܥܠܐ ܣܘܩܠ. ܘܐܡܬܼܝ ܕܡܼܦܫܛܐ ܡܦܩܐ. ܘܪܚܡܬܼܐ ܒܓܘܗܿ ܕܠܩܐ. ܒܐܣܛܘܼܡܟܐ ܕܓܠܘܼܬܼܐ. ܫܪܝܐ ܘܥܡܗܿ ܝܥܢܘܼܬܼܐ. .ܡܒܫܠܐ ܠܣܝܪܬܼܐ. ܘܡܫܕܪܐ ܠܟܼܠ ܡܢܘܬܼܐ. ܝܬܿܝܼܪܘܼܬܼܐ ܗܝ ܕܢܚܬܐ. ܠܛܚܠܐ ܘܠܟܼܘܿܠܝܬܼܐ. ܘܡܢܗܿ ܗܘܝܐ ܬܫܕܪܬܐ. ܕܥܨܪ ܟܒܼܕܐ ܕܒ ܒܝܬܐ. ܒܡܪܪܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܓܬܼܐ. ܘܗܝ ܡܪܪܬܐ ܕܡܝܐ ܠܚܘܼܢܛܬܼܐ. ܕܗܘܝܐ ܒܫܠܕܐ ܕܡܝܼܬܼܐ. ܕܬܟܼܠܐ ܡܢܗ ܬܡܣܘܼܬܼܐ. ܘܦܪܚ ܒܗܕܡܐ ܟܠܗܘܿܢ.ܚܝܠܗܿ  ܟܣܐ ܘܡܥܒܪ ܒܗܘܿܢ. ܘܡܐ ܕܝܪܩܢܐ ܗܘܐ ܒܗܘܿܢ. ܗܝ ܬܘܼܒܼ ܡܥܝܼܪܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܛܚܠܐ ܗܟܝܠ ܫܩܝܼܠ ܕܘܡܝܐ. ܕܐܣܦܘܼܓܠ ܕܡܥܐ ܡܝܐ. ܘܣܝܼܡ ܒܓܢܒܐ ܣܡܠܝܐ. ܠܘܩܒܠ ܗܘܿ ܝܡܝܢܝܐ. ܘܡܫܕܪ ܩܪܝܼܪܘܼܬܼܐ. ܨܝܕ ܟܒܼܕܐ ܒܗ ܕܠܐ ܫܠܝܘܼܬܐ. ܕܝܩܪܐ ܒܗ ܕܠܐ ܫܠܝܘܼܬܐ. ܚܠܒܐ ܓܝܪ ܕܟܝܼܟܼܘܼܬܼܐ. ܡܩܢܐ ܠܗܿܘܢ ܒܐܡܝܢܘܼܬܼܐ. ܠܡܥܝܐ ܘܕܗܝܼܢܘܼܬܼܐ. ܕܠܐ ܢܪܒܩܢ ܒܗܘܿܢ ܡܐܟܼܠܬܼܐ. ܚܕܕܝ ܠܒܐ ܬܐܪܬܼܐ. ܗܢܝܢ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܬܘܼܬܼܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܓܘܼܚܟܐ ܘܚܕܘܼܬܼܐ. ܘܢܗܝܢ ܒܟܼܝܐ ܘܟܪܝܘܼܬܼܐ. ܒܥܕܢ ܓܘܼܚܟܐ ܡܙܥܐ ܠܗܝܢ. ܢܦ܏̮ܫܐ ܘܚܝܠܗܿ ܡܥܒܪ ܒܗܝܢ ܘܡܬܼܪ̈ܓܝܢ ܘܡܬܼܦܫܛܢ ܠܗܝܢ. ܘܡܬܼܝܥܪ ܓܘܼܚܟܐ ܡܢܗܝܢ. ܒܥܕܢ ܒܟܼܝܐ ܡܬܼܩܦܣܝܼܢ. ܗܠܝܢ ܗܕܡܐ ܘܚܐܫܝܼܢ. ܘܡܐ ܕܚܐܫܝܼܢ ܠܢܦ̮ܫܐ ܫܓܼܫܝܼܢ. ܒܡܥܒܿܕܢܘܼܬܼܗܿ ܡܨܛܡܪܝܼܢ. ܘܡܢ ܗܝ ܡܨܛܡܪܢܘܼܬܼܐ. ܡܬܝܠܕܐ ܠܗܿ ܟܡܝܼܪܘܼܬܼܐ. ܘܗܝܕܢ ܡܬܢܦܚܐ ܕܐܬܼܐ. ܡܢ ܕܠܘܼܚܝܐ ܕܗܿܝ ܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼܐ. ܘܡܕܪܝܢ ܕܡܥܐ ܒܒܼܬܼܐ. ܘܢܚܣܝܼܪ̈ܐ ܕܛܝܼܒܼܘܼܬܼܐ. ܘܗܘܝܐ ܠܦܓܪܐ ܟܦܝܼܦܘܼܬܼܐ. ܒܥܕܢܐ ܗܘܿ ܕܒܼܟܼܬܼܐ. ܘܡܬܪܩܐ ܐܦ ܕܡܥܬܼܐ. ܥܒܼܝܼܪ̈ܢ ܗܟܝܠ ܡܬܼܢܬܼܐ. ܠܕܦܢܬܼܐ ܚܙܘܿܩܬܼܐ. ܘܗܢܝܢ ܐ݇ܢܝܢ ܡܙܝܼܥܢܝܬܼܐ. ܠܚܨܐ ܘܡܚܝܥܢܝܬܼܐ. ܡܥܝܐ ܕܝܢ ܗܘ ܕܩܪܝܢ ܠܗ. ܥܘܝܼܕܐ ܗܘܝܘܼ ܕܢܣܒܼ ܠܗ. ܠܦܫܪܐ ܘܗܘ ܡܫܕܪ ܠܗ. ܘܠܐ ܟܣܘܿܪܝܼܐ ܕܚܐ ܠܗ. ܘܡܦܩܢܐ ܠܒܪ ܫܕܐ ܠܗ. ܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܛܝܼܢܘܼܬܗ. ܘܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܬܪܒܝܼܬܗ. ܕܗܘܼ ܙܥܘܿܪܐ ܒܡܢܘܬܗ. ܘܪܒܐ ܒܟܼܠܗܿܘܢ ܟܢܘܬܗ. ܥܠ ܗܝܿ ܕܐܼܝܼܬ ܠܗ ܐ݇ܚܝܢܘܼܬܼܐ. ܠܒܪܢܫܐ ܥܡ ܚܝܼܬܼܐ. ܥܡ ܦܪܚܬܼܐ. ܥܡ ܚܝܕܬܼܐ. ܥܡ ܒܥܝܼܪܐ ܘܥܡ ܦܪܚܬܼܐ. ܘܥܡ ܪܚܫܐ              ܘܣܚܝܬܼܐ ܟܬܼܒܐ ܡܠܦܝܢ ܠܢ ܕܕܡܝܢ. ܒܢܝܢܫܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܗܠܝܢ. ܕܠܕܚܝܠܬܼܢ ܒܐܪܝܐ ܡܕܡܝܢ. ܘܠܨܢܝܼܥܐ ܬܥܠܐ ܩܪܝܢ. ܒܕܒܐ ܕܝܢ ܠܕܟܪܘܿܡܬܼܢܝܼܢ. ܘܒܢܡܪ̈ܐ ܠܕܩܠܝܼܠܝܼܪܢ. ܘܒܕܐܒܐ ܠܕܡܟܡܢܝܼܢ. ܘܒܬܼܘܪ̈ܐ ܠܕܦܠܚܝܢ. ܐܝܼܬ ܒܗܘܿܢ ܕܐܝܟܼ ܟܪܘܿܒܐ ܡܗܠܠܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܕܐܝܟܼ ܣܪܦܐ ܡܩܕܫܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܕܡܢ ܫܐܪ̈ܐ ܛܡܐܝܼܢ ܘܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܕܝܪ̈ܐ ܒܝܼܫܝܼܢ. ܐܝܼܬ ܕܐܝܟܼ ܥܪܒܐ ܬܡܝܼܡܝܼܢ. ܘܐܝܟܼ ܐܡܪ̈ܐ ܦܫܝܼܛܝܼܢ ܒܪܝܼܪܝܼܢ. ܘܐܝܼܝܼ ܕܐܝܟܼ ܓܕܝܐ ܬܙܝܼܙܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܝܟܼ ܛܒܝܐ ܕܗܛܝܼܢ. ܘܐܝܟܼ ܚܪܡܢܐ ܚܪܡܢܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܕܡܢ ܥܩܪܒܐ ܒܝܼܫܝܼܢ. ܘܕܒܗܝܼܢ ܠܟܼܠܡܢ ܕܒܗ ܦܓܠܝܼܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܒܕܡܼܘܼ ܚܘܼܠܕܐ ܚܥܕܝܢ. ܘܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܿܢ ܥܘܝܼܕܝܼܢ. ܐ݇ܚܪܢܐ ܠܫܘܫܡܢܐ ܦܚܡܝܼܢ ܕܡܢ ܩܝܛܐ ܠܓܡܐ ܡܟܢܫܝܼܢ. ܠܦܫܪܐ ܕܡܝܢ ܒܗܘܢܝܗܘܿܢ. ܠܥܘܪܒܐ ܕܡܝܢ ܣܒܪܝܘܼܬܼܘܗܿܢ. ܠܥܘܼܪܒܐ ܕܡܝܢ ܒܣܪܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܠܨܦܪ݁ܐ ܒܪܚܘܼܠܬܼܢܘܼܬܼܗܘܿܢ. ܘܠܝܘܢܐ ܒܬܡܝܼܡܘܼܬܗܘܿܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܣܚܝܢ ܒܕܡܘܼܬܼ ܢܘܼܢܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܡܘܠܕܝܼܢ ܐܝܟܼ ܣܪܛܢܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܝܟܼ ܓܠܐ ܚܒܢܢܐ. ܘܐܟܼܘܬܼܗܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܝܥܢܐ. ܐܝܼܬܼ ܕܨܢܥܬܼܐ ܡܬܼܩܢ ܠܗ. ܘܒܕܡܘܼܬ ܕܡܐ ܠܗ. ܗܘ ܕܟܼܠ ܫܘܿܥܐ ܕܚܙܐ ܠܗ. ܡܬܼܓܘܢܢ ܒܓܘܢܐ ܕܝܼܠܗ. ܗܘ ܕܟܼܠ ܘܨܐܕ ܠܐܝܢܐ ܕܩܪܒܼ ܠܗ. ܐܝܼܬܼ ܕܐܝܟܼ ܦܝܼܠܐ ܡܪܚܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܟ ܓܡܠܐ. ܡܘܼܪܣܬܼܢܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܟܼ ܣܘܼܣܝܐ ܡܬܼܚܪܝܼܢ، ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܟܼ ܓܡܠܐ ܡܘܼܪܣܬܼܢܝܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܝܟ  ܣܘܣܝܐ ܡܬܼܚܬܪܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ ܕܐܝܟܼ ܚܡܪܐ ܣܟܼܠܝܼܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܐܝܟܼ ܟܠܒܐ ܦܟܢܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܝܟܼ ܦܘܼܪ̈ܬܥܢܐ ܫܝܼܛܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܒܪܡܘܼܬܼ ܩܒܐ ܠܙܝܼܙܝܼܢ. ܘܐܝܟܼ ܕܒܒܐ ܙܗܘܿܡܝܼܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܒܕܡܘܼܬܼ ܕܒܘܿܪ̈ܬܐ ܡܠܝܢ ܦܘܼܡܝܗܘܿܢ ܚܠܝܘܼܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܕܒܕܡܘܼܬܐ ܚܒܫܘܪܫܝܬܼܐ. ܢܦܬܐ ܗ݇ܝܼ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܠܟܼ ܨܠܡܐ ܐ݇ܢܫܝܐ. ܕܪܫܗ ܕܡܐ ܠܫܡܝܐ.  ܘܪ݁ܓܠܘܗܝ ܠܟܼܘܼܒܼܫܐ ܬܚܬܝܐ. ܒܪܝܼܟܼ ܕܚܒܫ ܒܗ ܟܠ ܒܪܝܐ. ܥܝܢܘܗ ܕܡܝܢ ܠܢܗܝܪ̈ܐ. ܕܚܘܝܢ ܘܡܚܘܝܢ ܫܘܿܦܪܐ. ܐܕܢܘܗܝ ܠܕܘܩܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܢܚܝܼܪܘܗ ܠܓܫܘܿܫܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ. ܪܝܣܐ ܒܣܝܼܡܐ ܡܥܠܼܝܢ. ܘܠܣܢܝܐ ܡܣܠܝܢ ܕܚܩܝܼܢ. ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ ܡܫܒܚܝܼܢ، .ܡܨܥܪܝܼܢ ܡܚܝܢ ܘܩܛܠܝܼܢ. ܐܦܐ ܕܡܝܢܠܦܢܝܼܬܼܐ. ܗܝ ܕܫܬܼ ܟܠ ܦܢܝܼܬܼܐ. ܚܨܐ ܐܝܟܼ ܡܥܪܒܼܝܬܐ. ܣܡܠܐ ܐܝܟܼ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܝܡܝܼܢܐ ܐܝܟܼ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܒܗ ܨܝܼܪܝܼܢ ܡܬܼܚܙܝܢܐ. ܒܗ ܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܡܬܝܕܥܢܐ. ܢܦ̮ܫܗ ܐ݇ܚܝܢܬܐ ܗ݇ܝܼ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܦܓܕܗ ܟܢܬܼܐ ܕܥܦܪ̈ܐ. ܐܘܿ ܟܡܐ ܬܡܝܼܗܝܢ ܕܡܘܬܗ ܙܥܘܿܪ ܒܩܘܡܬܗ ܘܪܒ ܒܝܼܕܥܬܗ. ܘܟܕ ܒܨܝܼܪܐ ܘܫܝܼܛܐ ܚܙܬܗ. ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܪܒܘܬܗ. ܗܫܐ ܪܡܙܢ ܒܙܥܘܿܪܝܬܼܐ. ܥܠ ܡܢܘܬܼܐ ܓܫܝܼܡܬܼܐ. ܢܚܘܐ ܬܘܼܒܼ ܥܠ ܚܕܝܘܼܬܼܐ. ܪܦ̮ܫܐ ܥܡ ܦܓܪܢܘܼܬܐ. ܐܝܼܬܼ ܠܗܿ ܠܢܦ܏̮ܫܐ ܬܪܝܢ ܚܝܠܝܼܢ. ܕܡܥܒܪܐ ܒܗܘܿܢ ܒܟܼܠ ܥܕܢܝܼܢ. ܘܥܡܝܗܿ ܐܢܘܿܢ ܡܢ ܠܩܘܼܕܡܝܼܢ. ܘܩܝܡܝܼܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܼܢ. ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܼܬܼܘܗ ܚܝܘܼܬܼܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܠܗܿ ܠܚܝܘܼܬܐ ܕܓܬܼܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܝܬܼ ܢܟܼܦܘܼܬܐ. ܣܝܼܡܐ ܐܦ ܠܫܕܝܼܚܘܼܬܼܐ. ܐܝܼܬܼ ܠܗܿ ܬܘܼܒܼ ܐܦ ܠܚܝܘܼܬܐ. ܚܝܠܐ ܐ݇ܚܪܢܐ ܕܗܘ ܚܡܬܼܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܒܝܬܼ ܢܚܘܼܬܼܐ. ܡܛܟܣ ܘܠܚܡܬܼܢܘܼܬܼܐ. ܗܘܿ ܚܝܠܐ ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܐܝܼܬܼ ܠܗ ܗܘܢܐ ܘܡܚܫܒܼܬܐ. ܐܦ ܡܕܥܐ ܐܦ ܬܪܥܝܼܬܼܐ. ܒܪܝܟܼ ܕܛܟܣ ܗܕ ܡܛܟܣܘܼܬܼܐ. ܐܦ ܠܦܓܼܪܐ ܐܝܼܬܼ ܚܝܘܼܬܼܐ. ܘܬܝܼܐܼ ܠܗ ܐܦ ܪܘܓܼܙܐ ܘܪܓܬܼܐ. ܘܚܝܘܼܬܗ ܥܡ ܚܝܘܼܬܼܐ. ܕܢܦ̮ܫܐ ܩܢܝܐ ܡܚܕܘܼܬܼܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܠܗ ܐܦ ܢܦ̮ܫܢܘܼܬܼܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܠܗ ܚܙܬܼܐ ܘܡܫܡܥܬܼܐ. ܘܣܘܩܐ ܘܛܥܡܐ ܥܡ ܓܫܬܼܐ. ܠܗܕܐ ܡܚܝܪܐ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܐܝܼܬܼ ܒܦܓܼܪܐ ܐܝܟܼ ܩܐܪܘܼܬܼܐ. ܒܡܢܝܢܐ ܝܬܼ ܡܢܘܬܼܐ. ܕܚܝܠܐ ܬܠܬܼܐ ܘܬܠܬܼܐ. ܣܡ ܒܗܝܢ ܒܪܝܬܼܐ. ܒܡܘܿܚܐ ܥܘܼܕܥܡܪܐ ܕܓܫܬܼܐ ܘܒܥܠܒܐ ܦܪܘܫܘܼܬܼܐ. ܒܐܣܛܘܼܡܟܐ ܗܟܝܠ ܕܓܬܼܐ. ܒܚܠܒܼܐ ܥܢܪܐ ܬܪܥܝܼܬܼܐ. ܒܟܒܼܪܐ ܕܓܘܼܙܬܼܢܘܼܬܼܐ.  ܘܐܝܒܼܘܼܬܼܐ ܒܟܼܘܿܠܝܬܼܐ. ܢܞܘܐ ܒܥܘܼܕܪܢ ܛܝܒܘܼܬܐ. ܕܐܝܟܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܚܕܝܘܼܬܼܐ. ܡܫܒܚܐ ܣܓܼܕܐ ܐܘܼܡܢܐ. ܠܗܘܿ ܚܝܠܐ ܕܓܘܼܫܬܼܢܐ. ܕܣܝܼܡ ܒܡܘܼܚܐ ܚܝܼܕ ܠܗܘܢܐ. ܕܐܝܼܬܼܘܗ ܠܙܘܥܐ ܡܛܟܣܢܐ. ܘܬܪܥܐ ܐܪܒܥܐ ܡܫܡܫܝܼܢ ܠܗ. ܕܚܙܝܐ ܥܝܢܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ. ܪܫܡܥܐ ܐܕܢܐ ܓܠܝܐ ܠܗ. ܕܣܝܩܝܼܢ ܢܚܝܼܪ̈ܐ ܡܒܪܩܝܼܢ ܠܗ. ܘܐܝܟܼ ܡܫܡܫܢܐ ܡܩܪܒܼܝܼܢ ܠܗ. ܠܒܐ ܠܡܪܥܐ ܥܒܼܝܼܕ ܗܝܟܿܠܗ. ܘܦܪܘܿܫܘܼܬܼܐ ܡܚܝܪ݁ܐ ܗ݇ܘܼܠܗ. ܘܐܪܒܥܐ ܐ݇ܚܪܢܐ ܡܫܡܫܝܼܢ ܠܗ. ܘܐܝܟܼ ܕܠܡܠܟܐ ܡܝܩܪܝܼܢܒ ܠܗ. ܚܠܒܐ ܗܟܝܠ ܡܫܡܫ ܠܗ. ܠܪܥܝܢܐ ܕܡܚܝܕ ܠܗ. ܘܠܒܐ ܚܝܠܐ ܡܫܕܪ ܠܗ. ܒܕܡܐ ܗܘܿ ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ. ܘܝܗܒܼ ܠܗܘܿܢ ܚܝܠܬܼܢܘܼܬܼܐ. ܠܒܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܬܼܢܬܼܐ. ܚܘܼܫܝܸܐ ܕܝܢ ܡܒܚܢܢܐ. ܕܐܝܢ ܐܘ ܠܐ ܢܦܢܐ ܗܢܐ. ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܕܥܝܢܐ. ܡܚܝܠܢܐ ܘܡܓܼܢ݇ܒܪܢܐ. ܠܚܘܼܫܒܼܐ ܥܠ ܣܘܼܥܪܢܐ. ܘܗܘܢܐ ܗ݇ܘܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܡܪܒܕܢܐ. ܡܕܥܐ ܐܝܟܼ ܡܠܟܐ ܗ݇ܘܼ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܕܚܝܠܘܬܼܐ ܘܡܙܝܼܥ ܠܗܘܿܢ. ܚܘܸܫܒܼܐ ܕܝܢ ܡܒܚܢ ܠܗܘܿܢ ܕܥܝܢܐ ܬܘܼܬܼ ܡܓܢ݇ܒܪ ܠܗܘܿܢ. ܗܘܢܐ ܠܐܬܼܪܐ ܥܠܝܐ. ܐܝܟܼ ܐܠܗܐ ܒܫܡܝܐ. ܘܦܠܚܝܼܢ ܠܗ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ. ܘܣܓܕܝܼܢ ܠܗ ܕܓܼܫܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܢܐ ܨܠܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܬܗܪܬܼ ܐܢܐܚܠܫܐ ܘܩܪܝܬ ܠܥܝܼܪ̈ܐ ܘܠܐ݇ܢܫܐ. ܬܗܪܬܼ ܐܢܐ ܚܠܫܐ ܘܩܪܝܬܼ ܠܥܝܼܪ̈ܐ ܘܠܐ݇ܢܫܐ. ܕܚܙܘ ܟܠ ܒܚܕ ܒܪܢܫܐ. ܒܗܢܐ ܫܝܼܛܐ ܒܒܼܪܝܼܬܗ. ܬܗܪ ܣܡܐ ܒܩܓܼܪܗ ܘܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܐܟܼܪܙܗ ܩܕܡ ܟܢܘܬܗ. ܐܝܟܼ ܡܚܝܼܠܬܐ ܡܠܬܗ. ܒܗܢܐ ܡܐܢܐ ܡܚܝܼܠ ܡܢ ܟܘܿܠ. ܚܙܝܬܼ ܕܚܒܼܝܼܫ ܟܘܿܠ. ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܕܥܒܼܕܗ ܚܕ ܡܢ ܟܘܿܠ. ܘܒܼܓܘܗ ܚܒܫ ܘܣܝܟܼ ܟܘܿܠ. ܒܗܕܐ ܐܘܼܪܩܥܬܐ ܒܠܝܼܬܼܐ. ܚܙܝܬܼ ܕܨܪܝܪ̈ܢ ܒܪܝܬܼܐ. ܘܩܡܬܼ ܒܬܗܪܐ ܘܬܘܗܬܼܐ. ܘܐܚܪܢܝ ܙܘܥܐ ܘܪܬܝܬܼܐ.


ܣܦܐ
(ܐ) ܠܪܒܥܐ ܚܠܛܐ، ܐܘܼܟܬܐ، ܘܣܘܼܡܩܬܐ، ܘܩܠܓܼܡܐ ܘܪܕܐ،
ܦܠܓܘܼܬܐ܇ ܒ
(ܐ) ܡܛܘܼܦܐ ܣܘܪܐܝܼܬܼ ܫܚܠܬܐ ܡܩܪ̈ܨܬܐ ܕܡܢ ܕܗܒܼܐ ܕܣܝܡܢ ܠܗ ܢܫܐ ܒܝܬܼ ܥܝܢܝܗܝܢ ܡܟܝܠ ܡܛܘܦܐ ܘܕܩ ܕܢܣܟܠ ܩܕܡܝܬ ܒܝܬܼ ܥܝܢܐ.


 ܡܒܘܥܐ܇
ܡܪ̈ܓܐ ܦܓܥܝܐ
ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܐܪ̈ܡܝܐ   


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap