ܚܕܪ ܫܘܬܐܣܐ

ܡܪܕܘܬܐ:

ܒܐܡܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܝܘܕܥܝܐ ܢܦܝܩܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܗܘܐ ܟܘܬܗ ܕܦܪܣ ܒܥܠܡܐ ܘܬܪܥܗ ܦܬܝܚ̈ܐ ܠܚܒܝܫܘܬܐ ܘܓܠܝܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܣܝܡ̈ܐ ܕܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܟܬܘܒ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܘܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ ܘܟܠܝܗܝـ ܒܪ̈ܘܝܐ ܒܚܩܠܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܝܘܪܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝـ ܥܡܢ  ܐܢܝـ ܝܨܘܦ̈ܐ ܒܚܬܬܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ ܘܦܥܠܝܘܬܐ ܕܛܘܝܒܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܬܝܪܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܗ ܛܝܡܢܐ ܕܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ (ܡܪܕܘܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ )  ܠܡܐܙܠܬܐ ܕܣܦܪ ܙܒܢܐ ( ܡܪܕܘܬܐ ܘܪܩܝܬܐ)  ܕܚܙܝـ ܟܠܝܗܝـ  ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬܢ ܘܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܝܘܪܬܢܢ ܘܥܠ ܛܒ̈ܐ ܕܥܒܘܕܘܝܵܬܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܐܡܝ̈ܐ ܘܒܕܥܬܝܕ

ܫܘܬܐܣܐ:

ܦܝܫܠܗܿ ܡܫܘܬܐܣܬܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ/ ܥܝܪܩ ܓܘ 2007 ܡܢ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ  ܘܦܝܫܠܗ ܢܩܝܦܐ ܓܘܗܿ ( ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ / ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܕܥܒܪ ܓܘ ܐܪܒܝܠ) ܦܝܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܡܫܪܝܗܿ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܘܡܫܘܪܐܠܗܿ ܦܘܠܚܢܐ ܓܘ ܫܒܛ 2008 ܘܐܝܬܠܗܿ ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ ܦܪ̈ܥܝܐ  ݂ ݂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ/ ܕܗܘܟ ܘܡܕܒܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ ݂  

ܝܨܦܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܛܟܣܐ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ ܫܫܠܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ݂ ݂ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ- ܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܓܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ݂ ݂ ܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ݂ ݂ ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܫܠܬܐ ܡܢ ܒܬܝـ̈ ܓܠܚ̈ܐ  ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܐܡܘܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܠܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ ܘܡܘܪ̈ܕܢܐ ܓܠܝ̈ܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܐܡܝܢܬܐ ܗ̄ܘܬ  ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܛܒܥܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܫܡܐ (( ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ) ܘܥܡ ܦܪܣܬܗܿ ܡܓܠܬܐ ܕ( ܒܢܐܦܠ) ܗܝـ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ 2010 ܘܒܕ ܦܝܫܐ ܬܢܝܬܐ ܦܪܣܬܗܿ ܩܘܪܒܐܝܬ ܘܣܦܪ ܙܒܢܐ ܕ( ܡܪܕܘܬܐ ) ܗܝ ܟܠܝܬܐ ܐܦ ܗܕܟ ݂

ܫܘܬܐܣܝ̈ܢ

ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܦܝܫ ܡܚܘܫܒܢܐ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܠܗ ܡܢܬܐ ܢܩܘܦܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܝܠܗ ܚܕ ܡܢ ܒܬܝـ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܡܒܘܥܐ ܐܢܢܩܝܐ ܘܦܪܝܫܐܓܘ ܥܝܪܩ ܘܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܠܕܪ̈ܫܢܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܛܘܪܐ ܒܡܬܚܐ ܕܫܢ̄ܐ ܘܦܝܫܠܗ ܝܗ̄ܒܠ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥ̈ܐ ܘܡܐܘ̈ܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܥܡ ܓܠܝܘܢ̈ܐ ܘܡܒܘܥ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ݂ ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܒܢܐ ܐܢ ܡܢ ܒܬܝ̈ـ ܕܟܬܒ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܓܘܝ̈ܐ ܕܥܝܪܩ ܘܒܪܝܗ ܘܐܢ ܕܠܐ ܦܝܫ ܩܢܝܐ ܦܝܫ ܢܣܝܟܐ ܘܡܓܠܕܐ ܕܗܘܐ ܒܐܝܕܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ݂

ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܐܝܬܠܗ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܠܗ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܘܠܚܘܕܝܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ ܕܝܠܢܝܐ ܒܢܛܪܬܐ ܘܬܪܨܬܐ ܘܓܠܚܬܐ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܠܗ ܕܝܠܝܘܬܐ ܒܝܘܪܬܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܘܥܡܡܝܐ ܕܒܢܝ̈ـ ܥܡܢ ܗܘܠܢܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܢܐ ܒܡܐ ܕܚܒܫ ܡܢ ܠܒܘܫ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܘܩܢܝ̈ܬܐ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܘܡܐ ܕܚܒܫ ܐܘܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܟܪ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܥܡ ܫܘܦܗ ܦܪܝܫܐ ܩܘܪܒܐ ܕܬܠܐ ܕܩܨܪܐ ܥܬܩܝܐ ܒܥܢܟܒܐ ܘܥܕܬܗܿ ܥܬܝܩܬܐ ( ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ) ݂

ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ

ܟܠܚ ܐܕܝܘܡ ܥܠ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܬܠܢ ܣܒܪܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝـ ܫܘܝ̈ܐ ܘܡܬܒܚ ܓܘ ܣܘܪ̈ܛܝܢ ܕܗܘܝܐ ܫܢ̄ܬܐ ܕ(2022) ܦܪܝܫܬܐ ܘܡܠܝܬܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܢܩܦܝܠܗܿ ܫܢ̈ܐ ܒܫ ܦܪܝܫܘܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܕܒܢ̈ܝـ ܥܡܢ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘܠܒܝܒܘܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܘܬܢ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܗܝـ ܕܝܠܗܿ ܗܠ ܐܕܝܘܡ ܣܢܕܢܬܐ ܐܠܢ ܫܒܘܩ ܡܢ ܐܝܟܢ̈ܘܬܐ ܘܩܛܪ̈ܐ ܡܠܝ̈ܐ ܘܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ݂
ܐܝܟ ܫܘܬܐܣܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܟܠܚ ܥܠ ܚܕ ܫܘܝܐ ܡܢ ܟܠܝܗܝـ ܘܬܪ̈ܥܝܢ ܦܬܝܚܐܝܠܝܗܝـ ܩܕ̄ܡ ܟܠܝܗܝـ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܡܚܘܪ̈ܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܘܛܠܒܚ ܕܦܝܫܐ ܦܬܝܚܬܐ ܚܕ ܦܬܐ ܚܕܬܐ ܥܒܪܐ ܠܦܘܕ̈ܐ ܕܕܥܒܪ ܘܩܛܪ̈ܗ ܘܫܒܝܠܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܝܠܗ ܦܘܬܚܐ ܥܠ ܗܘ ܐ̄ܚܪܢܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܒܠܬܐ ܕܐܕܫܝܘܬܐ ܗܝ ܕܚܫܒܢܚܠܗ ܚܕ ܓܙܐ ܛܝܡܢܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܙܝܕ ܡܘܗܒܬܗܿ ܘܟܫܝܪܘܬܢ ܠܐ ܟܠܝܐ ܓܢ̄ܒ ܚܕ ܓܡܝܪܐ ܟܠܣܝܟܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܣܢܕܬܐ ܕܟܠܝܗܝـ ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܡܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܒܦܪܝܫܘܬܐ ܘܡܬܒܚ ܒܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܠܒܝܒܘܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܕܥܡܗ ܘܕܚܝܪ ܠܕܥܬܝܕ ܘܕܠܐ ܡܢܫܐ ܥܘܡܩܐ ܕܥܩܪ̈ܗ ܫܪ̈ܫܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܢܗܪܝܢ ݂

ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܔܢܐ
ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܪܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܖ̈ܝܝܐ