ܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ ܓܘ ܬܠܣܩܘܦ.. ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 .. ܚܘܪܙܐ ܥܬܝܪܐ ܘܕܘܪ̈ܫܐ ܡܪܐ ܕܦܐܪ̈ܐ

ܚܦܩܠܗܿ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܬܠܣܩܘܦ ، ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 11 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ، ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 ܗܘ ܕܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܢܩܘܦܐ ܠܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܬܠܣܩܘܦ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܪܝ “ܦܘܠܘܣ ܬܼܒܬ ܚܒܝܒ” ܪܥܝܐ ܕܡܪܕܥܝܬܐ ܕܐܠܩܘܫ ܟܠܕܝܬܐ ܘ”ܒܐܣܡ ܒܠܘ” ܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܬܠܟܐܦܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܚܬܘ̈ܬܐ ܪ̈ܒܢܝܬܐ ܘܟܢܫܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܬܠܣܩܘܦ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܩܪ̈ܝܒܐ.
ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܘܪܥܐ ܕܛܝܡܢܬܐ ܒܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܬܠܣܩܘܦ، ܒܝܕ ܪܥܝܐ ܕܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܐܒܐ “ܦܐܪܣ ܝܐܩܘ ܡܪܘܓܝ” ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܐܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ( ܬܫܥܝܬܢ) ܬܢܐܠܗܘܢ ܓܘܗܿ ܡ.ܕ. “ܥܐܡܪ ܐܠܓ̰ܡܝܠܝ” ܒܨܘܝܐ ܒܩܢܛܪܘܢ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܡܘܨܠ/ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܘܨܠ، ܬܢܐܠܗ ܡܠܘܐܐ ܕܥܡܠ̈ܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܫܪܪܬܐ ܕܫܪ̈ܫܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܫܡܗ̈ܐ ܕܫܘܦ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩܐ . ܘܡܠܦܢܐ “ܪܐܟܢ ܦܪܓ̰ ܐܠܚܝܛ” ܒܨܘܝܐ ܒܡܥܩܒܢܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܢܝܢܘܐ، ܬܢܐܠܗ ܡܠܘܐܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܣܢܚܪܝܒ ܬܪܘܝܬܢܝܐ ܓܘ ܬܠܣܩܘܦ. ܡܬܘܓܒܪܗ ܝܬܒܬܐ ܥܩܒܢܝܐ “ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܚܕ ܓܠܚܐ ܐܡܢܝܐ ܪܩܕܝܐ ܕܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ / ܩܡܫܠܝ ܒܣܘܪܝܼܐ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܚܘܪ̈ܐ : ( ܓ̰ܡܝܠ ܦܪܢܣܝܣ/ ܬܠܣܩܘܦ، ܒܪܙܐܢ ܥܒܕ ܐܠܓܼܢܝ/ ܒܓܕܝܕܐ، ܓ̰ܒܪܐܝܠ ܡܐܡܘܟܐ/ ܟܪܡܠܝܫ، ܓܙܘܐܢ ܨܒܚ/ ܒܓܕܝܕܐ، ܐܝܬܡ ܦܪܢܣܝܣ / ܬܠܣܩܘܦ) ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܫܘܚܝܬܝ̈ܗܝ ܥܡ ܢܘܩܙ̈ܐ ܙܡܝܪ̈ܝܐ ܥܡ ܐܡܢܐ ” ܕܐܢܝ ܐܣܡܪܘ ” ܘܢܩܘܫܐ ( ܡܘܣܝܩܘܪܐ) “ܒܫܐܪ ܢܐܕܪ” ܘܓܠܚ̈ܐ ܐܡܢܝܐ ܪ̈ܩܕܝܐ ܕܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ ܘܥܡ ܓܠܚܐ ܕܙܘܘܓܐ ܩܕܝܡܐܝܬ ܓܘ ܬܠܣܩܘܦ ܒܝܕ ܝܗܠܐ ܕܬܠܣܩܘܦ ܕܐܡܢ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ.
ܘܐܦ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܐܝܕܐ ܘܦܘܠܚܢ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܕܡܒܥܢ̈ܐ ܘܡܒܥܢܝ̈ܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ.
ܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ، ܕܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 ܒܕ ܡܓܪܫܝ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܠܡܬܚܐ ܡܢ 8-12 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ܡܫܢܝܢܐ ܡܢ ܢܘܗܕܪܐ- ܕܗܘܟ ܠܐܠܩܘܫ ܘܬܠܣܩܘܦ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܒܕ ܚܬܡ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܒܨܦܪܐ ܓܘ ܙܟܼܘܿ . ܘܚܒܫ ܚܘܪܙܗ ܡܢܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܒܬܝ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܝܬܒܝ̈ܬܐ ܕܘܪ̈ܫܝܐ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘܝܗܝ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܥܢ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap