ܠܒܘܫ̈ܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܒܥܢܟܒܐ

ܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕ( ܐܠܡܘܪܐ) ܒܥܢܟܒܐ ، ܡܬܚܐ ܡܢ 12-13 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ، ܥܕܥܐܕܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܒܫܡܐ ܕ”ܦܠܘܪܐ” ܗܘ ܕܝܗ̄ܘܐ ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ.

ܘܫܘܬܦܠܗܿ ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܡܢܬܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܟܕ ܦܝܫܠܗܘܢ ܓܠܝܚܐ ܓܘܗ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܠܒܘܫ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܘܥܡܡܝ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܡܢ.

ܘܐܬܝܠܗܿ ܫܘܬܦܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܠܡܝܕܥܬܐ ܚܕܪ ܠܒܘܫ̈ܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܘܥܡܡܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܘܢܛܪܬܝܗܝ ܡܢ ܬܠܩܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap