ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܓܘ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ، ܡܬܒ ܘܪ̈ܕܐ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܕܟܪܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܐܒܝܕܘܬܐ ܟܢܝܫܝܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܓܘ ܚܕܐ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܣܥܪܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܪܡܝܢܝܐ، ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܡܝܩܪܐ (ܡܚܡܕ ܚܡܐ ܣܥܝܕ) ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܘܚܒܫܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܒܘܙܝܪܘܬܐ ، ܓܘ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܡܬܒܬܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܕܟܪܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܐܒܝܕܘܬܐ ܟܢܝܫܝܬܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܪܝܦܿܢ ܝܘܡܐ ܕ 8 / ܐܒ 2022 ، ܘܥܡܝܗܝ ܡܝܩܪܐ ( ܐܪܫܟ ܡܢܘܟܝܢ) ܩܢܨܠܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܓܙ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܓܘ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܐܬܠܝܛܘܬܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ .
ܘܐܦ ܗܕܟ ܣܥܪܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ، ܘܥܡ ܩܢܨܠܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ، ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܘܦ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܘܥܬܩܝ̈ܐ ܒܐܪܡܝܢܝܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܗܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܟܐ̄ܬܝܐ ܡܢ ܚܘܦܛ̈ܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܠܛܘܪܢܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܒܝܢܬ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܪܡܝܢܝܐ. ܘܒܕ ܦܝܫ ܦܣܝܩܐ ܕܩܛܪܐ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܦܩܝ̈ܬܐ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܓܘ ܐܪܡܝܢܝܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܝܢ̈ܐ، ܡܛܠ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܘܡܛܘܪܢܬܝܗܝ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap