ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܥܪ ܐܠܩܘܫ ܘܕܗܘܟ

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܡܗ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܘܡܝܩܪܬܐ ” ܐܝܦܐ ܚܒܝܒ” ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܗܘܟ، ܣܥܪܗ ܡܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܐܠܩܘܫ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܠܪܥܝܗܿ ܚܕܬܐ ܡܪܝ “ܦܘܠܘܣ ܬܒܬ ܚܒܝܒ” ܒܦܘܪܣܐ ܕܣܡܝܬܗ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܫܪܫܝܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܠܩܘܫ ܟܠܕܝܬܐ، ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 5 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 .
ܘܡܘܥܒܪܗ ܡܪܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܥܠ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܫܘܒܗܪܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܒܟܠ ܡܐ ܕܡܩܪܒܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢܝ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕ ܫܘܦܐ ܪܒܐ.
ܘܒܬܪ ܗܕܟ، ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܐܘܓܢܐ” ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܗܘ ܕܩܝܡܠܗ ܓܘܗ ܚܘܝܕܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ܟܠܕܘ ܐܬܘܪܝܐ (ܚܘܝܕܐ) ܒܦܘܪܣܐ ܕܕܟܪܐ ܫܢ̄ܬܢܝܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܠܫܘܬܐܣܗ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕܠܐܠܫ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܕܗܘܟ.
ܘܒܚܕ ܡܡܠܐ ܟܪܝܐ، ܪܡܙܠܗ ” ܐܘܓܢܐ” ܪܫܐ ܩܕܝܡܐ ܕܚܘܝܕܐ، ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܓܪܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܓܘ ܚܝܘܬܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ ܘܓܘ ܛܘܘܪܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ، ܘܒܥܐܠܗ ܠܚܘܝܕܐ ܘܗܕܡ̈ܗ ܙܘܕܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap