ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܩܒܠ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܟܠܕܝܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ (ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ ( ܓܢܢ ܓܒܪ) ܪܫ ܓܒܐ ܕܡܘܬܒܐ ܟܠܕܝܐ ܘܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܥܡܗܐܢܝـ ܕܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܗܘܢܝـ̈ܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܕܪܓܐ ܚܕܬܐ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 24 ܢܝܣܬܢ 2022 ݂ܘܡܘܥܒܪܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܥܠ ܗܘܡܢܘܬܗܿ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܝ ܒܕ ܚܙܝܐ ܛܘܘܪܐ ܓܠܝܐ ܘܟܫܝܪܘܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗܿ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܗܘ ܢܨܚܢܐ ܕܦܝܫܠܗ ܓܠܝܐ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܡܛܘܟܣܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܩܐܡܝܐ ݂ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ (ܐܘܓܼܢܐ) ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܘܚܘܬܬܠܗ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܝܠܝܗܝـ ܦܬܝܚ̈ܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܝܗܝـ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܡܘܥܒܪܗ ܥܠ ܛܘܝܒܗ ܐܡܝܢܐ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap