ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩ ܒܒܢܝـ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܣܥܘܪܘܬܗ ܠܐܪܡܝܢܝܐ

ܬܦܩܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܒܢܝـ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕ( ܦܿܝܪܢ ܕܦܿܝܢ) ܓܘ ܣܥܘܪܘܬܗ ܠܐܪܡܝܢܝܐ ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܣܩܒܠܬܗ ܐܒܐ “ܢܝܩܕܝܡܘܣ ܝܘܚܢܐ” ܪܥܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܐܪܡܝܢܝܐ ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪ̈ܬܐ “ܙܡܦܿܝܪܐ ܡܝܪܙܘܿܦܿܐ” ܗܕܡܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܐܪܡܝܢܝܐ ܡܢ ܡܘܬܒܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܘ”ܠܘܿܕܡܝܠܐ ܒܝܬܪܘܦܐ” ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕ(ܕܦܿܝܢ) ، ܘ”ܣܘܙܢܐ ܐܠܝܟܣܢܘܦܐ” ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕ( ܐܪܣܢܝ).

ܘܣܥܪܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܪܡܫܐ ܕܝܬ ܝܘܡܐ ܦܢܝܬܐ ܕ( ܐܪܣܢܝ) ، ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܛܘܝܒܠܗ ܠܓܠܚܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܝܗܠܐ ܕ( ܐܬܘܪ) ܐܡܝܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܣܗܡ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܝܗܠܐ ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ.

ܘܓܘ ܚܘܬܡܐ ܕܓܠܚܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܚܒܫܠܗ ܠܦܘܫܩܐ ܚܕܪ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܗܿ ܘܦܪ̈ܥܗܿ.

ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܩܪܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܒܡܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܡܢ ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܡܕܪܘܬܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܕܥܡܢ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝـ̈ ܥܡܢ.

ܘܡܘܚܘܐܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܓܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܝܗܠܐ، ܘܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap