ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܣܥܪ ܕܝܢܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܘܪܢ

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܥܡ ܡܝܩܪܐ ( ܦܘܐܕ ܫܡܥܘܢ) ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ، ܘܝܘܕܥܝܬܐ (ܢܝܢܐ ܗܘܪܡܙ) ̤ ܣܥܪܗܘܢ ܚܝܘܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܘܪܢ ܩܝܡܬܐ ܒܝܬܗܿ ܡܝܩܪܐ (ܗܠܓܘܪܕ ܢܓ̰ܝܒܿ) ܒܡܫܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܣܘܪܢ ، ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 23/ ܚܙܝܪܢ 2022 .

ܘܐܦ ܗܕܟ ܣܥܪܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܒܐ ( ܝܬܪܘܢ ܝܘܢܢ) ܪܥܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ ܒܕܝܢܐ ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪܐ ( ܐܝܦܿܢ ܓ̰ܢܝـ) ܪܫܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕܕܝܢܐ ܝܘܕܥܝܐ .

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܓܘ ܬܪܘܝܗܝ ܬܦܩ̈ܝܬܐ ܫܒܝܠ̈ܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ، ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܒܓܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܥܒܘܕܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܫܒܝܠܐ ܕܡܛܘܪܢܬܗ ܘܩܝܡܬܐ ܒܓܘܗ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܠܦܘܬ ܦܬܚܬܐ ܕܦܪܥܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܘܪܢ ܩܝܡܬܐ ܒܝܬܗܿ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap