ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܓܒܐ ܕܒܢܝـ̈ ܢܗܪܝܢ

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܡܗ ܡܝܩܪܐ ” ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ” ܕܠܘܪ ܡܪܩܘܣ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ، ܓܒܐ ܕܒܢܝـ̈ ܢܗܪܝܢ ܓܘ ܡܟܬܒܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 22/ ܐܒ / 2022 .

ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܦܩܘܕܘܬܐ ܕܓܒܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܠܘܡܕܗ ܓܘܢܝܐ ܘܒܥܐܠܗ ܠܦܩܘܕܘܬܗ ܚܕܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘ ܡܫܩܠܐ ܐܬܝܢܐ، ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܓܠܚܠܗ ܚܕ ܦܘܫܩܐ ܟܪܝܐ ܚܕܪ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܚܘܦܛܗܿ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ .

ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܝܗܝ ܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܓܒܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗܘܢ ܛܘܝܒܝܗܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܠܬܫܡܫܡܬܐ ܕܨܒܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܝܘܪܬܢܝܬܐ ܕܥܡܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap