ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܒܪܟܐ ܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܘܒܠܝܗ ܕܗܒܢܝܐ

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܘܥܡܗ ܡܝܩܪܐ ” ܦܘܐܕ ܫܡܥܘܢ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ، ܠܡܫܪܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ݁ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܒܠܝܗ ܕܗܒܢܝܐ ܠܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܝܕܐ، ܝܘܡ 2 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ، ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܣܩܒܠܬܝܗܝ ܡܝܩܪܐ ” ܪܘܢܕ ܦܘܠܘܣ” ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘܡܝܩܪܐ “ܐܟܕ ܡܘܪܕܐ” ܚܠܦ ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ.
ܘܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘܚܠܦܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܗܢܝܢ̈ܐ، ܘܡܘܥܒܪܗܘܢ ܥܠ ܚܕܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܛܘܟܣܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܦܘܠܘܣ” ܕܘܪܥܐ ܕܚܘܝܕܐ ܠܡܝܩܪܐ “ܐܘܓܢܐ” ܛܝܡܢܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܓܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܝܫܐ ܥܠ ܫܘܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܣܦܪ̈ܝܐ.
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܚܩܪܗ “ܐܘܓܢܐ” ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܒܥܢܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘܐܡܝܢܝܘܬܗ ܥܠ ܡܬܚܐ ܕܫܢ̈ܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ܥܣܩ̈ܘܬܐ ܘܩܛܪ̈ܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܘܪܕܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܕܥܬܝܕ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap